O nama

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je pravno lice koje ima status državnog fonda i obavlja djelatnost koja obuhvata poslove u vezi sa zapošljavanjem utvrđene Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, drugim propisima i Statutom Zavoda, kao poslove iz prenesene nadležnosti.

Organizovanje javne službe za zapošljavanje je obaveza države koja proizlazi i iz međunarodnih ugovora, posebno konvencije Međunarodne organizacije rada. Funkcionisanje Zavoda je usmjereno na rješavanje pitanja iz domena zapošljavanja i nezaposlenosti i obavlja se u javnom interesu. Usluge koje Zavod pruža dostupne su svim korisnicima pod istim uslovima, javne su i besplatne.

Zavod je centralna institucija na tržištu rada Crne Gore. Gradeći profesionalan, proaktivan i otvoren odnos sa svojim klijentima, Zavod je postao jedan od ključnih faktora za planiranje i implementaciju politike zapošljavanja te razvoj ljudskih resursa u Crnoj Gori, uporediv s javnim službama za zapošljavanje u Evropi. Izazovi promjenjivog tržišta rada su pokretač i uslov stalnih promjena u funkcionisanju Zavoda. Orijentacijom prema korisnicima, tj. prilagođavanjem procesa i usluga potrebama svojih klijenata, Zavod postiže veću efikasnost, fleksibilnost i konkurentnost na tržištu rada, na obostrano zadovoljstvo. Zavod svojim klijentima pruža mogućnost da zajedničkim naporima dođu do ostvarenja planiranog cilja – zaposlenja, odnosno pronalaženja kompetentnog zaposlenika. Da bi ostvario postavljene ciljeve, Zavod gradi partnerstva s poslodavcima, nevladinim sektorom i drugim akterima na tržištu rada.

Najvrijedniji resurs Zavoda su zaposleni, čije znanje, profesionalnost i kreativnost, s jedne strane te dobra organizacija, fleksibilnost i kontinuirano uvođenje novih načina rada i programa s druge strane, čine Zavod pouzdanim partnerom na tržištu rada Crne Gore.

Osnovni cilj Zavoda je da nezaposlenim licima pomogne da se što prije i što spremnije uključe u svijet rada, a da se istovremeno poslodavcima ponudi prava osoba za izazove na koje nailaze u poslovanju. Ne treba očekivati da će aktivnostima Zavoda nezaposlenost biti u potpunosti riješena, jer to zavisi od mnogo faktora.

Ipak, kao organizovana institucija na tržištu rada, Zavod kontinuiranim praćenjem i prepoznavanjem društvenih i privrednih kretanja značajno doprinosi unapređivanju efikasnosti tržišta rada u zadovoljavanju aktuelnih i očekivanih potreba za kadrovima. Kroz realizaciju različitih obrazovnih aktivnosti, nezaposlenima se olakšava prelaz iz školske klupe u svijet rada, povećava se zapošljivost nezaposlenih lica, a naročito onih koja imaju teškoće da pronađu zaposlenje: mladih, starijih nezaposlenih osoba sa neadekvatnim znanjima i kvalifikacijama, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih grupa.

Organizovani uticaj Zavoda na funkcionisanje tržišta rada ostvaruje se kroz osnovne funkcije:


 • istraživanje tržišta radne snage
 • posredovanje u zapošljavanju i radnom angažovanju
 • savjetovanje i informisanje poslodavaca i nezaposlenih lica o mogućnostima zapošljavanja
 • vođenje propisanih evidencija iz oblasti zapošljavanja
 • obezbjeđivanje prava iz osiguranja po osnovu nezaposlenosti
 • organizovanje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih lica
 • Profesionalno usmjeravanje, informisanje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje
 • priprema analitičke, planske i informativne osnove za predlaganje i utvrđivanje politike zapošljavanja
 • priprema i sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja
 • prilagođavanje informacionog sistema promjenama na tržištu radne snage i obezbjeđivanje javnog informisanja
 • proučavanje razvoja zanimanja i nomenklature zanimanja
 • sprovođenje međunarodnih ugovora o zapošljavanju i saradnja u oblasti zapošljavanja na međunarodnom planu,koje se upotpunjavaju obavljanjem i mnogih drugih poslova i interdisciplinarnih aktivnosti:
 • analitičko-statistička obrada podataka
 • računovodstveni i finansijski poslovi
 • pravni, kadrovski i opšti poslovi
 • izdavačka djelatnost
 • održavanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema i drugi poslovi u oblasti zapošljavanja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.