Obavještenje

30/09/2023

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u jedinici lokalne samouprave daje

O B A V J E Š T E N J E

Produžava se rok za prijavu na Javni oglas objavljen dana 22.09.2023. godine, za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1. – 15. novembra 2023. godine,  i sada glasi „zaključno sa  09. oktobrom 2023. godine”.

Svi zainteresovani učesnici/ce mogu se prijaviti najkasnije do navedenog datuma.

Obavještenje se daje zbog zahtjeva kandidata za dodatnim rokom u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije.

Svi ostali uslovi iz Javnog oglasa  ostaju neizmijenjeni.

***************************************************

Bazuar në nenin 16 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për Regjistrimin e Popullsisë, familjeve dhe banesave (“Gazeta Zyrtare e Malittë Zi”, nr. 140/22), të komisionit të regjistrimit në njësitë e vetë qeverisjes lokale jep

NJOFTIM

Vazhdohet afati i aplikimit për Shpalljen Publike të publikuar më datë 22 shtator 2023. për angazhimin kontraktual të instruktorëve dhe regjistruesve për realizimin e Regjistrimit të popullsisë, familjeve dhe banesave, i cili do të mbahet nga data 1 – 15 nëntor 2023, dhe tani zgjatet deri me 09 tetor 2023 perfshir dhe atë dit.

Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar mund të regjistrohen jo më vonë se data e caktuar.

Njoftimi bëhet për shkak të kërkesës së kandidatit për një afat shtesë për mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm.

Të gjitha kushtet e tjeranga Shpallja Publike mbeten të pandryshuara.