Obavještenje o poništenju prethodnog javnog oglasa za instruktore i popisivače

15/11/2023

OBAVJEŠTENJE

1. PONIŠTAVA se Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, objavljen 22. septembra 2023.godine, a produžen 16. oktobra 2023. godine, koje su raspisale Popisne komisije u svim jedinicama lokalne samouprave.

2. PONIŠTAVA se izbor svih kandidata, čija imena i prezimena su objavljena na sajtu jedinica lokalnih samuprava.

3. Poništavanje svih navedenih aktivnosti se vrši zbog promjene propisa tj. shodno čl. 1 Uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa („Sl. list CG“, br. 98/23) kojom se propisuje novi period sprovođenja popisa od 30.novembra do 15. decembra 2023. godine.

NJOFTIM

 

1. Anulohet Shpallja publike për angazhimin kontraktor të instruktorëve dhe regjistruesve për Regjistrim të Popullsisë, Familjeve dhe Banesave, nga shtatori/tetor 2023. vit, të cilat u shpallën nga komisionet e regjistrimit në të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore.

 

2. ANULOHET përzgjedhja e të gjithë kandidatëve, e të cilëve janë publikuar emrat dhe mbiemrat në faqen e internetit të njësisë e vetëqeverisjes lokale.

 

3. Anulimi i të gjitha aktiviteteve të përmendura bëhet për shkak të ndryshimeve në rregullore, sipas artit. 1Rregullore për ndryshimin e Rregullores për përcaktimin e periudhës së zbatimit të Regjistrimit të Popullsisë, Familjeve dhe banesave dhe pikës referuese të regjistrimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, nr. 98/23) me të cilën përcakton një periudhë të re të zbatimit të regjistrimit nga data 30 nëntor deri më 15 dhjetor 2023.vjet.