Obavještenje o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije

14/12/2015

U vezi sa preporukama datim u Izvještaju o reviziji uspjeha »Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom«, DRI, broj 40116-023-835/14 od 19.10.2015. godine, obavještavamo Vas, da su do sada preduzete sledeće aktivnosti:

Preporuka 1. »Shodno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Zavod treba da izvrši popunjavanje svih radnih mjesta u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom«.
U toku je realizacija preporuke.
Na zahtjev Zavoda za zapošljavanje, u cilju popune slobodnog radnog mjesta: samostalni/a savjetnik/ca I za profesionalnu rehabilitaciju u Fondu, Uprava za kadrove Crne Gore je objavila interni oglas 21.11.2015.godine, shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima. Postupak je u toku.

Preporuka 2. »Zavod treba da, u skladu sa Pravilnikom, zaključuje ugovore o međusobnim pravima i obavezama sa korisnicima subvencija zarada – poslodavcima i da obezbijedi dostavljanje potrebne dokumentacije od korisnika subvencije, u cilju obezbjeđivanja namjenskog korišćenja opredijeljenih sredstava«.
Zavod je, nakon dostavljanja Izvještaja, zaključio ugovore o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa svim poslodavcima, kojima je priznato pravo na subvenciju zarade za zapošljavanje lica sa invaliditetom.
Takođe, u cilju blagovremene isplate subvencije zarade, poslodavci dostavljaju dokaze o isplati zarada licu sa invaliditetom, sa potvrdom o uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ( obračun zarade, izvod iz banke, obrazac IOPPD), do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Međutim, u nekim slučajevima, zbog određenih problema u poslovanju, poslodavci  nijesu u mogućnosti da blagovremeno – mjesečno dostave tražene dokaze,  te Zavod, u cilju zadržavanja na radu lica sa invaliditetom zaposlenih kod tih poslodavaca, pokazuje razumijevanje za ova kraća kašnjenja.

Preporuka 3. »Zavod treba da, uz poštovanje pravnog okvira i zaštite interesa Fonda ažurnije sprovodi postupak dostave dokumentacije Ministarstvu finansija u cilju blagovremene isplate subvencija«.
U toku je realizacija preporuke.
Od trenutka donošenja rješenja o priznavanju prava na subvenciju zarade, nalog za isplatu iste dostavlja se Ministarstvu finansija u roku od tri dana.
Međutim, period od podnošenja zahtjava do donošenja  rješenja o priznavanju prava na subvenciju zarade može biti nešto duži od propisanog, obzirom da lica sa statusom lica sa invaliditetom (kategorisana lica i invalidi rada) nemaju utvrđen procenat invaliditeta, od kojeg zavisi utvrđivanje visine subvencije zarade, te se upućuju na obradu kod Komisije za profesionalnu rehabilitaciju, koja zahtijeva pribavljanje potrebne medicinske dokumentacije i često dodatne specijalističke preglede.
U cilju otklanjanja problema, Fond preduzima određene aktivnosti, u saradnji sa zaposlenim u područnim jedinicama – biroima rada, kako bi se ova lica prioritetno obradila od strane komisije za profesionalnu rehabilitaciju, kao i da im se pruža neposredna pomoć u prikupljanju potrebne dokumentacije vezane za druge institucije, u cilju ubrzanja postupka.

Preporuka 4. » Zavod treba da izradi i objavi stručne vodiče i brošure za korišćenje sredstava namijenjenih profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i iste učini dostupnim potencijalnim korisnicima«.
U toku je realizacija preporuke.
Brošure namijenjene poslodavcima i nezaposlenim licima sa invaliditetom su štampane i distribuirane svim organizacionim jedinicama Zavoda, što znači da su dostupne svim korisnicima usluga Zavoda.
Takođe, na web sajtu Zavoda nalaze se sadržaji brošura u kojima postoje informacije koje se odnose na prava i obaveze nezaposlenih lica sa invaliditetom, kao i poslodavaca koji planiraju da zaposle ili zapošljavaju lica sa invaliditetom.
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na subvencije sa popisom potrebne dokumentacije,  koju podnosilac zahtjeva dostavlja  u prilogu zahtjeva, objavljeni su na Web stranici Zavoda.
Stručni vodič – uputstvo, kojim bi se poslodavci detaljnije informisali o načinu ostvarivanja prava na subvencije i zapošljavanje lica sa invaliditetom, biće urađena u prvom kvartalu 2016.godine, čime će se stvoriti pretpostavka da se preporuka u potpunosti sprovede.

Preporuka 5.  «Zavod  treba da redovno i blagovremeno vrši raspisivanje javnih poziva za raspodjelu novčanih sredstava za finansiranje grant šema i to najmanje jednom godišnje,  a u cilju finansiranja što većeg broja kvalitetnih projekata i više puta godišnje. Zavod treba da obezbijedi veći iznos sredstava za raspodjelu putem javnog poziva kako ne bi kvalitetni projekti ostali nefinansirani usljed pozivom opredjeljnog manjeg iznosa sredstava«.
Po preporuci se postupilo.
Zavod je dana 03.11.2015. godine objavio javni poziv pravnim i fizičkim licima za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, profesionalne rehabilitacije i aktivne politike zapošljavanja, sa raspoloživim sredstvima u  iznosu od 2 miliona eura.
Komisija za ocjenu predloga projekata je konstatovala, da su na navedeni poziv podnijeta 53 projektna predloga, kojima se zahtjeva dodjela bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 2.337.647,19 €.
Nakon razmatranja i vrednovanja prijava, Komisija je predložila Upravnom odboru Zavoda dodjelu bespovratnih sredstava, za realizaciju 39 projekata, u ukupnom iznosu od 1.770.772,99 €. Projekti podrazumijevaju realizaciju projektnih aktivnosti za 311 lica sa invaliditetom i zapošljavanje 65% ovih lica, kojima se u potpunosti ostvaruju ciljevi poziva.
Ostali projektni predlozi podrazumijevaju sprovođenje projektnih aktivnosti za 84 lica sa invaliditetom, u cilju povećanja njihove zapošljivosti, kojima se djelimično ostvaruju ciljevi poziva te je Komisija predložila Upravnom odboru Zavoda, da se, u okviru preostalih sredstava u iznosu od 229.227,01 €, finansijski podrže i ovi projektni predlozi, dodjelom 40% zahtijevanog granta. Na ovaj način ostvaruje se visok stepen iskorišćenosti raspoloživih sredstava za realizaciju predmeta ovog poziva.
Predlog Odluke Komisije za ocjenu predloga projekata razmatraće se na narednoj sjednici Upravnog odbora Zavoda.

Preporuka 6. ”Zavod treba da donese akt kojim će utvrditi proceduru kojom će uspostaviti efikasnu kontrolu finansiranja i realizacije projekata dodijeljenih u skladu sa Pravilnikom o načinu I postupku finansiranja grant šema”.
U toku je realizacija preporuke.
U postupku izrade su predlozi odluka o obrazovanju Centralne, odnosno regionalnih komisija za praćenje implementacije projekata, za čiju realizaciju se dodijeljuju grantovi po javnom pozivu od 03.11.2015.godine, kojima se utvrđuje opis poslova i nadležnosti članova komisije, postupak kontrole izvještaja o napretku i završnog izvjštaja koje izvođač dostavlja Zavodu, učestalost vršenja kontrole (kontrola sprovođenja projekata na terenu), izvještavanje u slučaju nepravilnosti,evaluacija projekata i dr. Odluke će biti donijete do kraja januara 2016.godine.

Preporuka 7.”Zavod treba da unaprijedi bazu podataka lica sa invaliditetom, kroz dodatnu saradnju sa drugim organima( MONSTAT, ministarstva za rad i zdravsto,itd) kako bi se stvorila mogućnost  za adekvatnu evidenciju I komparativne analize koje osim stope nezaposlenosti obuhvataju niz relevantnih indikatora kao što su stopa zaposlenosti, stopa aktivnosti, lica sa invaliditetom koja žive u domaćinstvu sa veoma niskim intezitetom rada, lica ugrožena siromaštvom nakon socijalnih davanja, lica sa teškim materijalnim statusom i dr.”
Zavod za zapošljavanje ne izračunava registrovanu stopu nezaposlenosti lica sa invaliditetom. Stopa registrovane nezaposlenosti izračunava se kao odnos broja nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda na određeni dan i aktivnog stanovništva, prema Popisu stanovnika. Kako Zavod ne raspolaže podatkom o broju aktivnih lica sa invaliditetom prema Popisu stanovnika, nije u mogućnosti da izračuna stopu nezaposlenosti lica sa invaliditetom.
Zavod raspolaže sa podacima o broju lica sa invaliditetom koja su prijavljena u evidenciji nezaposlenih lica (invalidi rada II i III kategorije i kategorisana lica) prema opštinama, polu, zanimanjima, nivoima obrazovanja, vrsti invalidnosti, njihovim zapošljavanjem posredstvom Zavoda, brojem uključenih lica u mjere aktivne politike zapošljavanja i sa drugim podacima koji se vode kako za ova lica tako i za sva nezaposlena lica.

Kako je Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Savjet  za brigu o licima sa invaliditetom tražio objedinjavanje evidencija lica sa invaliditetom, po raznim osnovima, to će se Zavod aktivno uključiti, sa ostalim organima i organizacijama u cilju unapređenja baze podataka.

U Izvještaju su date preporuke Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, i to: obezbjeđivanje sredstava iz svih izvora definisanih Zakonom; veći stepen iskorišćenosti sredstava od posebnog doprinosa; aktivniju ulogu Fonda u kontroli uplate posebnog doprinosa; bolju informisanost za sve vrste prava koja se ostvaruju iz sredstava Fonda; javnost rada i periodično obavještavanje o ostvarenim sredstvima, realizovanim aktivnostima i trošenju sredstava iz posebnog doprinosa i drugih izvora, u vezi kojih Vas obavještavamo sledeće:

  • Obezbjeđivanje sredstava iz drugih izvora će se realizovati, po potrebi;
  • Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu-Budžet Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za poseban program – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, predviđen je iznos od 2.000.000,00 €, od kojih je, do sada, utrošeno 1.793.476,27 €. Očekuje se, da će do kraja tekuće godine biti utrošen ostatak sredstava ovog programa;
  • O ostvarenim sredstvima, realizovanim aktivnostima i trošenju sredstava Fonda, redovno se obavještavaju nadležni organi Zavoda i Ministarstva rada i socijalnog staranja, elektronski i štampani mediji, poslanici Skupštine Crne Gore u odgovorima na poslanička pitanja, razne organizacije, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacija, okruglim stolovima i dr.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine možete vidjeti klikom ovdje.