Održana konferencija za medije ministra Borisa Marića i direktora Zavoda Željka Savovića

26/09/2016

Direktor ZZZCG Željko Savović i ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić održali su 23. Septembra 2016.g. konferenciju za medije. Povod je bio prezentovanje rezultata rada zajedničke komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore vezano za proširenje liste dokaza za ostvarivanja prava na doživotnu naknadu majki s troje i više djece.  

Aleksandar Rakočević, član Komisije Zavoda, je na početku konferencije saopštio da je Komisija koja prati procedure izdavanja uvjerenja o dužini boravka na evidenciji Zavoda radi utvrđivanja prava za majke sa troje i više djece, odlučila da proširi listu dokaza. Riječ je o dokazima kojima se nesporno utvrđuje da je neka majka koristila pravo koje podrazumijeva da je u tom periodu bila na evidenciji Zavoda: pravo na porodiljsko odsustvo, pravo na korišćenje materijalnog obezbjeđenja u određenom periodu i korišćenje prava na zdravstveno osiguranje. Svi ti dokazi će biti uvaženi i vrednovani u ponovnim postupcima utvrđivanja dužine boravka na evidenciji Zavoda.

Biće prihvaćeni svi dokazi koji su autentični, ispravni i izdati od strane državnih organa i cijenjeni za svaki pojedinačni slučaj. Drugi dokazi, koji ne mogu potvrditi navode na valjan način, moraće biti procjenjivani u nekom daljem, sudskom postupku. U ovom trenutku, to je  maksimum koji ZZZCG može da pruži. U vrlo kratkom roku će biti dopunjeno Uputstvo koje će primjenjivati stručne službe Zavoda. S obzirom da već pristiže određeni broj uvjerenja na žalbeni postupak, ažurno će se raditi da  predmeti što prije budu okončani i da majke dobiju rješenja. Ministar rada i socijalnog staranja, Boris Marić, naglasio je da su državni organi uložili napor da se u značajnoj mjeri izađe u susret onome što je puna primjena zakona. Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Centri za socijalni rad su uložili potrebni napor da na adekvatan način nađu rješenja koja će biti u korist rješavanja zahtjeva majki. Ministar je prezentovao posljednje podatke u rješavanju zahtjeva majki s troje i više djece: pravo na naknadu je ostvarilo 20.767 žena, što je 98,36% od ukupno predatih zahtjeva.

Ministar Marić je naglasio da će insistirati na brzom rješavanju svih predmeta. Pojasnio je da će se kao dokazi priznavati zdravstvene knjižice s pečatima ZZZCG i čekovi Centralne banke kada Centri za socijalni rad utvrde uvidom u djelovodnik da je zahtjev podnijet, na osnovu čega se može utvrditi da su žene bile na porodiljskom odsustvu. Novi dokazi će se primjenjivati u slučajevima majki kojima je centar za socijalni rad odbio pravo na korišćenje doživotne naknade u prvom stepnu odlučivanja. Majke koje su dobile negativna rješenja imaju pravo na žalbu. Njihove žalbe će biti dostavljene Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koje vodi drugostepeni postupak kad se utvrdi da za to postoji pravni osnov. Rješenja donijeta u skladu sa zakonskom procedurom biće potvrđena, a ona za koje se utvrdi da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, biće poništena i vraćena na prvostepeni postupak. Direktor Zavoda, Željko Savović, naglasio je da su predstavnici Zavoda i Ministarstva nekoliko dana boravili u Rožajama kako bi utvrdili činjenično stanje u spornim slučajevima i razgovarali s majkama. Nakon obavljenih razgovora, majke su obećale da će rezultate rada Komisije sačekati u Rožajama, ali su očigledno promijenile mišljenje. Smatra da nije bilo potrebe da majke iz Rožaja ponovo dolaze u Podgoricu da protestuju. Zajednička komisija Ministarstva i Zavoda, kao i zaposleni u Zavodu i centrima za socijalni rad, naporno su radili u periodu primjene zakona o majkama, o čemu govore i rezultati: od ukupno primljenih 16.131 zahtjeva majki koje svoje pravo ostvaruju po osnovu nezaposlenosti, neriješeno je svega 273, što je 17 promila. Smatra da se nepotrebno i politički manipuliše slučajem majki iz Rožaja. Od ukupno primljenih 1.437 zahtjeva majki iz Rožaja, 438 je negativnih rješenja, što je 30,48%. U nekim drugim gradovima (Bar, Ulcinj) bilo je procentualno više negativnih rješenja, ali nije bilo sličnih pritisaka. U Podgorici je izdato 491 negativno rješenje ili 16%.

Direktor Savović je naglasio da nikakav pritisak sa strane neće biti uslov da se prizna korišćenje prava koje nije u skladu sa zakonom. Svi slučajevi će biti rješavani pojedinačno, na osnovu dostavljenih dokaza. Ukoliko neka od majki ne bude zadovoljna dobijenim rješenjem u drugostepenom postupku, može da pokrene sudski postupak. S obzirom da postoje optužbe da su neke majke dobile pravo koje im ne pripada, direktor je informisao prisutne novinare da Zavod planira reviziju tih postupaka.Direktor Savović je pozvao majke da se vrate svojim porodicama, jer je urađeno sve što se moglo uraditi.