Održana Završna konferencija projekta “Podrška samozapošljavanju”

31/01/2023

Konferencija za medije povodom završetka implementacije projekta „Podrška samozapošljavanju“, realizovanog u okviru 18 miliona eura vrijednog Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, održana je danas u Evropskoj kući u Podgorici.

Ministar rada i socijanog staranja Admir Adrović je izrazio zadovoljstvo implementacijom projekta i čestitao kolegama koji su učestvovali u njegovoj implementaciji. Podsjetio je da je direktni grant Zavodu za zapošljavanje Crne Gore iz kojeg su se finansirali grantovi za samozapošljavanje obezbijeđen iz Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017.

„Program je bio vrijedan 18 miliona eura i predstavljao je donaciju EU u okviru pretpristupne podrške (IPA) Crnoj Gori. Učešće Vlada Crne Gore u Programu je 15% ukupnih sredstava, odnosno 2,7 miliona eura. Implementacija ovog Programa je zvanično završena 31. decembra 2022. godine. Pomenuti Program predstavljao je primjer predanog rada i kvalitetne saradnje Crne Gore, Evropske komisije i Delegacije EU u Crnoj Gori.Istovremeno, program je doprinio jačanju međusektorske saradnje, ali i što je najvažnije jačanju kapaciteta institucija za kreiranja i sprovođenje politika, približavajući se standardima EU. Tome u prilog govori i činjenica da je preko 85% ukupne vrijednosti Programa uspješno implementirano“, istakao je Adrović. 

On je naveo da je opšti cilj Programa bio “da se obezbjedi razvijeno i kohezivno društvo kroz pružanje boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva, poboljšanje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, uz socijalno uključivanje osoba u nepovoljnom položaju i smanjenju rizika od siromaštva”.

Projektne aktivnosti su pored resornog Ministarstva, realizovali Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo za ljudska i manjinskih prava, uz posredovanje Ministarstva rada i socijalnog staranja.

„Kada je riječ o podršci u okviru oblasti zapošljavanja i tržišta rada, kroz ovaj Program je za različite aktivnosti u cilju povećanja zapošljivosti i otvaranja novih radnih mjesta izdvojeno 8,7 miliona eura ili 48% od ukupne vrijednosti Programa i to:

-3,5 miliona eura za podršku samozapošljavanju.Kroz ovaj programjeoko 460 nezaposlenih lica riješilo svoje egzistencijalno pitanje pokretanjem sopstvenog biznisa uz bespovratnu podršku iz EU fondova;

-1,6 miliona smo izdvojili za podršku osposobljavanju i zapošljavanju nezaposlenih lica u deficitarnim zanimanjima  u Crnoj Gori, kao i jačanju zapošljivosti nezaposlenih pripadnika RE populacije;

-2,7 miliona eura je iskorišćeno za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori;

-470.000 eura je iskorišćeno za uspostavljanje 21 lokalno partnerstvo za zapošljavanje u cilju jačanja kapaciteta aktera na lokalnom nivou, povezivanjem opština, poslodavaca, biroa rada i nevladinih organizacija.“, naveo je ministar Adrović. 

Za jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, kao i za podršku pružanju usluga u ovoj oblasti  bilo je izdvojeno 3,4 miliona eura. Za tehničku podršku Operativnoj strukturi koja je bila zadužena za sprovođenje cjelokupnog Programa izdvojeno je bilo oko 800.000 EUR“, naveo je ministar Adrović.

Zamjenica šefa kooperacija u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Liselote Isakson je kazala da je cilj ove podrške bio da se podstakne preduzetništvo kao pokretač ekonomskog rasta i promoviše preduzetnička kultura, motivišući posebno ranjive grupe kao što su žene, mladi ljudi i dugoročno nezaposleni ljudi.

“Srećni smo što smo podržali preko 460 osoba da razviju svoje kreativne ideje i transformišu ih u proizvode i usluge koji dodiruju građane širom Crne Gore i šire. Željela bih da se zahvalim Zavodui za zapošljavanje Crne Gore na partnerstvu. Vjerujemo da ovaj projekat nije samo koristio vašim krajnjim korisnicima, već vam je pomogao i da unaprijedite svoje kapacitete i uspostavite čvrst mehanizam za upravljanje, praćenje i procijenu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Postali ste pouzdan partner kada je u pitanju vođenje programa EU i željela bih da vam čestitam na ovome. Ohrabrujem vas da iskoristite znanje i iskustvo stečeno kroz ovaj Program da još više izgradite svoje kapacitete za buduću implementaciju pretpristupnih programa EU”, navela je Isakson.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Gzim Hajdinaga je kazao da je trogodišnji uspješno implementirani projekat “Program grantova za samozapošljavanje” primjer predanog rada i rezultat izuzetne i intenzivne saradnje Crne Gore i Evropske Unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Program finansiran od strane Evropske Unije sproveo je Zavod za zapošljavanje Crne Gore kao korisnik direktnog granta, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija. Zahvaljujući dobijenim sredstvima, u iznosu od 3,5 miliona eura, ZZZCG je uspio da dodijeli sredstva granta za čak 468 nezaposlene osobe, koje su dobile priliku da se ostvare kao preduzetnici ili kao D.O.O. i da sebi obezbijede održivu egzistenciju. Naglasak je stavljen na mlade, žene i dugotrajno nezaposlena lica”, naveo je Hajdinaga.

On je naglasio da se na ovaj način doprinijelo smanjenju sive ekonomije i siromaštva kao i povećanju zaposlenosti.

“Podstaklo se preduzetništvo i stvorili su se preduslovi za otvaranje novih radnih mjesta. Posebno ću naglasiti da više od 95 odsto korisnika granta i dalje posluje! Ujedno to nam je i pokazatelj da smo sproveli efikasan pilot projekat, koji je rezultirao odlukom da preraste u redovnu mjeru aktivne politike zapošljavanja kojom će se aktivno stimulisati i pružati podrška politici tržišta rada Crne Gore”, naveo je Hajdinaga.