Opšte informacije za nezaposlena lica

Ko se smatra nezaposlenim licem?


Nezaposleno lice je lice od 15 do 67 godina života, koje je crnogorski državljanin, nalazi se u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, sposobno ili djelimično sposobno za rad, koje nije zasnovalo radni odnos, aktivno traži zaposlenje i raspoloživo je za rad.

Nezaposlenim licem, smatra se i stranac koji ima shodno Zakonu o strancima (“Službeni list CG”, br. 12/18 i 3/19);)

– dozvolu za stalni boravak;

– dozvolu za privremeni boravak za lice bez državljanstva;

– dozvolu za privremeni boravak do tri godine;

– dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili sa strancem koji ima dozvolu za stalni boravak;

– dozvolu za privremeni boravak iz humanitarnih razloga;

– priznat status izbjeglice ili odobrenu dodatnu zaštitu;

– odobren azil, supsidijarnu zaštitu ili koji traži međunarodnu zaštitu, protekom roka od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.


Kako se prijaviti u evidenciju nezaposlenih lica?


Kao nezaposleno lice prijavljujete se u evidenciju područnoj jedinici Zavoda nadležnoj po mjestu Vašeg prebivališta. Ukoliko Vam je prestao radni odnos možete se prijaviti područnoj jedinici Zavoda u sjedištu ili poslovnoj jedinici poslodavca kod koga ste radili. U slučaju promjene prebivališta u roku od 30 dana se prijavljujete Zavodu u mjestu novog prebivališta.

Prilikom prijavljivanja u evidenciju, dužni ste sa sobom ponijeti potrebnu dokumentaciju i popuniti Prijavu na evidenciju nezaposlenih lica. Ukoliko se prijavljujete prvi put u našoj bazi Vam se otvara elektronski Lični karton nezaposlenog lica i zakazuje termin grupnog i individualnog razgovora.


Koja dokumentacija je potrebna za prijavu u evidenciju nezaposlenih lica?


Za prijavu u evidenciju nezaposlenih lica Vam je potrebna:

1) lična karta;

2) radna knjižica;

3) isprava o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja;

4) akt nadležnog organa o priznavanju inostrane obrazovne isprave, (za nezaposleno lice koje je  obrazovanje steklo u inostranstvu);

5) dokaz o prebivalištu, odnosno boravku, ako lice mijenja prebivalište, odnosno boravak; i

6) drugi dokazi potrebni za vođenje evidencije.

Ukoliko ste strani državljanin potrebna Vam je i

1) strana putna isprava, odnosno lična karta stranca;

2) dokaz o odobrenom boravku u Crnoj Gori (dozvola za stalni boravak; dozvola za privremeni boravak za  lice bez državljanstva; dozvola za privremeni boravak do tri godine; dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili sa strancem koji ima dozvolu za stalni boravak; dozvola za privremeni boravak iz humanitarnih razloga; priznat status izbjeglice ili odobrena dodatna zaštita; odobren azil, supsidijarna zaštita ili koji traži međunarodnu zaštitu, protekom roka od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu); i

3) u pojedinim slučajevima su nam potrebni i drugi dokazi radi vođenja evidencije.