Organizacija i upravljanje

Naziv i sjedište Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, djelatnost, osnove i načela za unutrašnju organizaciju, način rada, ovlašćenja i odgovornosti direktora i Upravnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Zavoda, bliže se uređuju Statutom Zavoda. Statut donosi Upravni odbor, a saglasnost na Statut Zavoda daje Vlada Crne Gore.

Organizaciona šema Zavoda

Organi Zavoda su Upravni odbor i direktor.

U Zavodu se na funkcionalnom i teritorijalnom principu organizuje jedinstvena stručna služba, koju čine Centrala Zavoda u Podgorici i područne jedinice sa biroima rada.

Upravni odbor je organ upravljanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Djelokrug rada, ovlašćenja i odgovornosti Upravnog odbora regulisani su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti  i Statutom Zavoda.

Shodno Zakonu, Upravni odbor Zavoda ima pet članova i formiran je na tripartitnom principu. U Upravnom odboru participiraju predstavnici: Vlade Crne Gore, zaposlenih i poslodavaca.

Predsjednik Upravnog odbora je __________________________ (Vlada Crne Gore).

Članovi Upravnog odbora su:

_______________________ (Vlada Crne Gore)

_______________________ (Vlada Crne Gore)

Suzana Radulović (Unija poslodavaca Crne Gore)

Sandra Obradović  (Unija slobodnih sindikata Crne Gore) 

Upravni odbor je imenovan 03.08.2022.godine.

Mandat Upravnog odbora traje četiri godine.

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Radom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore rukovodi v.d. direktora Gzim Hajdinaga.

Biografiju (CV) možete preuzeti ovdje.

Direktora Zavoda imenuje Upravni odbor, na pet godina, na osnovu javnog konkursa.

Nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti direktora Zavoda su regulisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Statutom Zavoda.

  • Jovan Kostić, diplomirani ekonomista, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za Sektor za evidencije, statistiku i istraživanja u oblasti zapošljavanja

  • Aleksandar Rakočević, diplomirani master iz oblasti-preduzetništvo u turizmu, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za Sektor za pripremu i posredovanje pri zapošljavanju

  • Goran Bubanja, magistar ekonomskih nauka, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja

  • Andrea Brajović, sa završenim Pravnim fakultetom i stečenim stepenom secijaliste (Spec.Sci) pravne nauke, vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za – Sektor za prava za vrijeme nezaposlenosti i pravne poslove

1. Sektor za evidencije, statistiku  i istraživanja u oblasti zapošljavanja

1.1. Odsjek za evidencije u oblasti zapošljavanja

1.2. Odsjek za statistiku i istraživanja u oblasti zapošljavanja

2. Sektor za pripremu i posredovanje pri zapošljavanju

2.1. Odsjek za pripremu za zapošljavanje

2.2. Odsjek za posredovanje pri zapošljavanju  i rad sa poslodavcima

2.3. Odsjek za EURES i posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu

3. Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja

3.1. Odsjek za pripremu programa aktivne politike zapošljavanja

3.2. Odsjek za praćenje programa aktivne politike zapošljavanja

4. Sektor za prava za vrijeme nezaposlenosti i pravne poslove

4.1. Odsjek za prava za vrijeme nezaposlenosti

4.2. Odsjek za pravne poslove i zastupanje

5. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

6. Odjeljenje za projekte

7. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

8. Služba za informacioni sistem

8. 1. Kancelarija za aplikativno-tehničku podršku  i razvoj

8.2.  Kancelarija  za operativno održavanje

9. Služba za kadrovske i opšte poslove

9.1.Kancelarija za kadrovske poslove

9.2. Kancelarija za opšte poslove

10.Služba  za finansijske poslove

11.Služba za javne nabavke

Područna jedinica Bar

– Biro rada Bar

– Biro rada Budva

– Biro rada Ulcinj

Područna jedinica Berane

– Biro rada Berane

– Biro rada Andrijevica

Područna jedinica Bijelo Polje

– Biro rada Bijelo Polje

– Biro rada Kolašin

– Biro rada Mojkovac

Područna jedinica Nikšić

– Biro rada Nikšić

– Biro rada Plužine

– Biro rada Šavnik

Područna jedinica Plav

– Biro rada Plav

– Biro rada Gusinje

Područna jedinica Pljevlja

– Biro rada Pljevlja

– Biro rada Žabljak

Područna jedinica Podgorica

– Biro rada Podgorica

– Biro rada Danilovgrad

– Biro rada Cetinje

– Biro rada Tuzi

– Biro rada Zeta

Područna jedinica Rožaje

– Biro rada Rožaje

– Biro rada Petnjica

Područna jedinica Herceg Novi

– Biro rada Herceg Novi

– Biro rada Kotor

– Biro rada Tivat