Organizacija i upravljanje

Naziv i sjedište Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, djelatnost, osnove i načela za unutrašnju organizaciju, način rada, ovlašćenja i odgovornosti direktora i Upravnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Zavoda, bliže se uređuju Statutom Zavoda. Statut donosi Upravni odbor, a saglasnost na Statut Zavoda daje Vlada Crne Gore.

Organizaciona šema Zavoda

Organi Zavoda su Upravni odbor i direktor.

U Zavodu se na funkcionalnom i teritorijalnom principu organizuje jedinstvena stručna služba, koju čine Centrala Zavoda u Podgorici i područne jedinice sa biroima rada.

Upravni odbor je organ upravljanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Djelokrug rada, ovlašćenja i odgovornosti Upravnog odbora regulisani su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti  i Statutom Zavoda.

Shodno Zakonu, Upravni odbor Zavoda ima pet članova i formiran je na tripartitnom principu. U Upravnom odboru participiraju predstavnici: Vlade Crne Gore, zaposlenih i poslodavaca.

Predsjednik Upravnog odbora je Dejan Vojvodić, šef Biroa rada Danilovgrad.

Članovi Upravnog odbora su:

Dragan Marović (Vlada Crne Gore)

Mevludin Dizdarević (Vlada Crne Gore)

Suzana Radulović (Unija poslodavaca Crne Gore)

Sandra Obradović  (Unija slobodnih sindikata Crne Gore) 

Upravni odbor je imenovan 03.08.2022.godine.

Mandat Upravnog odbora traje četiri godine.

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Radom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore rukovodi v.d. direktora Gzim Hajdinaga.

Biografiju (CV) možete preuzeti ovdje.

Direktora Zavoda imenuje Upravni odbor, na pet godina, na osnovu javnog konkursa.

Nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti direktora Zavoda su regulisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Statutom Zavoda.

  • Nataša Dević, diplomirani matematičar – Pomoćnica direktora za Sektor za evidencije, analizu u oblasti zapošljavanja i informacioni sistem

  • Danijela Papić, magistar ekonomskih nauka – Pomoćnica direktora za Sektor za posredovanje pri zapošljavanju

  • Milutin Vučinić, završen Pravni fakultet – VD pomoćnika direktora za Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja i razvoj preduzetništva

  • Andrea Brajović, sa završenim Pravnim fakultetom i stečenim Stepenom Specijaliste (Spec.sci) pravne nauke – Pomoćnica direktora za Sektor za prava za vrijeme nezaposlenosti

1.Sektor za evidencije, analizu u oblasti zapošljavanja i informacioni sistem

1.1. Odsjek za evidencije u oblasti zapošljavanja

1.2. Odsjek za  statistiku  i analizu  u oblasti zapošljavanja

1.3. Odsjek za informacioni sistem

2. Sektor za posredovanje pri zapošljavanju

2.1. Odsjek za posredovanje pri zapošljavanju, saradnju sa poslodavcima i planiranje karijere

2.2. Odsjek za EURES i posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu

3. Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja i razvoj preduzetništva

4. Sektor za prava za vrijeme nezaposlenosti

4.1. Odsjek za prava za vrijeme nezaposlenosti

4.2. Odsjek za pravne poslove

5. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

6. Odjeljenje za projekte

7. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

8. Služba za kadrovske i opšte poslove

8.1.Kancelarija za kadrovske poslove

8.2. Kancelarija za opšte poslove

9. Služba  za finansijske poslove i javne nabavke

9.1. Kancelarija za finansijske poslove

9.2. Kancelarija za javne nabavke

Područna jedinica Bar

– Biro rada Bar

– Biro rada Budva

– Biro rada Ulcinj

Područna jedinica Berane

– Biro rada Berane

– Biro rada Andrijevica

– Biro rada Rožaje

– Biro rada Petnjica

Područna jedinica Bijelo Polje

– Biro rada Bijelo Polje

– Biro rada Kolašin

– Biro rada Mojkovac

Područna jedinica Nikšić

– Biro rada Nikšić

– Biro rada za opštine Plužine i Šavnik

Područna jedinica Plav

– Biro rada Plav

– Biro rada Gusinje

Područna jedinica Pljevlja

– Biro rada Pljevlja

– Biro rada Žabljak

Područna jedinica Podgorica

– Biro rada Podgorica

– Biro rada Danilovgrad

– Biro rada Cetinje

– Biro rada Tuzi

– Biro rada Golubovci

Područna jedinica Herceg Novi

– Biro rada Herceg Novi

– Biro rada Kotor

– Biro rada Tivat