Organizacija i upravljanje

Naziv i sjedište Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, djelatnost, osnove i načela za unutrašnju organizaciju, način rada, ovlašćenja i odgovornosti direktora i Upravnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Zavoda, bliže se uređuju Statutom Zavoda. Statut donosi Upravni odbor, a saglasnost na Statut Zavoda daje Vlada Crne Gore.

Organizaciona šema Zavoda

Organi Zavoda su Upravni odbor i direktor.

U Zavodu se na funkcionalnom i teritorijalnom principu organizuje jedinstvena stručna služba, koju čine Centrala Zavoda u Podgorici i područne jedinice sa biroima rada.

Upravni odbor je organ upravljanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Djelokrug rada, ovlašćenja i odgovornosti Upravnog odbora regulisani su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti  i Statutom Zavoda.

Shodno Zakonu, Upravni odbor Zavoda ima pet članova i formiran je na tripartitnom principu. U Upravnom odboru participiraju predstavnici: Vlade Crne Gore, zaposlenih i poslodavaca.

Predsjednica Upravnog odbora je Vesna Vujošević, samostalna savjetnica I u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Članovi Upravnog odbora su:

Vanja Popović (Vlada Crne Gore)

Vladimir Vujović (Vlada Crne Gore)

Danilo Radunović (Savez sindikata Crne Gore)

Suzana Radulović (Unija poslodavaca Crne Gore)

Upravni odbor je imenovan 08.04.2021.godine.

Mandat Upravnog odbora traje ćetiri godine.

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Radom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore rukovodi v.d. direktora Goran Folić.

Direktora Zavoda imenuje Upravni odbor, na pet godina, na osnovu javnog konkursa.

Nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti direktora Zavoda su regulisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Statutom Zavoda.

  • mr Dragan Marović – Pomoćnik direktora za Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja
  • mr Goran Bubanja  – Pomoćnik direktora za Sektor za evidencije i istraživanja u oblasti zapošljavanja
  • mr Isad Kurpejović  – Pomoćnik direktora za Sektor za prava za vrijeme nezaposlenosti i pravne poslove
  • _____________________ – Pomoćnik direktora za Sektor za projekte
  • _____________________ – Pomoćnik direktora za Sektor za isplatu iz oblasti zapošljavanja
  • Nedžib Ibrišimović, dipl. pravnik – Pomoćnik direktora za Sektor za posredovanje pri zapošljavanju i EURES
  • Zagorka Pavićević, – dipl. pravnik – Pomoćnica direktora za Sektor za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom – Fond

– Sektor za evidencije i istraživanja u oblasti zapošljavanja

– Sektor za posredovanje pri zapošljavanju i EURES

– Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja

– Sektor za prava za vrijeme nezaposlenosti i pravne poslove

– Sektor za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom – Fond

– Sektor za projekte

– Sektor za isplatu iz oblasti zapošljavanja

– Odjeljenje za unutrašnju reviziju

– Služba za kadrovske i opšte poslove

– Služba  za finansijske poslove

– Služba za javne nabavke

– Služba za informacioni sistem

Područna jedinica Bar

– Biro rada Bar

– Biro rada Budva

– Biro rada Ulcinj

Područna jedinica Berane

– Biro rada Berane

– Biro rada Andrijevica

Područna jedinica Bijelo Polje

– Biro rada Bijelo Polje

– Biro rada Kolašin

– Biro rada Mojkovac

Područna jedinica Nikšić

– Biro rada Nikšić

– Biro rada za opštine Plužine i Šavnik

Područna jedinica Plav

– Biro rada Plav

– Biro rada Gusinje

Područna jedinica Pljevlja

– Biro rada Pljevlja

– Biro rada Žabljak

Područna jedinica Podgorica

– Biro rada Podgorica

– Biro rada Danilovgrad

– Biro rada Cetinje

– Biro rada Tuzi

– Biro rada Golubovci

Područna jedinica Rožaje

– Biro rada Rožaje

– Biro rada Petnjica

Područna jedinica Herceg Novi

– Biro rada Herceg Novi

– Biro rada Kotor

– Biro rada Tivat