Osposobljavanje za samostalan rad

Prelazak iz formalnog obrazovanja u rad zahtijeva osposobljavanje za obavljanje poslova u nivou obrazovanja zbog: nedovoljne profesionalne osposobljenosti u procesu obrazovanja, promjena u tehnologiji rada, pojedinim zanimanjima i područjima rada, prolongiranog zapošljavanja, što za posljedicu ima opadanje nivoa stečenih znanja i radnih sposobnosti.
Osposobljavanje za samostalan rad je program kojim se nezaposlenom licu, bez radnog iskustva u određenom nivou obrazovanja, pruža mogućnost da se osposobi za samostalan rad u tom nivou obrazovanja. Ciljevi ovog programa su povećanje zaposlenosti i zapošljivosti učesnika programa. Izvođač programa je poslodavac, prvenstveno iz privatnog sektora koji ima odgovarujuće prostorne, tehničko – tehnološke, kadrovske i finansijske uslove neophodne za realizaciju programa.
Učesnik sa poslodavcem kao izvođačem programa zaključuje ugovor o radu na vrijeme izvođenja programa ( u trajanju od 9 mjeseci za lica sa stečenim visokom,odnosno u trajanju od šest mjeseci za lica sa stečenim srednjim obrazovanjem). Zavod učestvuje u finansiranju programa osposobljavanja za samostalan rad, tako što finansira zarade učesnika programa, u neto iznosu, utvrđene saglasno koeficjentu složenosti poslova Opštim kolektivnim ugovorom, kao i troškove mentorstva. Izvođač programa finansira doprinose za obavezno socijalno osiguranje i pripadajuće poreze i prireze na zarade učesnika programa, kao i ostale opravdane troškove realizacije programa.
Za lica sa invaliditetom uključena u program, Zavod iz sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ovih lica, finansira ukupno opravdane troškove realizacije programa osposobljavanja za samostalan rad.