Posredovanje u zapošljavanju

Posredovanje u zapošljavanju

U okviru svih područnih jedinica Zavoda za zapošljavanje i biroa rada širom Crne Gore djeluju službe zadužene za rad sa poslodavcima. Omogućili smo Vam da sve informacije dobijete na jednom mjestu. U posjedu smo najveće baze podataka nezaposlenih lica i ostalih lica koja traže zaposlenje. Naši savjetnici za rad sa poslodavcima su Vam na raspolaganju u cilju obezbjeđenja traženog kadra po zahtjevima koje ćete navesti u nalogu za posredovanje, a imajući u vidu kriterijume radnog mjesta u Vašem preduzeću. Šta sve podrazumijeva posredovanje, odnosno koji se koraci moraju naparaviti u cilju njegove kvalitetne realizacije:

  • primićemo Vašu prijavu za traženim radnikom, odnosno nalog za posredovanje;
  • na osnovu prijave, u najkraćem roku, ćemo regrutovati tražene kadrove iz baze nezaposlenih lica,
  • napravićemo plan rada koji podrazumijeva najprije određivanje termina za grupno informisanje zainteresovanih lica u prostorijama Zavoda, ukoliko se radi o većem broju traženih radnika, tzv predselekcija;
  • održaćemo predselekciju i pripremiti kandidate za intervju sa Vama;
  • dogovorićemo termin i postupak profesionalne selekcije koja, ukoliko je potrebno, uključuje i psihološko testiranje;
  • selekcije organizujemo uz obavezno prisustvo Vašeg predstavnika, u Vašim prostorijama ili u prostorijama Zavoda za zapošljavanje;
  • na Vaš zahtjev, možemo i direktno posredovati, tako što ćemo Vam poslati na razgovor kandidate sa traženim kvalifikacijama;
  • od Vas očekujemo da nas povratno informišete o ishodu razgovora ili selekcije, kako bismo imali evidenciju o tome da li su kandidati zadovoljili postavljene uslove. U službama za rad sa poslodavcima ćete dobiti i sve informacije o kreditiranju otvaranja novih radnih mjesta po osnovu programa stimulisanja preduzetništva, organizovanju programa obuke i obrazovanja za tržište rada i poznatog poslodavca, o učešću u finansiranju programa javnih radova, Programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca, subvencijama za zapošljavanje odrđenih kategorija nezaposlenih lica (lica sa invaliditetom, mladi, lica starija od 40 godina, RE populacija, dugoročno nezaposlena lica…). Takođe, na raspolaganju će Vam biti i naše druge službe, u zavisnosti od Vaših potreba i zahtjeva (pravna služba, služba za informisanje i profesionalno savjetovanje itd).