Poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu za opštine Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić i Berane

09/05/2022

Na osnovu Sporazuma o realizaciji Pilot projekta »Aktiviranje žena« Međunarodne organizacije rada i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, raspisuje se Poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu br. 05/22 – 7153 koji možete preuzeti ovdje.

Predmet poziva

Predmet poziva je iskazivanje interesovanja poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opština Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić i Berane, za realizaciju obuke na radnom mjestu.  

Obuka na radnom mjestu namijenjena je ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta, prijavljenim u evidenciju o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Grne Gore (u daljem tekstu: Zavod) od 15. marta 2020. godine, kao lica koja su izgubile posao ili su se nakon ovog datuma prijavila u evidenciju o nezaposlenim licima.

Zavod će nezaposlene žene kojima je obuka namijenjena pripremiti za uključivanje u obuku na radnom mjestu.

Uslovi za prijavu na poziv

Prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji:

 •  su registrovani za obavljanje djelatnosti na teritoriji opština Podgorica ili Bijelo Polje ili Nikšić ili Berane;
 • redovno izmiruju zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
 • u periodi od tri mjeseca prije prijave na poziv nijesu smanjivali broj zaposlenih i
 • imaju radnika sa najmanje tri godine radnog iskustva – trenera  koji će sprovoditi obuku.

Pored navedenih uslova, prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji su spremni da sa učesnicama obuke  za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci, a sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

Prijavu na poziv ne mogu podnijeti poslodavci iz javnog sektora, kao ni poslodavci koji djelatnost obavljaju u sektoru usluga povezanih sa izvoznom djelatnosti i  sektoru primarne poljoprivrede i ribarstva.

Po zatvaranju poziva, Zavod će ostvariti neposredan uvid u postojanje uslova za realizaciju prijavljenih programa obuke. Na osnovu nalaza neposrednog uvida, izvršiće selekciju i eliminisati podnosioce prijave na poziv koji ne ispunjavaju uslove za realizaciju programa obuke za koje su iskazali interesovanje. Nakon sprovedene selekcije, Zavod će sačiniti listu potencijalnih izvođača programa obuke.

Sa liste potencijalnih izvođača programa obuke, Zavod će zaključiti ugovore o realizaciji programa obuke, samo sa poslodavcima koji su iskazali interesovanje za realizaciju obuke za zanimanja za koja postoji potreba nezaposlenih žena u opštini sprovođenja obuke.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Zavoda i izvođača obuke urediće se ugovorom.

Poslodavci će realizovati programe obuke za određena zanimanja u trajanju od tri mjeseca, odnosno u trajanju od šest mjeseci, zavisno od potreba nezaposlenih žena, a saglasno planovima obuke koje će pripremiti u saradnji sa Zavodom.  Planom obuke će se utvrditi ciljevi učenja, odnosno koje će nove vještine i sposobnosti imati učesnice po završetku obuke, aktivnosti koje treba preduzeti da bi se postigao očekivani nivo kompetencija, ključni resursi za učenje koji će biti na raspolaganju učesnicama, kao i lista kompetencija za profil zanimanja.

Finansiranje pilot projekta

Sprovođenje projekta podržano je od strane Globalnog fonda za održivi razvoj UN.

Učešće Zavoda u finansiranju opravdanih troškova obuke na radnom mjestu zavisi od broja učesnica programa i na mjesečnom nivou iznosi 397,65 €, po učesnici, što je ekvivalent od 70 % ukupnih troškova rada na nivou minimalne zarade za zaposlenu učesnicu. Ova sredstva će se isplaćivati mjesečno, unazad, a nakon podnošenja dokaza o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice, od strane poslodavca.  

Finansijsko učešće Zavoda u realizaciji obuke na radnom mjestu, koja će se izvoditi u trajanju od tri mjeseca je 1.192,95  €,  a u obuci u trajanju od šest mjeseci 2.385,90 €, po učesnici.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje obuke na radnom mjestu kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv (de minimis pomoći). Pomoć dodijeljena jednom privrednom subjektu tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Za vrijeme trajanja programa, Zavod će pružiti i finansijsku podršku učesnicama programa.

Način, vrijeme i mjesto podnošenja prijave

Poziv poslodavcima otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda http://www.zzzcg.me., i oglasnim tablama Biroa rada Podgorica, Biroa rada Bijelo Polje, Biroa rada Nikšić i Biroa rada Berane. Krajnji rok za podnošenje prijava za realizaciju programa obuke na radnom mjestu sa potrebnom dokumentacijom je 25.05.2022.godine u 15 h.

Prijavu na poziv podnosi poslodavac koji ispunjava uslove utvrđene ovim pozivom. Poslodavci podnose prijavu na propisanom obrascu (OP) i uz slijedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca prijave u registar nadležnog organa – kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da podnosilac prijave do dana podnošenja prijave redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja – original ili  kopija originala;
 • Izjava podnosioca prijave (Prilog 1);
 • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjerena od strane notara;
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 3);

Obrazac prijave za realizaciju programa obuke na radnom mjestu možete preuzeti ovdje.

Prijava za realizaciju programa obuke na radnom mjestu sa pratećom dokumentacijom šalje se u zapečaćenoj koverti, kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom “Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja i razvoj preduzetništva”.

Na koverti moraju da budu naznačeni:

 • Pun naziv  i adresa podnosioca prijave;
 • Broj  poziva za koji se podnosi prijava