Prava i obaveze nezaposlenih lica

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?


Pod uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni list CG”, broj 24/19), nezaposleno lice može da ostvari pravo na:

 • novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, u skladu Zakonom;
 • novčanu pomoć i naknadu troškova prevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja i uključivanja u druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti, u skladu sa Zakonom i aktom Ministarstva rada i socijalnog staranja;
 • jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, ako zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme van mjesta prebivališta, u skladu sa aktom Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Postupak u kojem se rješava o pravu na novčanu naknadu  za vrijeme nezaposlenosti pokrece se na   zahtjev nezaposlenog lica.

Zahtjev se  podnosi mjesno nadležnoj područnoj jedinici Zavoda, prema mjestu prijavljivanja u evidenciju, u roku od 30 dana od dana prestanka osiguranja.

Uz zahtjev se prilaže sljedeca dokumentacija:

 • zakljucena radna knjižica,
 • akt o prestanku poslednjeg radnog odnosa,
 • prijava-odjava na obavezno socijalno osiguranje,   
 • akt o ostvarenom stažu osiguranja,
 • drugi dokazi potrebni za ostvarivanje prava na novčanu naknadu. 

Rok za rješavanje zahtjeva za priznavanje prava na novcanu naknadu je 30 dana od dana podnošenja .

Pravo na novčanu naknadu ne može ostvariti  nezaposleno lice kojem je radni odnos prestao zbog:

 1. sporazumnog prestanka radnog odnosa;
 2. otkaza od strane zaposlenog lica;
 3. otkaza od strane poslodavca, u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom, izuzev u slučaju prestankaradnog odnosa istekom vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, odnosno prestanka radnog odnosa zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog, zbog ekonomskih, tehnoloških i restrukturalnih promjena kod poslodavca, kada se zaposlenom isplati otpremnina;
 4. ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona, izuzev u slučaju prestanka radnog odnosa usljed stečaja ili likvidacije, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu saposebnim zakonom.

Trajanje novčane naknade

Novčana naknada pripada nezaposlenom licu koje je  prije prestanka radnog odnosa ispunilo osnovne uslove propisane zakonom, a trajanje  novčane naknade zavisi od ostvarenog staža osiguranja, i to:

 1. tri mjeseca ako ima staž osiguranja od devet mjeseci do pet godina;
 2. šest mjeseci ako ima staž osiguranja od pet godina do 15 godina;
 3. devet mjeseci ako ima staž osiguranja od 15 godina do 25 godina;
 4. 12 mjeseci ako ima staž osiguranja od 25 godina do 35 godina;
 5. ako ima više od 35 godina staža osiguranja – do ponovnog zaposlenja, odnosno do ispunjavanja uslova upogledu starosne granice ili staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju, u skladu sa posebnim zakonom.


Mirovanje prava na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu korisniku novčane naknade miruje za vrijeme:

 1. za koje boravi u inostranstvu kao supružnik zaposlenog koji je upućen na rad u inostranstvo;
 2. trajanja pritvora.

Nezaposleno lice koje se, u navedenim slučajevima, prijavi Zavodu i podnese zahtjev za nastavak korišćenja novčane naknade, u roku od 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje prava na novčanu naknadu, ima pravo da nastavi sa korišćenjem prava na novčanu naknadu za preostalo vrijeme.

Prestanak prava na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu nezaposlenom licu prestaje, ako:

 1. istekne period za koji mu je priznato pravo;
 2. zasnuje radni odnos u skladu sa zakonom;
 3. se registruje kao preduzetnik, odnosno otpočne da obavlja profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje;
 4. postane jedini vlasnik ili vlasnik više od 51% u privrednom društvu, u skladu sa posebnim zakonom;
 5. postane poljoprivrednik – osiguranik, u skladu sa posebnim zakonom;
 6. postane sveštenik, vjerski službenik, monah ili monahinja – osiguranik, u skladu sa posebnim zakonom;
 7. ispuni uslove u pogledu starosne granice ili staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju, ili ostvari pravo na invalidsku penziju ili porodičnu penziju, u skladu sa posebnim zakonom;
 8. postane potpuno nesposobno za rad, u skladu sa posebnim zakonom;
 9. navrši 67 godina života;
 10. otpočne sa izdržavanjem kazne zatvora;
 11. aktivno ne traži zaposlenje, u skladu sa propisom Ministarstva;
 12. nije raspoloživo za rad, u skladu sa propisom Ministarstva;
 13. odbije uključivanje u program aktivne politike zapošljavanja ili ga bez opravdanog razloga prekine odnosno ne završi;
 14. odbije ponuđeno zaposlenje, u skladu sa ovim zakonom;
 15. se rješenjem nadležne inspekcije rada utvrdi da radi suprotno propisima o radu;
 16. podnese zahtjev za prestanak prava na novčanu naknadu;
 17. prestane da se vodi u evidenciji nezaposlenih lica, u skladu sa zakonom.


Obaveze tokom primanja novčane naknade

Nezaposleno lice koje je ostvarilo pravo na novčanu naknadu ili drugo pravo za vrijeme nezaposlenosti u skladu sa ovim zakonom, dužno je da obavijesti Zavod o svakoj promjeni koja utiče na prestanak, odnosno mirovanje tog prava, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Nezaposleno lice koje je na osnovu pravosnažne sudske odluke ili odluke poslodavca vraćeno na rad i ostvarilo prava po osnovu rada za period za koji je bilo nezaposleno, dužno je da vrati Zavodu iznos isplaćene novčane naknade.

Nezaposleno lice je dužno da neosnovano primljenu novčanu naknadu vrati na osnovu sporazuma zaključenog sa Zavodom.

Ako nezaposleno lice ne postupi na navedeni način Zavod će tražiti naknadu štete tužbom kod nadležnog suda.


Da li znate koje su vaše obaveze?


Nezaposleno lice pored prava koja stiče prijavom na evidenciju nezaposlenih lica preuzima i obaveze. Evo šta se očekuje od Vas:

 • Da aktivno tražite zaposlenje, učestvujući u svim aktivnostima koje sprovodi Zavod, aktivno tražite posao obraćajući se poslodavcima radi traženja zaposlenja  kao i da ispunjavate sveh obaveze a u skladu sa ovim zakonom i individualnim planom zapošljavanja.
 • Da ste raspoloživi za rad, odnosno dostupni, na svaki poziv Zavoda, da redovno dolazite na  individualne konsultacije u terminima  utvrđenim individualnim planom zapošljavanja.
 • Da sa Zavodom zaključite individualni plan zapošljavanja i izvršavate obaveze njime utvrđene, to je pan aktivnosti koje ste dogovorili sa svojim savjetnikom radi pripreme za zapošljavanje i zapošljavanja.
 • Da učestvuje u programima aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa zakonom i individualnim planom zapošljavanja, to su planom definisane  mjere i programi usmjereni ka povećanju zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti.
 • Da  prihvatite ponuđeno zaposlenje, posredovanje se vrši na osnovu evidencije o nezaposlenim licima  kao i  procjene potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za rad na određenim poslovima.
 • Da obavijestite Zavod o svakoj promjeni koja utiče na sticanje ili gubljenje prava, odnosno obaveza, a najkasnije osam dana od dana nastanka promjene.