Predstavnici Zavoda za zapošljavanje učestvovali na sastanku Radnog tima za uvođenje i implementaciju programa “Garancija za mlade”

01/03/2023

Garancija za mlade se od 2013. godine realizuje u državama članicama Evropske unije i predstavlja inkluzivnu, aktivacionu šemu koja mladima omogućava efikasniju tranziciju iz obrazovanja u svijet rada. Garancija za mlade predstavlja obavezu Vlade da obezbijedi da mladi ljudi (15-29 godina) dobiju kvalitetnu ponudu zaposlenja, kontinuiranog obrazovanja, pripravništva ili stručnog osposobljavanja.

Crna Gora je u julu 2021. godine usvojila Deklaraciju Zapadnog Balkana o obezbjeđivanju održive integracije mladih (15-29) na tržište rada i obavezala se da će preduzeti konkretne korake za postepeno uvođenje i implementaciju Garancije za mlade, u skladu sa principima politike i pristupima navedenim u Preporuci Savjeta pod nazivom Most do poslova – Jačanje garancije za mlade (2020).

Tim povodom, u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja, u Budvi je održan sastanak Radnog tima za uvođenje i implementaciju programa “Garancija za mlade”. Sastankom je predsjedavala Edina Dešić, državna sekretarka Ministarstva rada i socijalnog staranja sa svojim saradnicima.

Uvođenje pojačane garancije za mlade u Crnoj Gori omogućiće da se sprovedu reforme politika i inicijative u onim oblastima – obrazovanje i obuka, rad i zapošljavanje, socijalna zaštita i mladi – koje su instrumenti za poboljšanje položaja mladih i za izgradnju kapaciteta ključnih zainteresovanih strana da formulišu, implementiraju i prate politike zapošljavanja mladih.

Što se tiče rane intervencije, prioritet je dat povećanju kvaliteta sistema obrazovanja i obuke, povećanju mogućnosti za učenje odraslih, proširenju obrazovanja u ranom djetinjstvu i unapređenju upravljanja informacionim sistemom.

Reforma i modernizacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore će doprinijeti pružanju djelotvornih usluga pripreme i kvalitetnoj ponudi zapošljavanja, kontinuiranog obrazovanja i obuke i pripravničkog staža, kao i obezbijediti da se rezultati Garancije za mlade prate u skladu sa EMCO okvirom indikatora. Ministarstvo rada i socijalnog staranja – kao koordinator garancije za mlade – nadgledaće cjelokupnu implementaciju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore će biti odgovoran za sistem pružanja usluga Garancije za mlade i okvir za praćenje i evaluaciju ovog programa.

Garancija za mlade nudi Crnoj Gori okvir programske politike za koordinaciju aktivnosti među različitim zainteresovanim stranama, udruživanje resursa kako bi se maksimizirao uticaj na ishode mladih na tržištu rada, prije svega kako bi se izgradili nacionalni kapaciteti za rješavanje pitanja neangažovanja mladih, kao i prelazak iz škole na posao.

Prvi plan implementacije Garancije za mlade u Crnoj Gori pokriva period 2023-2026, sa pilotiranjem sistema pružanja usluga iz Garancije za mlade koje je planirano za 2025. i 2026. Ovaj vremenski okvir će omogućiti:

  • sprovođenje neophodnih izmjena u pravnom sistemu;
  • usvajanje potrebnih reformi politika u ZZZCG za upravljanje sistemom pružanja usluga Garancije za mlade i uspostavljanje mehanizma za praćenje koji je usklađen sa okvirom indikatora EMCO i
  • izradu plana za uvođenje Garancije za mlade na osnovu lekcija naučenih iz faze pilotiranja. Pilotiranje sistema pružanja usluga Garancije za mlade će se sprovoditi u tri regije (sjeverna, centralna i primorska).

Garancija za mlade u Crnoj Gori biće operacionalizovana kroz partnerstvo između Ministarstva rada i socijalnog staranja (koordinator Programa), Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (glavnog implementacionog partnera), Ministarstva prosvjete (odgovornog za fazu rane intervencije), Ministarstva sporta i mladih i organizacija civilnog društva (odgovornog za prokativno djelovanje), lokalnih samouprava (odgovornih za implementaciju na terenu), socijalnih partnera i drugih državnih institucija koje već sprovode intervencije usmjerene na mlade (Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Unija poslodavaca, sindikati, itd.).