Reagovanje povodom izjave NVO “Euromost“ o zapošljavanju kroz programe aktivne politike zapošljavanja

08/02/2024

Naglašavamo da se prijava protiv pravnog lica d.o.o. “Hranom do zdravlja 2013“ sa sjedištem u Pljevljima, a koju u svojoj izjavi navodi NVO“ Euromost“, ne odnosi na programe aktivne politike zapošljavanja  koje realizuje Zavod za zapošljavanje i da to preduzeće nije korisnik naših programa, kao ni grantova za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Povodom izjave NVO “Euromost“ koja se odnosi na nepravilnosti tokom realizacije programa aktivne politike zapošljavanja  ističemo da Zavod za zapošljavanje Crne Gore programe aktivne politike zapošljavanja realizuje u skladu sa normativno planskim dokumentima koji uređuju ovu oblast. Zavod za zapošljavanje Crne Gore kontinuirano prati realizaciju svih programa aktivne politike zapošljavanja, kao i utrošak sredstava za njihovu realizaciju. 

Informišemo crnogorsku javnost da Zavod za zapošljavanje Crne Gore, do sada nije zaprimio nijedan zahtjev od strane učesnika programa koji se odnosi na manje isplaćenu zaradu tokom trajanja programa aktivne politike zapošljavanja, kako se navodi u tekstu.

Pozivamo i ohrabrujemo sve učesnike naših programa, ukoliko postoje nepravilnosti prilikom isplate zarade tokom trajanja programa, ili bilo koje druge nepravilnosti da se obrate Zavodu, kao i drugim nadležnim institucijama. Zavod za zapošljavanje Crne Gore će, po svakoj prijavi, postupiti u skladu sa svojim nadležnostima.

Podsjećamo da se grantovima za zapošljavanje lica sa invaliditetom finansiraju projektni predlozi pravnih lica koji svojom idejom i kapacitetima zadovoljavaju sve kriterijume predviđene Zakonom, odnosno pravilnikom. Takođe, postoje i ograničenja i limiti kojima se ograničava pravo učešća mnogim potencijalnim aplikantima, npr. pravno lice mora biti osnovano najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave, takođe ne smije biti u postupku likvidacije niti u stečajnom postupku, i ne smije imati neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i još niz obaveza i ograničenja predviđenih uputstvom za podnosioce. Napominjemo da u postupku ocjenjivanja projektnih predloga komisija sačinjava ocjenu svakog projekta na osnovu pet kriterijuma, dok sastav članova komisije ne čine isključivo zaposleni u Zavodu za zapošljavanje, ali participiraju shodno Zakonu, te shodno gore navedenom odbacujemo sve navode objavljene od strane NVO „Euromost“.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore će, kao i do sada, posvećeno i u skladu sa zakonskim propisima raditi na poboljšanju uslova na tržištu rada kako bi se obezbijedio što bolji ambijent za zapošljavanje nezaposlenih lica.