Reagovanje Zavoda za zapošljavanje povodom saopštenja Socijalističke narodne partije u vezi sa optužbama o zloupotrebi programa

12/04/2022

Maliciozne, politikantske i neutemeljene činjenice samo su pokušaj zlonamjernih insinuacija i obesmišljavanja realizacije ozbiljnih programa Zavoda za zapošljavanje, u konkretnom slučaju programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i “Osposobljavanje za samostalan rad”, za 2022. godinu.

Samo preletačima, koji ni sami ne znaju gdje su i šta im je danas činiti, pa traže “priču onamo gdje je nema” novo zapošljavanje u periodu razorene ekonomije, usljed posljedica pandemije Kovid-19 i globalne ekonomske krize, može smetati i mogu mu tražiti nedostatke i ukazivati na umišljene zloupotrebe. Svakako neargumentovane.

U cilju objektivnog informisanja javnosti ukazujemo da je Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, postupajući shodno članu 44 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, na sjednici održanoj 03. novembra 2021. godine usvojio odluke o realizaciji programa „Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i „Osposobljavanje za samostalan rad”.

Navedenim programima, dostupnim na sajtu Zavoda na adresi http://www.zzzcg.me, između ostalog, utvrđeni su uslovi koje treba da ispuni pravno ili fizičko lice da bi se smatralo prihvatljivim za izvođenje programa osposobljavanja (Poglavlje I Uslovi, tačka 2.6. Izvođači programa osposobljavanja). Shodno uslovima utvrđenim Programima, programe osposobljavanja za rad kod poslodavca i osposobljavanja za samostalan rad mogu izvoditi poslodavci koji svoju djelatnost obavlja na teritoriji Crne Gore, izuzev poslodavaca koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga povezanih sa izvoznom djelatnosti i sektoru primarne poljoprivrede i ribarstva, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti, najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva  na  konkurs za realizaciju programa osposobljavanja, koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine i koji su spremni da sa nezaposlenim licima uključenim u programe zaključe ugovore o radu u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa osposobljavanja, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci. Kriterijumi za izbor izvođača programa osposobljavanja – korisnika sredstava takođe su utvrđeni navedenim programima u Poglavlju III, tačka 1 i to su: značaj programa, održivost programa i konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa.

Imajući sve to u vidu, Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa, imenovana odlukom direktora Zavoda, obradila je sve zahtjeve podnijete na konkurse za realizaciju programa osposobljavanja. Nakon obrade, Komisija je pristupila ocjenjivanju zahtjeva podnijetih od strane poslodavaca koji su ispunili uslove za realizaciju programa, primjenom navedenih kriterijuma izbora, dodijelila bodove i utvrdila rang listu učesnika javnog konkursa.

Još jednom ističemo da su navedeni kriterijumi bili presudni za izbor SVIH korisnika sredstava – izvođača programa osposobljavanja, na osnovu čega su u krajnjem i donijete odluke Upravnog odbora Zavoda o izboru izvođača programa “Osposobljavanja za samostalan rad” i programa “Osposobljavanja za rad kod poslodavca”.

Ističemo na kraju, ne manje važnu činjenicu, da je u vezi realizacije programa aktivne politike zapošljavanja i Agencija za sprječavanje korupcije je, na zahtjev Zavoda, dala mišljenje da Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nijesu propisane zabrane i ograničenja za početak realizacije pomenutih programa u toku, tada aktuelne, izborne kampanje, posebno kada je u pitanju izbor izvođača programa, odnosno pravnih lica i organa vlasti, imajući u vidu da su u pitanju redovni programi koje Zavod realizuje na godišnjem nivou.