Saopštenje: U rožajskom birou rada riješeni svi zahtjevi majki za doživotnu naknadu

30/05/2016

Službenici Biroa rada u Rožajama izdali su majkama sa troje i više djece svako uvjerenje o dužini čekanja na evidenciji nezaposlenih. To znači da su riješeni svi zahtjevi Rožajki za doživotnu naknadu. Biro je izdao ukupno 1.371 uvjerenje i uputio Centru za socijalni rad na donošenje rješenja o pravu. 

Utvrdjeno je da se 934 majke nalaze na evidenciji duže od 15 godina, a njih 369 je na evidenciji manje od 15 godina. Za 36 lica ustanovljeno je da se ne nalaze  na evidenciji Zavoda, dok je 12 Rožajki ostvarilo pravo na naknadu po osnovu radnog staža, a istovrenemo su podnijele zahtjev i po osnovu nezaposlenosti. Zahtjev je podnijelo i 20 žena starijih od 67 godina, ali, po Zakonu o zapošljavanju, one se u toj dobi ne nalaze na evidenciji Zavoda. 

Nijesu tačne, niti imaju utemeljenja tvrdnje iznijete u javnosti da je dokumentacija iz Rožaja sporna, zapaljena, uništena ili nestala.

Zavod za zapošljavanje je izdao uvjerenja na osnovu evidencije o licima koja traže zaposlenje, koju vodi shodno odredbama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti i jedinstvenih metodoloških principa za vođenje evidencije u oblasti rada i zapošljavanja.  

Radi potpunog utvrđivanja činjenica, za lica za koja se prema službenoj evidenciji nije moglo utvrditi da se nalaze na evidenciji Zavoda preko 15 godina, Biro rada Rožaje je, shodno odredbi Zakona o upravnom postupku pozvao žene da dostave dokaze na osnovu kojih zasnivaju svoje tvrdnje. Dokazi su u postupku cijenjeni, o čemu su uzete izjave i sačinjeni zapisnici.

Nakon srovedenog postupka, uvjerenja o dužini vođenja evidencije i uvjerenje da se lice nalazi (ili ne nalazi) na evidenciji Zavoda dostavljena su Centru za Socijalni rad Rožaje.

Počev od 2003.godine u Birou rada Rožaje postoji elektronska baza podataka (aplikacija evidencija nezaposlenih lica – ENL karton). Do tog datuma evidencija se vodila na osnovu podataka  upisanih u lični karton  nezaposlenog lica (LKR) koji su  korišćeni do kraja 2002. godine, a zatim su dostavljeni Centralnoj službi Zavoda na mikrofilmovanje i izvršen je njihov popis. 

Službena evidencija LKR kartoni aktivnih nezaposlenih lica, koji su ostali u radu nakon preuzimanja kartona iz ranijih godina i sada se nalaze u Birou rada Rožaje.

Napominjemo da dokumentacija iz Biroa rada nije uništena niti izgubljena, jer se dio koji je mikrofilmovan nalazi u Centralnoj službi Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a dio je u Birou rada Rožaje.  

U Rožajama je oko 27 odsto zahtjeva negativno riješeno. Nezadovoljne žene imaju pravo, u roku od 15 dana, da se žale Ministarstvu rada i socijalnog staranja, a potom Upravnom sudu.

Izvještaj o radu službenika Biroa rada Rožaje zvanično je dostavljen na više državnih adresa: Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Osnovnom državnom tužilaštvu Rožaje, te zainteresovanim poslanicima i poslaničkim klubovima.