U fokusu zapošljavanje građana na sjeveru

08/02/2016

(Dnevne novine, društvo 06. februar 2016.)

Zavod za zapošljavanje dobio je projekat iz Programa prekogranične saradnje Crna Gora Kosovo, pod nazivom “Zajednička akcija za održivo zapošljavanje”. Vrijednost projekta je oko 300.000 eura, od čega polovina sredstava pripada crnogorskoj strani. Kako je planirano, projekat će početi 15. februara. Ovo je još jedan u nizu projekata preko kojih nacionalna služba zapošljavanja povlači novac iz evropskih fondova. U Zavodu za zapošljavanje, po riječima direktorice Zavoda Vukice Jelić, naglašenu pažnju poklanjaju projektnim aktivnostima.

■             NAMIJENJEN VISOKOŠKOLCIMA, ŽENAMA…

“U sektoru Zavoda imamo ekipu mladih, obrazovanih ljudi, obučenih za pisanje projekata, apliciranje i povlačenje sredstava od međunarodnih fondova. Kako nam se iz godine u godinu smanjuje budžet za mjere aktivne politike zapošljavanja, sve više računamo na sredstva iz pretpristupne pomoći. Očekujemo da se uskoro obave tehnički poslovi oko granta koji smo dobili sa resornim ministarstvom, a namijenjen je visokoškolcima, ženama i dugoročno nezaposlenim”, kazala je VN Jelić.

Vodeći partneri na projektu prekogranične saradnje su Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Agencija za promociju zapošljavanja Kosova, a partneri iz civilnog sektora su NVO “Natura” iz Kolašina i NVO “Jeta” iz Peći.

Direktorica Zavoda naglašava da su ciljevi ovog projekta višestruki. Tiču se jačanja saradnje, razmjene iskustva i unapređenja efikasnosti i kvaliteta usluga radi boljeg zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u prekograničnoj regiji. Usmjeren je na saradnju između službi za zapošljavanje, radi uspostavljanja boljih mehanizama za razmjenu podataka, njihovo bolje korišćenje i poređenje.

■             ISTOVREMENO NA CRNOGORSKOJ I KOSOVSKOJ STRANI

“Ovo je prepoznato kao način da se unaprijedi efikasnost i kvalitet usluga koje se pružaju poslodavcima i nezaposlenima, dok se umrežavanje i pojačana saradnja među institucijama tržišta rada percipiraju kao metod podsticanja socijalne kohezije u prekograničnoj regiji” objašnjava Jelić.

Projekat će se sprovoditi istovremeno na crnogorskoj i kosovskoj strani, odnosno na području opština Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica, te opština Peć, Dečani i Istok, Predviđeno je da projekat traje 18 mjeseci. Ukupna sredstva, zajedno sa sredstvima sopstvenog učešća, iznose 312.298,97 eura, odnosno 147,281.22 eura na crnogorskom dijelu projekta.

Kroz ovaj projekat nezaposleni iz ruralnih oblasti osposobiće se za prikupljanje, uzgoj, obradu i tržišni plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova, uz obezbijeđeni praktični rad na zemljištu. Planirano je da obuku prođe najmanje 60 nezaposlenih lica 30 na crnogorskoj i 30 na kosovskoj strani. Očekuje se da će se ovim putem obezbijediti bolji metod kontrolisanja eksploatacije ljekovitog bilja i šumskih plodova, kroz zajedničko donošenje odluka od strane prekograničnih opština.

Posebnu vrijednost predstavlja podizanje svijesti i znanja stanovnika prekogranične regije u vezi sa pravilnim prikupljanjem i skladištenjem ljekovitog bilja i šumskih plodova. Eksperti će naglašenu pažnju posvetiti određenim vrstama ljekovitog bilja koje je u svom prirodnom staništu najugroženije, a tražnja za njim prilično visoka, da bi doprinijeli zaštiti tih vrsta.

Očekuje se da će na kraju 20 osoba, 10 na crnogorskoj i 10 na kosovskoj strani, biti spremno da započne sopstveni biznis i da će postati samozaposleni. Kandidati na Kosovu će nakon osposobljavanja dobiti bespovratna sredstva za samozapošljavanje u oblasti prikupljanja, uzgoja i obrade ljekovitog bilja i šumskih plodova, dok će učesnici sa crnogorske strane biti kvalifikovani, osnaženi i spremni da se prijave za dobijanje bespovratnih sredstava, odnosno biće spremni za započinjanje sopstvenog biznisa, bilo iz sopstvenih sredstava ili sredstava Vlade ili donatora. V.Š.

U planu studijske posjete

U okviru projekta planirane su studijske posjete na Kosovu i u Crnoj Gori, konferencija za prezentaciju i razmjenu iskustava, te izrada preporuka. Na ove aktivnosti nadovezaće se radionice za poboljšanje usluga poslodavcima i nezaposlenima. Predviđeno je da se u okviru projekta analiziraju potrebe poslodavaca u prekograničnoj oblasti i napravi komparativna analiza sa preporukama za dalje djelovanje, kao i održavanje dva prekogranična sajma za zapošljavanje (po jedan na području Crne Gore, odnosno Kosova) na kome će se naći ponude i prezentacije pravnih lica koji posluju u ovoj prekograničnoj regiji…

Kao posebne ciljeve ovog projekta, u Zavodu naglašavaju, uklanjanje barijera i stvaranje uslova za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa u prekograničnoj oblasti, povećanje fleksibilnosti radne snage i obezbjeđenju većeg kvaliteta života u prekograničnoj oblasti i jačanje saradnje među različitim akterima na tržištu rada radi njihovog kvalitetnijeg uključivanja u razvoj lokalnih strategija za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa.

Partnerstvo na ovom projektu takođe će poslužiti kao osnova i uzor za nastavak partnerstva na sličnim projektima među relevantnim institucijama.

Tekst u originalu možete preuzeti ovdje.