UO ZZZCG: Usvojen polugodišnji Izvještaj o radu

31/07/2023

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je na 25. sjednici, kojom je predsjedavao Dejan Vojvodić, usvojio Izvještaj o radu za prvo polugodište 2023.godine.

Ocijenjeno je da su parametri koji odražavaju stanje u oblasti zaposlenosti i nezaposlenosti pozitivni te da je Izvještaj o radu za prvo polugodište 2023. godine odraz pojačanih aktivnosti koje su realizovane tokom ovog saziva Upravnog odbora i mandata novog menadžment Zavoda kojeg predvodi vršilac dužnosti direktora Gzim Hajdinaga.

Nezaposlenost je smanjena, na da 30. jun, u odnosu na isti period prošle godine za 5.855 ili 12,6% lica, a stopa registrovane nezaposlnosti je smanjena sa 19,90% na 17,37%. U Sjevernom regionu je nezaposlenost nominalno smanjena za 5,25%, u Središnjem regionu za 18,95%, a u  Primorskom regionu za 25,27%.

Prema povratnim informacijama Uprave prihoda i carina Crne Gore, u prvoj polovini 2023. godine je zaposlenje dobilo 8.720 lica sa evidencije nezaposlenih, od čega je 55,91% žena.

U prvom polugodištu tekuće godine, Zavod je posredovao 25.644 puta za ukupno 16.652 lica sa evidencije nezaposlenih. Upoređujući sa istim periodom prethodne godine došlo je do značajnog povećanja aktivnosti posredovanja za čak 713,72% (u prvom polugodištu 2022. godini je posredovano 3.593 puta za 2.789 lica).

U toku je realizacija četiri programa aktivne politike zapošljavanja: »Osposobljavanja za rad kod poslodavca«, »Osposobljavanje za samostalan rad«, »Podsticaji za zapošljavanje« i »Javni rad« kojima je obuhvaćeno preko 1.200 nezaposlenih lica.

Do sad je potpisano 38 ugovora sa licenciranim organizatorima obrazovanja za realizaciju programa obrazovanja i osposobljavanja za oko 700 lica sa evidencije koji će učešćem u ovom programu povećati nivo zapošljivosti na otvorenom tržištu rada.

U toku su aktivnosti na realizaciji Programa podsticaji za preduzetništvo kojim će biti pružena određena finansijska i nefinansijska pomoć nezaposlenim licima radi osnivanja jednog od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojima će kao osnivači zasnovati radni odnos. U toku je javni konkurs za izbor korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. 

Zavod je učestvovao u realizaciji Programa Stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem 2022/23 kojim je obuhvaćeno 2.743 visokoškolaca (1.166 u javnom i 1.577 u privatnom sektoru).

Fond za profesionalnu rehabilitaciju je do 30. juna utrošio 11.485.698,83 € za subvencije zarada zaposlenih lica sa invaliditetom. Kroz aktivnosti Fonda je utrošeno ukupno preko 700 hiljada eura za subvencije tj. učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta, za subvencije za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, za programe profesionalne rehabilitacije i za novčane pomoći polaznicima programa profesionalne rehabilitacije.

Po osnovu javnog poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, koji jeraspisan 28.12.2022.g. odobreno je finansiranje 20 projekata, ukupne vrijednosti 955.222,93 €. U ove projekte uključeno je 168 lica sa invaliditetom.

Zavod je realizovao niz drugih aktivnosti iz djelokruga svog rada, u skladu sa zakonima i strateškim opredjeljenjima Vlade Crne Gore.

Vršilac dužnosti direktora Gzim Hajdinaga je konstatovao da su menadžment Zavoda i zaposleni uložili znanje i napor da se dođe do dobrih rezultata iskazanih u Izvještaju, u čemu veliku ulogu ima Upravni odbor koji je pružao prave smjernice. Ističe da je Zavod uspio da za kratko vrijeme popravi imidž koji je bio ugrožen u prethodnom periodu. Aktivnosti Zavoda će biti nastavljene istim tempom u cilju ostvarenja ciljeva zacrtanih Programom rada za 2023. godinu.