UOZZZ usvojio Izvještaj o radu za 2023. godinu

08/02/2024

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na sjednici kojom je predsjedavao Dejan Vojvodić, jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu za 2023. godinu.

Godišnji Izvještaj je pokazao da je Zavod ispunio sve zacrtane ciljeve kao i da su realizovane sve planirane aktivnosti, za prethodnih 12 mjeseci. To je u uvodnoj riječi saopštio vršilac dužnosti direktora Zavoda, Gzim Hajdinaga, istakavši da su pozitivni trendovi na tržištu rada, u prošloj godini, koji se ogledaju kroz smanjenje broja nezaposlenih lica sa evidencije, rezultat intenzivnih privrednih aktivnosti u državi, ali i pojačanog rada zaposlenih u Zavodu. Ipak, kako je rekao, uvijek postoji prostor za još bolji rad i napredak a sve u cilju ostvarivanja krajnjeg cilja a to je smanjenje nezaposlenosti.

Na evidenciji Zavoda, na dan 31. decembar 2023. godine, nalazilo se 39.942 nezaposlenih lica, od čega su veća polovina žene (58 odsto). U odnosu na isti dan prethodne godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 6.654 lica ili za 14,28 odsto.

Prosječna stopa nezaposlenosti lani je iznosila 14,35%, i u odnosu na prosječnu stopu nezaposlenosti u 2022. godini, smanjena je za 3,44 procentna poena.

U Izvještaju piše i da je u svim regionima smanjena regionalna struktura nezaposlenosti. Nezaposlenih je i dalje najviše na sjeveru države a najmanje u južnim opštinama.

U izvještajnom periodu je bilo povećano i prijavljivanje slobodnih radnih mjesta, što je jedan onovnih pokazatelja apsorpcione moći tržišta rada, odnosno mogućnosti zapošljavanja. Prema povratnim informacijama dobijenim od strane Uprave prihoda i carina Crne Gore, zaposlenje je dobilo 16.560 lica sa evidencije nezaposlenih što je na približnom istom nivou kao i 2022. godine.

U 2023. godini Zavod je posredovao 53.489 puta za ukupno 29.892 lica sa evidencije nezaposlenih. Upoređujući sa 2022. godinom došlo je do značajnog povećanja aktivnosti posredovanja za čak 779% (u 2022. godini je posredovano 6.081 put za 4.089 lica). Na osnovu zahtjeva poslodavaca za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, u biroima rada su organizovane i aktivnosti prethodne selekcije i profesionalne selekcije nezaposlenih lica i ostalih tražilaca zaposlenja, koji mogu zadovoljiti iskazane potrebe poslodavaca. U izvještajnom periodu Zavodu se obratilo 325 poslodavaca sa 850 prijava za posredovanje putem kojih je iskazana potreba za 2.209 izvršilaca. Kroz ovaj vid posredovanja (intervjui, predselekcije, selekcije…) prošlo je 7.781 nezaposleno lice, što je u odnosu na 2022. godinu više za 48% (u 2022. godini je posredovano za 4.035 lica).

Zavod je u prošloj godini realizovao gotovo sve mjere Aktivne politike zapošljavanja (APZ) i na taj način je kroz programe angažovano 1.704 lica sa evidencije nezaposlenih. Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u 2023. godini, podnijeto je 1.859 zahtjeva za priznavanje prava na subvenciju zarade za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Po osnovu javnog poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šeme, kroz 20 projekata uključeno je 168 lica sa invaliditetom.

Na sjednici UO posebno je istaknut izuzetan napredak u procesu digitalizacije Zavoda. Projekat izgradnje novog informacionog Sistema ugovorilo je, za potrebe Zavoda, Ministarstvo finansija uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Međunarodne organizacije rada. Sredstvima iz predpristupne podrške EU – IPA zamijenjena su stara i kreirana nova aplikativna rješenja, kao i kompletno nova računarska oprema. Upravo su za relativno kratak period, od kada Zavodom rukovodi novi menadžment na čelu sa Gzimom Hajdinagom, aktivnosti realizovane efikasno, ciljano i planski što je i rezultiralo evidentnim napretkom.  

Sistem je analiziran i dizajniran. Razvijena je i beta verzija aplikacije za Sektor mjera aktivne politike zapošljavanja koja u potpunosti digitalizuje proces mjera, od podnošenja zahtjeva od strane kandidata do praćenja njene realizacije.

Članovi UO su upoznati da će već naredne sedmice započeti isporuku više od 1.000 komada različite računarske opreme i sistemskog softvera. Očekivanja su da će kompletna oprema biti isporučena i stavljena u upotrebu do 1. aprila, čime će ovaj segment biti okončan čak pet mjeseci prije predviđenog roka a ukupan posao u procesu razvoja novog tehnološkog softvera do kraja novembra 2024., takođe znatno prije predviđenog roka.

U cilju veće transparentnosti u pružanju informacija građanima i lakšeg pristupa korisnicima uslugama i aktivnostima Zavoda, Upravni odbor je donio zaključak na osnovu kojeg je direktor dao nalog za izradu moderne i sigurne zvanične internet stranice ZZZ. Takođe, shodno zaključku UO, u novi sajt će, pored svih ostalih bitnih funkcionalnosti, biti implementiran tzv. web servis-modul koji će automatski, javno, na sajtu, objavljivati podatke o isplati poslodavcima bespovratnih sredstava za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom; informacije o učešću Zavoda u finansiranju ličnih troškova asistenata (pomagača u radu) lica sa invaliditetom kao i subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli, na mjesečnom nivou, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Prezentacija novog web sajta biće održana 15. februara.

Na sjednici UO je konstatovano da su menadžment Zavoda i zaposleni uložili znanje i napor da se dođe do dobrih rezultata iskazanih u Izvještaju, u čemu je veliku ulogu imao i Upravni odbor koji je pružao prave smjernice. Jednoglasno je zaključeno da je Zavod, za relativno kratko vrijeme, popravio ugled, narušen i ugrožen u prethodnom periodu. Aktivnosti će biti nastavljene još većim tempom i u narednom periodu u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanju zaposlenosti, na crnogorskom tržištu rada.