Upravni odbor usvojio Program rada ZZZCG za 2017. godinu

19/01/2017

Upravni odbor Zavoda, na sjednici od 18. januara, usvojio je Program rada, kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za tekuću godinu, koji sprovodi Zavod.

Program rada Zavoda za 2017. godinu usaglašen je sa Akcionim planom zapošljavanja i razvoja ljuskih resursa za 2017.godinu, koji je usvojila Vlada Crne Gore i budžetom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2017.godinu.

Budžetom Crne Gore za 2017. godinu u dijelu mjera mjera i aktivnosti iz Akcionog plana koga sprovodi Zavod za zapošljavanje opredijeljeno je 8.800.000 eura, od kojih  se 6.000.000 miliona odnosi na Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Programom rada utvrđene se mjere i aktivnosti iz Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja koje u 2017. godini sprovodi Zavod, s tim što nacionalna služba zapošljavanja realizuje i niz drugih redovnih aktivnosti vezanih za vođenje evidencija i tehnologiju rada sa nezaposlenim, posredovanje u zapošljavanju, ostvarivanje prava iz osiguranja od nezaposlenosti, redovno analiziranje i izvještavanje o kretanjima na tržištu rada…

Za realizaciju mjera i aktivnosti opredijeljeno je  2.220.000 eura, kojima je, između ostalog, predviđeno da se obuhvati 1.450 lica:

Programi obrazovanja i osposobljavanja –  300 lica……………………..     300.000

Program osposobljavanja za rad kod poslodavca – 200 lica…………..     400.000

Program osposobljavanja za samostalan rad – 100 lica…………………      200.000

Javni radovi –  850 lica …………………………………………………………….    1.300.000

Neka bude čisto – 110 lica ………………………………………………………..         40.000

Asistenti u nastavi  – 270 lica …………………………………………………..       700.000

Asistenti u centru, udruženju kući – 220 lica………………………………      300.000

Njega starih lica – 50 lica………………………………………………………….         50.000

Ostali radovi – 200  lica…………………………………………………………….      210.000

Zavod za zapošljavanje, kao regulator odnosa na tržištu rada kreira projekte zapošljavanja, odnosno  učestvuje u realizaciji projekata vezanih za funkcionisanje i razvoj tržišta rada. Projekti zapošljavanja usaglašeni su kako, sa nacionalnim strateškim i planskim dokumentima,  tako i sa evropskim, odnosno međunarodnim preporukama u  oblasti razvoja tržišta rada. Realizacija ovih projekata podrazumjeva partnerski pristup u sprovođenju inovatnih projektnih aktivnosti vezanih za podizanje nivoa zapošljivosti, odnosno zapošljavanje lica u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za ovu namjenu Zavod je u 2017. godini planirao 350.000 eura.

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 30.06.2016.godine, Zavod je sproveo  Program javnog rada »Asistent u nastavi«, koji je realizovan za prvo polugodište 2016/2017.godine.

Shodno Odluci Upravnog odbora Zavoda od 19.07.2016.g. o izboru izvođača i finansiranju javnog rada »Asistent u nastavi« za školsku 2016/2017 godinu, zaključeni su ugovori sa 99 vaspitno-obrazovanih ustanova u svojostvu izvođača javnog rada, do 31.12.2016.godine.

Program javnog rada je počeo da se realizuje 17.oktobra 2016.g, nakon prestanka zabrane ustanovljene Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Akcionim planom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2017 godinu i Programom rada Zavoda za ovu godinu predviđena je realizacija programa društvene brige i podrške djeci sa posebnim obrazovanim potrebama u sistemu inkluzivnog obrazovanja.

Zavod  je, postupajući po Zaključku Vlade od 13.01.2017. i navedenim dokumentima, iz sredstava planiranih budžetom za 2017. za ostvarivanje mjera aktivne politike zapošljavanja, opredijelio potrebni iznos sredstava za nastavak finansiranja javnog rada »Asistent u nastavi« za drugo polugodište 2016/2017. godine za vaspitno-obrazovne ustanove sa kojima su, nakon sprovedenog postupka, u prvom polugodištu zaključeni ugovori u svojstvu izvođača javnog rada.

Odobravanjem sredstava stiču se uslovi za zaključivanje ugovora o realizaciji javnog rada »Asistent u nastavi« sa 99 izabranih izvođača ovog rada, kao i za zapošljavanje 265 lica iz evidencije Zavoda.

Zaposleni u javnom radu će i tokom drugog polugodišta školske 2016/17 godine pružati tehničku pomoć i podršku djeci i omladini u vaspitno-obrazovnom procesu i na taj način sprovesti program od javnog interesa za 265 korisnika programa.