ZZZCG će finansijski podržati 176 poslodavaca koji će zaposliti 600 nezaposlenih

30/05/2023

U okviru programa “Osposobljavanje za samostalan rad” i “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) finansijski će podržati 176 poslodavaca, koji će zaposliti 600 nezaposlenih, saopšteno je na pres konferenciji ZZZCG.

Ugovore sa korisnicima programa, čija je vrijednost je više od dva miliona eura, je potpisao vršilac dužnosti direktora ZZZCG, Gzim Hajdinaga.

On se u svom izlaganju osvrnuo na kretanje na tržištu rada, aktivnostima i mjerama koje je Zavod realizovao u 2023. godini u cilju povećanja zaposlenosti.

„Na tržištu rada Crne Gore u 2023. godini su prisutni pozitvni trendovi koji se ogledaju kroz smanjenje broja nezaposlenih lica i smanjenje stope registrovane nezaposlenosti. Na evidenciji ZZZCG se danas nalazi oko 41.800 lica. U odnosu na isti dan prethodne godine, kada je bilo 47.300 nezaposlenih, to predstavlja smanjenje nezaposlenosti od oko 5.500 lica ili oko 11,6 odsto“, naveo je Hajdinaga na press konferenciji.

Ukazao je da stopa registrovane nezaposlenosti na današnji dan iznosi 18 odsto, pojašnjavajući da to predstavlja smanjenje od 2,4 procentna poena, u odnosu na isti dan prethodne godine, kada je iznosila 20,4 odsto.

„Pozitivni pokazatelji na tržištu rada su rezultat prije svega intenzivnih privrednih aktivnosti u državi, ali i aktivnosti koje realizuje Zavod za zapošljavanje. Takođe, konstantno radimo na usaglašavanju crnogorskog zakonodavstva  sa evropskim i usvajanju procesa i principa rada, kako bi se u potpunosti uspostavili standardi koji postoje u zemljama EU“, rekao je Hajdinaga.

Prema njegovim riječima, za Zavod je od izuzetnog značaja projekat koji se trenutno realizuje posredstvom Evropske komisije koja je odobrila finansiranje TWINNING projekta „Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za sprovođenje aktivnih mjera za zapošljavanje, buduće učešće u Evropskom socijalnom fondu (ESF) i podršku u mobilnosti radne snage”, u iznosu od 823.529,41 eura.

„Projekat je namijenjen jačanju administrativnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u oblasti unapređenja aktivne politike zapošljavanja i implementacije “Garancije za mlade”, učešću u Evropskom socijalnom fondu i primjenu standarda vezanih za mobilnost radne snage. Polazeći od utvrđenih potreba tržišta rada, Zavod je kreirao programe aktivne politike zapošljavanja primjerene identifikovanim preprekama u zapošljavanju lica iz evidencije nezaposlenih i usmjerene su na povećanje zapošljivosti ovih lica“, naveo je Hajdinaga.

Govoreći o pripremi i posredovanju pri zapošljavanju, Hajdinaga je kazao da su u periodu od 1. januara. do 25.maja ove godine, poslodavci posredstvom ZZZCG podnijeli prijavu za 13.336 slobodnih radnih mjesta.

„Od ovog broja 3.269 radnih mjesta je za sezonske poslove. Zbog početka turističke sezone  poslodavci su najviše zainteresovani za radna mjesta iz djelatnosti pružanja usluga smještaja i ishrane i  trgovine na veliko i malo“, precizirao je Hajdinaga.

Ukazao je da je ZZZCG u naznačenom periodu, a po iskazanim potrebama poslodavaca  posredovao radi zaposlenja 20.508 puta, za ukupno 14.097 lica sa evidencije nezaposlenih.

„Upoređujući sa čitavom prošlom godinom, došlo je do značajnog povećanja aktivnosti posredovanja čak za 282 odsto,  odnosno za čitavu 2022. godinu je posredovano 5.370 puta za 4.035 lica“, rekao je Hajdinaga.

Istakao je da su, u cilju zapošljavanja što većeg broja lica sa naše evidencije, naročito u mjesecima koji prethode ljetnjoj turističkoj sezoni, intenzivirane aktivnosti pripreme nezaposlenih lica, kroz informisanje, motivisanje i savjetovanje.

Govoreći o aktivnostima ZZZCG kad je u pitanju Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, Hajdinaga je ukazao da je Savjet Fonda zaključno sa 5. majom ove godine odobrio 723 zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju zarada lica sa invaliditetom, dok je tokom cijele 2022. godine Savjet Fonda odobrio 1.212 zahtjeva.

„Uporednom analizom dolazimo do podatka koji govori da je za četiri mjeseca ove godinu, Savjet Fonda odobrio 60 odsto zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju zarada lica sa invaliditetom u odnosu na cijelu prethodnu godinu, što jasno ukazuje da se bilježi porast  zapošljavanja lica sa invaliditetom“, naveo je Hajdinaga.

Podsjetio je da Budžet Fonda za 2023. godinu iznosi 13 miliona eura, a da je do danas potrošeno blizu deset miliona eura.

„Obzirom da je broj zahtjeva u konstantnom porastu, od Ministarstva finansija smo zahtijevali dodatnih 13 miliona eura do kraja 2023. godine. Taj iznos je predložen i rebalansom Budžeta, čije usvajanje sa nestrpljenjem očekujemo“, dodao je Hajdinaga.

Osvrćući se na kašnjenja u obradi zahtjeva za subvenciju zarade licima sa invaliditetetom, koja su u prethodnim godinama bila veoma izražena i sa pravom  bila u fokusu javnosti, Hajdinaga je istakao da je novi menadžment Zavoda posvetio posebnu pažnju Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, kadrovski i tehnički ga ojačao, „što je rezultiralo eliminisanjem kašnjenja i dovođenjem postupaka u okvir koji propisuje zakon“.

„U tu svrhu je kreirano novo aplikativno rješenje za Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Izrada novog apliaktivnog rješenja je od  izuzetnog značaja za brži proces rada, izvještavanje i praćenje statističkih  podataka.

Napomenuo je da razlozi za neblagovremenost u obradi zahtjeva nijesu isključivo do Zavoda, pojašanjavajući da određeni poslodavci ne dostavljaju kompletnu i blagovremenu dokumentaciju na osnovu koje se mogu izvršiti uplate subvencija.

„Nije rijedak slučaj da  poslodavci retroaktivno i zbirno izvrše uplatu zarada za lice sa invaliditetom, što smatramo problematičnim, pogotovo sa aspekta redovnosti isplata zarada licima sa invaliditetom“, rekao je Hajdinaga.

Podsjetio je da je krajem prošle godine raspisan konkurs za podnošenje projektnih zahtjeva, koji je 25.maja ove godine rezultirao Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kojom je odobreno finansiranje 20 projekata u koje će biti uključeno 168 lica sa invaliditetom koja će biti zaposlena u najkraćem trajanju od devet mjeseci, za šta će biti opredijeljeno 955.222,93 eura.

Govoreći o projektu “Unapređenje postojeće IT infrastrukture i razvoj novog informacionog sistema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore” koji realizuju Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo finansija za Zavod za zapošljavanje kao korisnika, a za šta su obezbijeđena sredstva iz IPA instrumenta za predpristupnu podršku,  Hajdinaga je kazao da je u završnoj fazi i da je u toku procedura odabira ponuđača radi nabavke savremene opreme i softvera.

„Očekujemo da će realizacija projekta početi nakon ljeta 2023.godine. Nakon sprovedenog projekta očekuje se da će Zavod za zapošljavanje Crne Gore imati stabilan, fleksibilan, siguran i moderan informacioni sistem po uzoru na najsavremenije službe za zapošljavanje članica EU“, istakao je Hajdinaga.

Podsjetio je da je ZZZCG, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) i sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, pokrenuo online platformu koja sadrži tri modula, i to: Online modul za nezaposlena lica, Online modul za poslodavce i Online modul za osobe sa invaliditetom.

„Novi digitalni alat nezaposlenim licima omogućava prijavljivanje u evidenciju nezaposlenih lica – posredstvom interneta. Sa druge strane, pravnim licima omogućava prijavu slobodnog radnog mjesta kod poslodavaca, ali i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na subvencije, prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Predmetna platforma će biti dostupna javnosti za korišćenje od 12.06.2023. godine“, rekao je Hajdinaga.

Ukazao je da je kreirano i novo aplikativno rešenje za Fond za profesionalnu rehabilitaciju.

„Izrada novog apliaktivnog rješenja je od  izuzetnog značaja za brži proces rada, izvještavanje i praćenje statističkih  podataka. Aplikacija će biti dostupna nakon 12. juna ove godine. Takođe, uporedo sa osavremenjavanjem IT sistema u Zavodu smo pristupili i pratećim aktivnostima kao što su: implementacija ISO standarda i usaglašavanje sa GDPR (General Data Protection Regulation) regulativom, implementacija elektronske arhive, elektronske djelovodne knjige, elektronskog  potpisa i pečata u poslovanju Zavoda i izrada novog, savremenog i sigurnog sajta Zavoda.

Prema njegovim riječima, Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2023. godinu, za pasivne mjere tržišta rada, predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 27,5 miliona eura, koje se takođe realizuju posredstvom Zavoda.

„U izvještajnom periodu, u okviru prava za vrijeme nezaposlenosti, Zavod je odlučivao po zahtjevima nezaposlenih lica za ostvarivanje prava na novčanu naknadu i prava na novčanu pomoć i naknadu troškova prevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja i uključivanja u druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti“, naveo je Hajdinaga.

Ukupna sredstva izdvojena za novčanu naknadu za prva četiri mjeseca 2023. godine, kako je dodao, iznose 8.412.913,64 eura.

„U prosjeku, mjesečno je 10.241 nezaposlenih lica koristilo navedeno pravo. Ukupna sredstva utrošena za novčanu pomoć i naknadu troškova prevoza, za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i uključivanja u druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti za prva četiri mjeseca 2023. godinu iznose 8.671,31 eura“, zaključio je Hajdinaga.

V.d. pomoćnika direktora ZZZCG za Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja, Goran Bubanja rekao je da će u ovoj godini, u skladu sa Programom rada Zavoda, biti realizovani programi aktivne politike zapošljavanja za više od 1.900 nezaposlenih lica.

„Nezaposleni će biti angažovani kroz programe Aktivne politike zapošljavanja, a za finansiranje ovih programa Zavod je opredijelio četiri miliona eura“, naveo je Bubanja.

Govoreći o programima »Osposobljavanje za samostalan rad« i Program »Osposobljavanje za rad kod poslodavca«, Bubanja je kazao da će u okviru njih Zavod finansijski podržati 176 poslodavaca za 600 nezaposlenih lica u vrijednosti nešto više od dva miliona eura.

„Program »Osposobljavanje za samostalan rad« je namijenjen nezaposlenim licima III i IV nivoa obrazovanja kojima je nedostatak radnog iskustva prepreka u zapošljavanju dok je Program »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« namijenjen  nezaposlenim licima kojima je barijera u zapošljavanju nedostatak znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje poslova određenih zanimanja“, pojasnio je Bubanja.

Najavio je da će Zavod, krajem sljedeće sedmice, ući u fazu potpisivanja ugovora za još dva programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« u vrijednosti od 900.000 eura i Program »Podsticaji za zapošljavanje« vrijedan 100.000 eura.

„U ova dva programa će biti uključeno nešto manje od 600 nezaposlenih lica“, dodao je Bubanja.

Precizirao je da program »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« podrazumijeva otvaranje privremenih netržišnih radnih mjesta, radi obavljanja poslova socijalnih, humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih društveno korisnih poslova u oblastima od javnog interesa.

„Program je namijenjen za podizanje nivoa zapošljivosti i zapošljavanje lica bez ili sa završenom osnovnom školom, lica koja u posljednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu i nezaposlenih žena“, rekao je Bubanja.

Kazao je da će program »Podsticaji za zapošljavanje« biti realizovan sa poslodavcima iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane, čime Zavod daje doprinos razvoju ove veoma važne privredne grane.

„Polovinom juna realizovaćemo Program »Obrazovanje i osposobljavanje odraslih« za koji je izdvojeno 300.000€ i putem koga će biti uključeno 670 lica iz evidencije koja će kroz programe sticanja stručnih kvalifikacija i programe sticanja ključnih vještina podići nivo svoje zapošljivosti“, naveo je Bubanja.

Prema njegovim riječima, obzirom da se, u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju, ovaj program realizuje putem javnih nabavki, tenderska dokumentacija je već objavljena 8. maja i ponude se mogu dostavljati zaključno sa danom 7. junom do 12 sati.

Najavio je da će Zavod, u narednih desetak dana, raspisati javni poziv za realizaciju Programa Grantova za samozapošljavanje u vrijednosti 500.000 eura.

„Vrijednost bespovratnih sredstava će po grantu biti do 10.000 eura za finansiranje najmanje  50 biznis ideja. Ovim putem će Zavod dati doprinos razvoju preduzetništva i start – up biznisa koji su za nas posebno važni jer upravo oni predstavljaju generator privrednog razvoja i novog zapošljavanja“, zaključio je Bubanja.