Četiri puta više predatih zahtjeva

29/10/2020

Pobjeda, 29.10.2020. godine

Zavod za zapošljavanje Crne Gore prije godinu počeo realizaciju 3,5 miliona eura vrijednog projekta “Program grantova za samozapošljavanje”, finansiranog iz pretpristupnih fondova EU

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje prvi je direktni grant iz Evropske unije vrijedan 3,5 miliona i biće podijeljen kroz tri jednogodišnja ciklusa. Direktna podrška je dio od 18 miliona eura vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji se finansira iz pretpristupnih fonodva (IPA).

Tu veliku podršku Zavodu je obezbijedilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao krovna istitucija operativne strukture, i ono koordinira Programom. Ugovaračka institucija je Direktorat za ugovaranje i finansiranje EU pomoći.

Pravo na prijavu su imala sva nezaposlena lica koja su na dan objavljivanja poziva za dostavljanje prijedloga projekta bila na evidenciji najmanje četiri mjeseca u kontinuitetu.

Prednost kod dodjele bespovratnih sredstava imaju mladi do 35godina, žene i dugoročno nezaposleni, odnosno lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica duže od 12 mjeseci u kontinuitetu.

Bespovratna sredstva od tri do 7.500 eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika.

INTERESOVANJE

-Interesovanje u drugom javnom pozivu, gdje smo imali na raspolaganju 1.585,000 eura, koji je trajao od 12. juna do 31. jula, premašilo je sva naša očekivanja. Gotovo 1.700 nezaposlenih lica je iskazalo interesovanje za dobijanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Jako smo zadovoljni odzivom. Očigledno je da smo uspjeli u namjeri da svim zainteresovanim kandidatima podijelimo sve bitne i neophodne informacije o projektu kazao je na nedavno održanoj Nacionalnoj konferenciji o preduzetničkom učenju na Univerzitetu Donja Gorica pomoćnik direktora ZZZ u Sektoru za projekte mr David Perčobić.

Od tog broja, precizirao je on, gotovo 900 lica je pohađalo trodnevne Informaciono-motivacione radionice u svim područnim jedinicama Zavoda, dok je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava predalo njih 575, što je četiri puta više nego u prvom javnom pozivu. -Među podnosiocima zahtjeva gotovo polovina su bile žene, a 193 je bilo mlađe od 35 godina. Istovremeno, 261 dugoročno nezaposlena osoba je predala zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije precizirao je Perčobić dodajući daje i u drugom pozivu najviše zahtjeva bilo iz sjevernog regiona a najmanje iz južnog.

-Primljene prijedloge ocjenjivali su nezavisni eksperti iz najrelevantnijih crnogorskih institucija iz oblasti preduzetništva, kao i predstavnici ZZZCG. Pristigli prijedlozi ocijenjeni su u skladu sa najvišim standardima EU u pogledu transparentnosti i jednakog tretmana kandidata koji se prijavljuju. Centralna komisija ocijenilaje primljene prijedloge projekata za bespovratna sredstava koristeći unaprijed definisane kriterijume kazao je Perčobić.

SREDSTVA

Svaki podnosilac prijedloga projekta biće pismeno obaviješten o odluci Zavoda u vezi sa njegovom prijedlogom projekta. Podnosioci projektnih prijedloga kojima je prihvaćen prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava moraće prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava da ispune neke uslove poput uključivanja u specijalizovanu trodnevnu obuku za uspješne podnosioce prijedloga projekata, koja će biti organizovan a u svakoj PJ.

-Osim toga moraće da registruju privrednu djelatnost i Zavodu dostave Rješenje o upisu u registar nadležnog organa i karton deponovanih potpisa i realizuju samozapošljavanje, ali i da predaju ZZZCG potpisanu ličnu blanko mjenicu kao sredstvo obezbjeđenja. Podnosilac prijedloga projekta se mora takođe ugovorom obavezati, đače ostati samozaposlen sa punim radnim vremenom i plaćati poreze najmanje 12 mjeseci od datuma registracije djelatnosti – kazao je Perčobić.

PRIPREMA

Pored finansijske podrške za otpočinjanje biznisa, Zavod pruža i nefinansijsku podršku u vidu edukacije budućih korisnika granta.

Naime, u proceduru za dodjelu bespovratnih sredstava uključene su i trodnevene radionice na koje se nezaposlena lica upućuju nakon iskazivanja interesovanja. Na tim radioni. cam dobijaju sve informacije od zaposlenih u ZZZ vezane za uslove i način dodjele bespovratnih sredstava ali i detaljna uputstva kako da popune biznis plan koji je i ključni dokument u procesu dodjele grantova, kao i mogućnost da prezentuju svoju biznis ideju.

-Nakon predaje projekta i dobijanja obavještenja da je projektni projedlog pozitivno ocijenjen i predložen za finansiranje, aplikanti se upućuju na još jednu trodnevnu radionicu koja ima za cilj da pripremi buduće korisnike granta za uspješan start biznisa. Tom prilikom dobijaju informacije i o načinu registarcije djelatnosti i pomoć pri odabiru najpovoljnijeg tipa poslovne organizacije, računovodstvenim i poreskim propisima, pravilima za nabavku roba i usluga u skladu sa propisima EU, pravima i obavezama koje se odnose na korišćenje grantova, narativnom izvještavanju u skladu sa propisima EU, finansijskom izvještavanju u skladu sa propisima EU… precizirao je Perčobić podsjećajući daje mejl adresa za komunikaciju sa korisnicima grantova poziv.samozaposljavanje2020@zzzcg.me.

Perčobić najavljuje da će sljedeći poziv biti objavljen početkom marta iduće godine.

Mentorstvo

Perčobić napominje da je Zavod za zapošljavanje u saradnji sa UNDP-jem obezbijedio dodatnu podršku svim korisnicima grantova u vidu mentorstva. -Naime, korisnicima grantova su ha raspolaganju i mentori iz oblasti prava, finansija, marketinga, kao i samog vođenja biznisa, za sve savjete, kao i situacije sa kojima se suočavaju u toku vođenja svojih biznisa -kazaoje Perčobić.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.