Konkurs za realizaciju Programa “Direktno otvaranje radnih mjesta-javni rad”

23/04/2024

Na osnovu člana 44 stav 3 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19) Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisuje Konkurs  za realizaciju Programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« za 2024. godinu         

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor korisnika sredstava – izvođača za realizaciju Programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad«. Program »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad« možete preuzeti ovdje.

Program podrazumijeva otvaranje privremenih netržišnih radnih mjesta za zapošljavanje lica iz evidencije Zavoda na poslovima socijalnih, humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja i očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika, kao i na drugim društveno korisnim poslovima u oblastima od javnog interesa. 

Realizacija Programa treba da doprinese očuvanju i unapređenju radnih sposobnosti i povećanju zapošljivosti 330 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod), koja su na tržištu rada u riziku od socijalne isključenosti, i to: lica bez ili sa završenom osnovnom školom, lica koja u poslednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu, žene, korisnici materijalnog obezbjeđenja, pripadnici RE populacije i/ili lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: učesnici).

Zapošljavanjem do šest mjeseci za obavljanje poslova socijalnog sadržaja, odnosno do četiri mjeseca za obavljanje drugih društveno korisnih poslova u oblastima od javnog interesa, uz finansijsku podršku Zavoda, učesnici treba da steknu znanja, održe i unaprijede radne vještine, kako bi se povećala njihova zapošljivost na otvorenom tržištu i ublažio rizik od socijalne isključenosti.

Uslovi konkursa

Da bi se zahtjev za realizaciju javnog rada smatrao opravdanim/osnovanim, a time i podnosilac odnosnog zahtjeva prihvatljivim za izvođača programa, treba da ispunjava uslove utvrđene Programom (Poglavlje II, tačka 2.1).

Ispunjenost uslova cijeniće Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija će u postupku obrade zahtjeva ostvariti uvid u podnijete zahtjeve i prije primjene kriterijuma izbora utvrditi da li su administrativno usaglašeni i opravdani/osnovani.

Komisija neće ocjenjivati:

 • administrativno neusaglašene zahtjeve (podnijeti nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva, zahtjevi koji nijesu podnijeti na propisanom obrascu, ručno pisani zahtjevi i nepotpuni zahtjevi);
 • neopravdane/neosnovane zahtjeve (zahtjevi podnijeti od strane poslodavaca koji ne ispunjavaju utvrđene uslove za izvođača programa).

Kriterijumi izbora

Zahtjeve za realizaciju javnih radova ocjenjivaće Komisija primjenom sljedećih kriterijuma izbora korisnika sredstava – izvođača programa: »Značaj programa«, »Relevantnost predloga programa« i »Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa«, utvrđenih Programom (Poglavlje II, tačka 2.2).

Komisija će na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocijeniti administrativno usaglašene i opravdane/osnovane zahtjeve, a zatim utvrditi bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Evaluacioni obrazac možete preuzeti ovdje.

Komisija može, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju zahtjevane dužine trajanja programa i/ili broja učesnika programa.

Izbor korisnika sredstava – izvođača programa, izvršiće se na osnovu bodovne liste učesnika javnog konkursa, a u okviru raspoloživih sredstava za finansiranje Programa.

Odluku o izboru korisnika sredstava za realizaciju Programa, donijeće Upravni odbor Zavoda, na predlog direktora Zavoda.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti Zavoda i izabranih korisnika sredstava – izvođača programa urediće se ugovorom.

Nacrt ugovora o realizaciji programa možete preuzeti ovdje.

Operativni priručnik koji čini sastavni dio ugovora možete preuzeti ovdje.

Obrasci koji su sastavni dio priručnika možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1 Izvještaj o napretku JR 2024

Obrazac 2 Završni izvještaj JR 2024

Obrazac 3 Zahtjev za isplatu JR 2024

Obrazac 4 Evidencija prisustva JR 2024

Obrazac 5 Zahtjev za izmjenu JR 2024

Izbor učesnika izvršiće izvođači programa iz kategorije nezaposlenih lica koja pripadaju ciljnoj grupi Programa i koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u Program.

Učesnik Programa ne može biti nezaposleno lice koje je istovremeno ovlaščeni zastupnik izvođača javnih radova, bez obzira da li pripada ciljnoj grupi Programa.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva zafinansiranje Programa iznose 1 mil. €, od kojih se 70% opredjeljuje za finansiranje socijalnih programa javnog rada, a preostala sredstva za finansiranje programa humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa.

Komisija zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja administrativno usaglašenih i opravdanih zahtjeva za realizaciju socijalnih programa javnih radova, preusmjeri raspoloživa sredstava za realizaciju programa drugih sadržaja od javnog interesa i obrnuto.

Zavod će podržati realizaciju programa javnog rada, u najdužem trajanju do šest, odnosno do četiri mjeseca.

Finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa javnih radova zavisi od broja učesnika i dužine trajanja programa, a na mjesečnom nivou iznosi do 568,07 €, po učesniku programa javnog rada.

Način, mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva

Zahtjev za realizaciju programa javnog rada, sa pratećim prilozima (1, 2, 3 i 4), podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na adresi http://www.zzzcg.me. Zahtjevi dostavljeni na nekom drugom obrascu i ručno pisani zahtjevi neće se razmatrati.

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa “Direktno otvaranje radnih mjesta-javni rad” možete preuzeti ovdje.

Prilozi:

 • Izjava podnosioca zahtjeva (Prilog 1), možete je preuzeti ovdje.
 • Izjava partnera (Prilog 2), možete je preuzeti ovdje.
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3), možete je preuezeti ovdje.
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete je preuzeti ovdje.

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Statut podnosioca zahtjeva – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2023. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja („Sl. list CG”, broj 145/21) – original ili kopija originala.

Ukoliko Program realizujete u saradnji sa partnerom/ima neophodno je podnijeti i sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu partnera u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Statut partnera  – original ili kopija originala.

Podnosilac zahtjeva koji planira realizaciju programa u više opština, podnosi posebno zahtjev za svaku od opština realizacije.

Zahtjev za realizaciju javnog rada sa pratećim prilozima i sa zahtjevanom dokumentacijom, podnosi se u dva primjerka, u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica.

Na koverti treba navesti:

 • Naziv i adresu primaoca zahtjeva, tj. Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa;
 • Pun naziv i adresu podnosioca zahtjeva;
 • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Konkurs za realizaciju Programa otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15.05.2024. godine. Zahtjevi koji se lično predaju mogu se dostaviti Zavodu do 15 h.

Informacije Sve potrebne informacije o uslovima i načinu podnošenja zahtjeva za realizaciju programa mogu se dobiti u područnoj jedinici biroa rada podnosioca zahtjeva i na e-mail adresi javniradovi@zzzcg.me tokom trajanja konkursa.