Konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca”

09/03/2022

Na osnovu člana 44 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19), za realizaciju Programa »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« za 2022. godinu, raspisuje Konkurs broj: 05/22-3499 koji možete preuzeti ovdje

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca koji će realizovati programe osposobljavanja za rad kod poslodavca za nezaposlena lica iz evidencije  Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod).

Program je namijenjen nezaposlenim licima čija znanja, vještine i kompetencije nijesu dovoljne za obavljanje poslova određenih zanimanja (u daljem tekstu: učesnik). Planirana je realizacija programa za 250 nezaposlenih lica iz ciljne grupe Programa »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« (u daljem tekstu: Program). Poslodavci će izvršiti izbor učesnika programa iz grupe nezaposlenih lica koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u programe.

Uslovi konkursa

Programe osposobljavanja za rad kod poslodavca mogu realizovati poslodavci koji ispunjavaju uslove utvrđene Programom (Poglavlje I Uslovi, tačka 2.6. Izvođači programa osposobljavanja), dostupnim na adresi: http://www.zzzcg.me.

Zahtjeve za realizaciju programa mogu podnijeti pravna ili fizička lica koja su, najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji Crne Gore i koja imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2021. godine, izuzev pravnih ili fizičkih lica koja svoju djelatnost obavljanju u sektoru usluga povezanih sa izvoznom djelatnosti i sektoru primarne poljoprivrede i ribarstva.  

Pored navedenog, zahtjeve mogu podnijeti pravna ili fizička lica koja su spremna da sa učesnicima programa zaključe ugovore o radu, u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva za finansiranje Programa iznose 852.105,00 €.

Zavod će učestvovati u finansiranju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca u trajanju od šest mjeseci. Učešće Zavoda u finansiranju  programa, zavisi od broja učesnika i na mjesečnom nivou, iznosi 568,07 € po učesniku. Učešće Zavoda u finansiranju programa za vrijeme njegovog trajanja ne može prelaziti iznos od 3.408,42 € po učesniku programa.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje programa osposobljavanja za rad kod poslodavca kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv de minimis pomoć. Pomoć dodijeljena jednom korisniku u period od tri fiskalne godine za redom koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Vrijeme, način i mjesto podnošenja zahtjeva

Konkurs za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa je 22.03.2022. godine u 15 h.

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca podnosi se na propisanom obrascu.  

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2021. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja („ Sl. list CG”, broj 83/16) – original ili kopija originala;
 • Izjava podnosioca zahtjeva ( Prilog 1), možete je preuzeti ovdje;
 • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjerena od strane notara, možete je preuzeti ovdje;
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3), možete je preuzeti ovdje;
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete ga preuzeti ovdje;
 • Nacrt ugovora o realizaciji programa (Prilog 5), možete ga preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca možete preuzeti ovdje.

Program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca i navedena dokumentacija podnose se u dva primjerka i u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa.

Na koverti treba naznačiti:

 • Pun naziv  i adresu podnosioca zahtjeva i
 • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Kriterijumi izbora izvođača programa

Zahtjevi za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca ocjenjivaće se na osnovu Programom utvrđenih kriterijuma izbora:

 • Značaj programa
 • Održivost programa i
 • Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa

Način primjene navedenih kriterijuma izbora pri ocjenjivanju zahtjeva za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca takođe je, utvrđen Programom (Poglavlje III Kriterijumi, tačka 1 Kriterijumi izbora izvođača programa – korisnika sredstava).

Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija), obrađuje i na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocjenjuje zahtjeve za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, a zatim utvrđuje bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Komisija može, u postupku izbora izvođača programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika programa.

Informacije

Upravni odbor Zavoda donosi odluku o izboru korisnika sredstava – izvođača programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, koju  Zavod dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.

Pitanja u vezi podnošenja zahtjeva na konkurs za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: osposobljavanje@zzzcg.me, od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja do dana 22.03. 2022. godine.