Konkurs za realizaciju Programa “Osposobljavanje za samostalan rad”

30/08/2021

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca koji će realizovati programe osposobljavanja za samostalan rad za nezaposlena lica iz evidencije  Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod).

Program je namijenjen nezaposlenim licima III i IV nivoa obrazovanja, bez radnog iskustva u području rada stečene kvalifikacije nivoa obrazovanja (u daljem tekstu: učesnici). Planirana je realizacija programa za 280 nezaposlenih lica iz ciljne grupe Programa »Osposobljavanje za samostalan rad« (u daljem tekstu: Program). Poslodavci će izvršiti izbor učesnika programa iz grupe nezaposlenih lica koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u programe.

Uslovi konkursa

Programe osposobljavanja za samostalan rad mogu realizovati poslodavci koji ispunjavaju uslove utvrđene Programom (Poglavlje I Uslovi, tačka 2.6. Izvođači programa osposobljavanja), dostupnim na adresi: http://www.zzzcg.me.

Zahtjeve za realizaciju programa mogu podnijeti pravna ili fizička lica koja su, najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji Crne Gore i koja imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2020. godine, izuzev pravnih ili fizičkih lica koja svoju djelatnost obavljanju u sektoru usluga povezanih sa izvoznom djelatnosti i sektoru primarne poljoprivrede i ribarstva.  

Pored navedenog, zahtjeve mogu podnijeti pravna ili fizička lica koja su spremna da sa nezaposlenim licima uključenim u programe – učesnicima programa zaključe ugovore o radu, u trajanju navedenom u zahtjevu za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, a koje ne može biti kraće od šest mjeseci.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva zafinansiranje Programa iznose 690.000 €.

Zavod će učestvovati u finansiranju programa osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od šest mjeseci. Učešće Zavoda u finansiranju  programa, zavisi od broja učesnika i na mjesečnom nivou, iznosi 409,90 €, po učesniku. Zavod će podržati realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, za najviše 10 učesnika kod jednog izvođača programa, tako da maksimalno učešće Zavoda u finansiranju programa osposobljavanja za samostalan rad, na nivou jednog izvođača, može iznositi  24.594,00 €.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje programa osposobljavanja za samostalan rad kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv de minimis pomoć. Pomoć dodijeljena jednom privrednom subjektu tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Vrijeme, način i mjesto podnošenja zahtjeva

Konkurs za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me., a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 20.09.2021.godine u 15 h.

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad podnosi se na propisanom obrascu.  

Uz zahtjev je neophodno podnijeti i sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2020. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja („ Sl..list CG”, broj 83/16);
 • Izjava podnosioca zahtjeva ( Prilog 1), možete preuzeti ovdje;
 • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjerena od strane notara, možete preuzeti ovdje;
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3), možete preuzeti ovdje;
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete preuzeti ovdje;
 • Nacrt ugovora o realizaciji programa osposobljavanja za rad kod poslodavca (Prilog 5), možete preuzeti ovdje.

Prilozi 1, 2, 3, 4 i 5 takođe se podnose na propisanim obrascima.

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad možete preuzeti ovdje.

Program “Osposobljavanje za samostalan rad” možete preuzeti ovdje.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad i potrebna dokumentacija podnose se u dva primjerka.

Zahtjev mora da bude dostavljen u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom “Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa”.

Na koverti moraju da budu naznačeni:

 • Pun naziv  i adresa podnosioca zahtjeva i
 • Broj  konkursa za podnošenje zahtjeva.

Kriterijumi izbora izvođača programa

Zahtjevi za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad ocjenjivaće se na osnovu Programom utvrđenih kriterijuma izbora:

 • Značaj programa
 • Održivost programa i
 • Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa

Način primjene navedenih kriterijuma izbora pri ocjenjivanju zahtjeva za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad takođe je, utvrđen Programom (Poglavlje III Kriterijumi, tačka 1 Kriterijumi izbora izvođača programa – korisnika sredstava).

Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija), obrađuje i na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocjenjuje zahtjeve za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, a zatim utvrđuje bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Komisija može, u postupku izbora izvođača programa osposobljavanja za samostalan rad, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika programa.

Informacije Upravni odbor Zavoda donosi odluku o izboru korisnika sredstava – izvođača programa osposobljavanja za samostalan rad, koju  Zavod dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.