Konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za zapošljavanje”

10/04/2023

Na osnovu člana 44 stav 3 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19) Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisuje Konkurs za realizaciju Programa »Podsticaji za zapošljavanje« za 2023. godinu

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane na teritoriji Crne Gore za realizaciju Programa »Podsticaji za zapošljavanje« (u daljem tekstu: Program) možete preuzeti ovdje.

Realizacija Programa treba da doprinese povećanju zaposlenosti 88 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) suočenih sa poteškoćama u pronalaženju posla (u daljem tekstu: učesnik). Realizacijom Programa, učesnici će se, kroz subvencionirano zapošljavanje, zaposliti u najkraćem trajanju od četiri mjeseca, na poslovima koji bi mogli biti održivi i nakon završetka trajanja subvencija, a poslodavci obezbijediti potrebnu radnu snagu.

Uslovi konkursa

Da bi se smatrao prihvatljivim za realizaciju Programa poslodavac mora da ispunjava uslove za izvođača programa. Uslovi su utvrđeni Programom (Poglavlje I, tačka 2.5).

Ispunjenost uslova cijeniće Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija).

Kriterijumi izbora

Zahtjeve za realizaciju Programa ocjenjivaće Komisija primjenom sljedećih kriterijuma izbora korisnika sredstava –  izvođača programa: »Značaj programa«, »Djelotvornost programa« i »Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa«, utvrđenih Programom (Poglavlje III, tačka 1).

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti primjenom navedenih kriterijuma izbora je 100, dok je minimalan broj bodova 12,42.

Komisija će na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocijeniti zahtjeve za realizaciju Programa, a zatim utvrditi bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Komisija može, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika Programa.

Izbor učesnika izvršiće Zavod u saradnji sa izvođačima programa saglasno uslovima određenih radnih mjesta iskazanim u zahtjevu izvođača, a iz grupe nezaposlenih lica koja je Zavod  prethodno pripremio za uključivanje u Program.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva zafinansiranje Programa iznose 100.000,00 €.

Program će se realizovati u najkraćem trajanju od četiri mjeseca, a Zavod će finansijski podržati njegovu realizaciju u trajanju od dva mjeseca, za najviše pet učesnika kod jednog poslodavca. Finansijska podrška Zavoda zavisi od broja učesnika programa subvencioniranog zapošljavanja i na mjesečnom nivou iznosi 568,07 € po učesniku. Učešće Zavoda u finansiranju programa za vrijeme njegovog trajanja ne može prelaziti iznos od 1.136,14 € po učesniku programa.

Minimalna finansijska podrška Zavoda u realizaciji Programa na nivou jednog izvođača je 1.136,14 €, dok je maksimalna finansijska podrška na nivou jednog izvođača 5.680,7 €.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje Programa kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv. de minimis pomoć. Pomoć dodijeljena jednom korisniku, u periodu od tri fiskalne godine za redom, koja ne prelazi  200.000,00 €  smatra se de minimis pomoći.

Način, mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva

Zahtjev za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje sa pratećim prilozima (1, 2, 3 i 4) podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na adresi: http://www.zzzcg.me.

Prilozi:

  • Izjava podnosioca zahtjeva (Prilog 1), možete je preuzeti ovdje.
  • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjerena od strane notara, možete je preuzeti ovdje.
  • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3), možete je preuzeti ovdje.
  • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete ga preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa “Podsticaji za zapošljavanje” možete preuzeti ovdje.

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
  • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2022. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja („Sl. list CG”, broj 145/21) – original ili kopija originala.

Zahtjev za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje sa pratećim prilozima i sa zahtjevanom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka, u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica, sa naznakom Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa.

Na koverti treba naznačiti:

  • Pun naziv i adresu podnosioca zahtjeva;
  • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Konkurs za realizaciju Programa otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 28.04.2023. godine. Zahtjevi koji se lično predaju mogu se dostaviti Zavodu do 15h.

Informacije

Komisija neće ocjenjivati:

  • Administrativno neusaglašene zahtjeve (neblagovremene i nepotpune zahtjeve);
  • Neopravdane zahtjeve (zahtjeve podnijete od strane poslodavaca koji ne ispunjavaju utvrđene uslove za izvođača programa).

Upravni odbor Zavoda donosi odluku o izboru korisnika sredstava – izvođača programa podsticaja za zapošljavanje, koju Zavod dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.

Zavod i izvođači programa zaključiće ugovore kojima će se urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa podsticaja za zapošljavanje. Pri zaključivanju ugovora uvažavaće se ograničenja propisana odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG”, broj 3/20 i 38/20).

Pitanja u vezi podnošenja zahtjeva na konkurs za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: osposobljavanje@zzzcg.me od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja do dana 28.04.2023. godine.