Programi aktivne politike zapošljavanja

Programi aktivne politike zapošljavanja


Zavod za zapošljavanje Crne Gore realizuje mjere aktivne politike zapošljavanja i to:


Obrazovanje i osposobljavanje odraslih se realizuje kroz programe aktivne politike zapošljavanja:

 • obrazovanje i osposobljavanje za sticanje stručnih kvalifikacija, odnosno ključnih vještina;
 • osposobljavanje za sticanje radnog iskustva potrebnog za samostalno obavljanje poslova u određenom nivou obrazovanja;
 • osposobljavanje za sticanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta kod poslodavca i
 • druge programe osposobljavanja.

Programi obrazovanja i osposobljavanja namijenji su nezaposlenim licima iz evidencije Zavoda  i zaposlenim za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Ovi programi nezaposlenim licima omogućavaju povećanje zapošljivosti i zapošljavanje, a zaposlenim licima zadržavanje zaposlenosti u uslovima ekonomskih, tehnoloških i restrukturalnih promjena kod poslodavca.

Organizator obrazovanja može biti izvođač programaobrazovanja i osposobljavanja za sticanje stručnih kvalifikacija, odnosno ključnih vještina.

Poslodavac može biti izvođač programa osposobljavanja za sticanje radnog iskustva potrebnog za samostalno obavljanje poslova u određenom nivou obrazovanja, programa osposobljavanja za sticanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta kod poslodavca i drugih programa osposobljavanja. Ove programe poslodavac može sprovoditi za svoje potrebe i potrebe tržišta rada.

Izbor organizatora obrazovanja vrši se putem javnog poziva. Zavod raspisuje javni konkurs za realizaciju programa obrazovanja i osposobljavanja u sredstvima javnog informisanja i na sajtu – https://www.zzzcg.me/., sa kojeg se može preuzeti i zahtjev za realizaciju ovih programa.

Postupak izbora izvođača programa obrazovanja i osposobljavanja sprovodi Zavod.

Međusobna prava, obaveze i odgorovnosti Zavoda i izvođača programa  uređuju se ugovorom.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti Zavoda i nezaposlenog lica uključenog u program u kojem ne zasniva radni odnos uređuju se ugovorom.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog u programu i poslodavca uređuju se ugovorom o radu.

Nezaposleni, ako ste zainteresovani za učešće u programima obrazovanja i osposobljavanja, obratite se vašem savjetniku za posredovanje pri zapošljavanju u birou rada. On će vas informisati o uslovima, načinu, mjestu i vremenu realizacije ovih programa i pružiti vam stručnu pomoć i podršku tokom i nakon njihove realizacije.

Programi obrazovanja i osposobljavanja organizuju se da bi omogućili sticanje stručnih kvalifikacija i ključnih vještina traženih na tržištu rada.

Kao učesnici ovih programa možete ostvariti pravo na novčanu pomoć. Ukoliko ste učesnik programa koji se realizuje van mjesta prebivališta, odnosno boravka možete ostvariti i pravo na naknadu troškova prevoza.

Ova prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva Zavodu, prema mjestu prijavljivanja u evidenciju o nezaposlenim licima. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i na naknadu troškova prevoza podnosi se u roku od 30 dana od dana uključivanja u programe obrazovanja i osposobljavanja. Novčana pomoć i naknada troškova prevoza isplaćuje se za dane provedene na obrazovanju i osposobljavanju, a vrši se mjesečno unazad, na osnovu izvještaja o prisustvu tokom programa i potvrde o visini troškova prevoza, izdate od strane javnog prevoznika.

Programi osposobljavanja organizuju se da bi vam pružili mogućnost za sticanje znanja, vještina i kompetencija, odnosno radnog iskustva za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja. Programima osposobljavanja za rad kod poslodavca  stičete znanja i vještina potrebne za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Zapošljavanjem u programima osposobljavanja koje realizuju poslodavci stičete prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom.

Nezaposleni, iskoristite mogućnost da vas poslodavac kod kojeg ste stekli znanja i vještine tokom programa osposobljavanja, zadrži u radnom odnosu i uključite se u svijet rada.

Poslodavci, ostvarimo saradnju na planu realizacije programa osposobljavanja za samostalan rad i programa osposobljavanja za rad kod poslodavca i brzo i efikasno zadovoljite potrebe za nedostajućom radnom snagom. Zavod će, saglasno vašim potrebama, pripremiti nezaposlena lica za uključivanje u programe i učestvovati u finansiranju troškova osposobljavanja ovih lica.

Za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad i rad kod poslodavca Zavod će vam dodijeliti državnu pomoć male vrijednosti tzv „de minimis“ pomoć. Pomoć dodijeljena jednom privrednom subjektu tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine koja ne prelazi 200.000 € smatra se de minimis pomoći.

Podsticaji za zapošljavanje obuhvataju subvencionirano zapošljavanje nezaposlenih lica na poslovima na otvorenom tržištu rada, za poslove koji bi mogli biti održivi i nakon završetka trajanja subvencije.

Namijenjeni su poslodavcima koji zapošljavaju lica iz evidencije o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje.

Za realizaciju podsticaja za zapošljavanje Zavod raspisuje javni konkurs  u sredstvima javnog informisanja i na sajtu – https://www.zzzcg.me/., sa kojeg se može preuzeti i zahtjev za subvencionirano zapošljavanje.

Poslodavac može da ostvari subvenciju za isto nezaposleno lice, samo po jednom osnovu za isti vremenski period.

Šta podrazumijeva direktno otvaranje radnih mjesta?

Direktno otvaranje radnih mjesta podrazumijeva stvaranje privremenih netržišnih poslova od javnog interesa, kroz programe javnog rada.

Javni radovi se sprovode kroz programe humanitarnih, edukativnih, socijalnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i kroz programe u drugim oblastima od javnog interesa.

Kome su programi javnog rada namijenjeni ?

Programi javnog rada namijenjeni su posebno osjetljivim grupama nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda koja su zbog različitih okolnosti u riziku od socijalne isključenosti kao što su socio- demografske karakteristike, nedovoljno ili neodgovarajuće obrazovanje, zdravstveni ili neki drugi razlozi zbog čega su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada.

Programi javnog rada omogućavaju nezaposlenim licima očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti, povećanje zapošljivosti na otvorenom tržištu rada, kao i zapošljavanje na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa.

Ko može biti izvođač programa javnog rada?

Izvođač programa javnog rada može biti pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje djelatnosti koja je u okviru programa humanitarnih, edukativnih, socijalnih , ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa.

Izvođač programa javnog rada je poslodavac koji zapošljava nezaposlena lica u programu javnog rada.

Zavod raspisuje javni konkurs za realizaciju programa javnograda u sredstvima javnog informisanja i na sajtu – https://www.zzzcg.me/., sa kojeg se može preuzeti i zahtjev za realizaciju programa javnog rada.

Poslodavci, ako obavljate djelatnost u oblastima od javnog interesa ostvarimo saradnju na planu realizacije javnog rada i zaposlimo, na određeno vrijeme, lica iz evidencije nezaposlenih lica. Pripremićemo nezaposlena lica za zapošljavanje u programima javnog rada i finansijski podržati realizaciju programa.

Prijavite se na konkurs za izbor izvođača programa javnog rada, podnošenjem zahtjeva za realizaciju javnog rada.

Postupak izbora poslodavaca za realizaciju programa javnog rada sprovodi Zavod.

Međusobna prava, obaveze i odgorovnosti u vezi realizacije programa javnog rada uredićemo ugovorom o realizaciji javnog rada.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti sa zaposlenim u programu javnog rada, uređuju se ugovorom o radu.

Ko može biti učesnik programa javnog rada ?

Nezaposleni, ako ste zainteresovani za zapošljavanje u javnom radu, obratite se vašem savjetniku za posredovanje pri zapošljavanju  u birou rada.

On će vas informisati o uslovima, načinu, mjestu i vremenu realizacije javnog rada i pružiti vam stručnu pomoć i podršku tokom i nakon njegove realizacije.

Javni radovi su programi zapošljavanja na određeno vrijeme koji se, prije svega,  organizuju radi očuvanja i unapređenja vaših radnih sposobnosti.

Zapošljavanjem u javnom radu stičete prava iz radnog odnosa, pravo na zaradu,  zaštitu na radu i druga zakonska prava.

U javnom radu obavljaćete poslove iz oblasti društvene brige o djeci i mladima, pružanja podrške i pomoći starijim licima, pružanja podrške licima sa invaliditetom, očuvanja  životne sredine, odnosno poslove iz drugih oblasti od javnog interesa.

Nezaposleni, iskoristite mogućnosti programa javnog rada, budite lično i društveno odgovorni, spriječite vašu dugoročnu nezaposlenost.


Podsticaji za preduzetništvo podrazumijevaju pružanje finansijske i stručne pomoći nezaposlenom licu koje osniva jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti, ako kao osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Podsticaji za preduzetništvo odnose se i na pružanje finansijske i stručne pomoći poslodavcu koji otvara nova radna mjesta i zapošljava nezaposlena lica.

Nezaposleni, ukoliko imate biznis ideju, preduzetnički duh i znanje uz našu finansijsku pomoć, možete otpočeti sopstveni biznis. Zavod će vam pored finansijske pomoći pružiti i stručnu pomoć u cilju unapređenja preduzetničkih znanja, kompetencija i nivoa poslovne uspješnosti.

Poslodavci ukoliko planirate otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje nezaposlenih lica Zavod će vam pružiti finansijku i stručnu pomoć.

Za realizaciju podsticaja za preduzetništvo Zavod raspisuje javni konkurs u sredstvima javnog informisanja i na sajtu – https://www.zzzcg.me., sa kojeg se može preuzeti i zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava. 

Postupak izbora nezaposlenih lica i poslodavaca za dodjelu kreditnih sredstava sprovodi Zavod.

Zavod može dodijeliti podsticaje za preduzetništvo nezaposlenim licima i poslodavcima i u skladu sa Inoviranim programom kontinuiranog stimulisanja zapošljavanja I preduzetništva.

Ideja i znanje su Vaš najveći kapital – hrabro, uporno i istrajno. Inovirani program kontinuiranog stimulisanja zapošljavanja i preduzetništva u funkciji je razvoja malog, porodičnog biznisa i podrške nezaposlenim licima da ostvare svoje poslłovne ideje.Ukoliko imate dobru biznis ideju, preduzetnički duh i znanje, a uz to posjedujete hrabrost, upornost i istrajnost, onda ste na pravom mjestu. Mi smo tu da Vam pomognemo da dobijete kreditna sredstva pod najpovoljnijim uslovima.

Da li je preduzetništvo za Vas?

AKO…

 • imate želju da realizujete sopstvenu zamisao
 • imate zanimanje koje Vam omogućava samostalni posao ili Vaš hobi može postati glavni izvor prihoda
 • posjedujete preduslove za ekonomsku opravdanost biznis ideje
 • dio projekta možete podržati sopstvenim ulaganjem (u novcu ili robi)
 • se možete osloniti na svoje dosadašnje radno iskustvo
 • imate uvida u opšte društvene i privredn tokove.

KONKURS

ZA DODJELU KREDITA

INOVIRANI PROGRAM ZA KONTINUIRANO STIMULISANJE ZAPOŠLJAVANJA I PREDUZETNIŠTVA U CRNOJ GORI

I USLOVI ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA NEZAPOSLENA LICA

 • Pravo učešća na konkursu imaju lica sa evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
 • Preduslov dodjele kredita je obavezno uključivanje nezaposlenih lica u edukaciju iz oblasti preduzetništva koju realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

1.3 Pozitivna ocjena dobijena od strane stručnog tima Zavoda za zapošljavanje koji realizuje edukaciju iz oblasti preduzetništva, je neophodan uslov za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita.

1.4 Zainteresovano lice je obavezno da organizacionoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u opštini u kojoj se realizuje projekat, podnese:

 • Zahtjev za dodjelu kredita;
 • Prilog uz zahtjev, Mini biznis plan ili Biznis plan individualnog poljoprivrednog proizvođača (podnosilac zahtjeva za kredit koji zapošljava samo sebe, dostavlja popunjen Prilog uz zahtjev, dok ukoliko planira zapošljavanje dva ili tri lica obavezan je dostaviti Mini biznis plan. Podnosilac zahtjeva čiji je projekat iz oblasti poljoprivrede popunjava Biznis plan individualnog poljoprivrednog proizvođača. Metodologije i tehnologije izrade (formulari) Priloga uz zahtjev, Mini biznis plana i Biznis plana individualnog poljoprivrednog proizvođača su definisane i dostupne podnosiocima zahtjeva u organizacionim jedinicama Zavoda za zapošljavanje u mjestima stalnog boravka);
 • Dokaz da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih – uvjerenje izdaje Zavod za zapošljavanje Crne Gore;
 • Ostalu dokumentaciju propisanu od strane Zavoda za zapošljavanje.

1.5 Podnosilac zahtjeva mora raspolagati garancijom za povraćaj sredstava:

 • za kreditna sredstva do 5.000 € – dva kreditno sposobna lica – žiranta čija zarada nije manja od minimalne zarade u državi,
 • za kreditna sredstva iznad 5.000 € – dva kreditno sposobna žiranta čija zarada nije manja od minimalne zarade u državi i fiducijarno pravo prenosa svojine na davaoca kredita čija je vrijednost najmanje u dvostrukom iznosu odobrenog kredita.

Za lica zainteresovana za kreditna sredstva iz oblasti poljoprivrede, umjesto nekretnine (fiducijarnog prava prenosa svojine) ili jednog žiranta, sredstvo obezbjeđenja kredita može biti garancija – mjenično ovlašćenje od strane preduzeća koje otkupljuje (prerađuje) poljoprivredne proizvode (agroindustrija) da će izmiriti njihov dug.

II Uslovi KREDITIRANJA

 • Iznos odobrenog kredita po novozaposlenom radniku je do 5.000 €;
 • Krediti se odobravaju za otvaranje najviše 3 radna mjesta, dakle, maksimalni iznos kredita je 15.000 €;
 • Grace period je godinu dana od dana prenosa sredstava na žiro-račun korisnika kredita;
 • Krediti se vraćaju u polugodišnjim anuitetima;
 • Rok povraćaja sredstava je:
 • tri godine za nezaposlena lica u polugodišnjim anuitetima (3+1),
 • dvije godine za mala preduzeća i preduzetnike (2+1);
  • Kamatna stopa na godišnjem nivou je:
 • 3% za projekte čiji su nosioci žene,
 • 3% za projekte koji se realizuju u opštinama: Pljevlja, Žabljak, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Rožaje, Plav, Nikšić, Šavnik, Plužine, Kolašin i Cetinje,
 • 4% za projekte koji se realizuju u opštinama: Podgorica, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar, Budva i Ulcinj;
  • Za vrijeme grace perioda kamata se pripisuje glavnom dugu.

Isplata kreditnih sredstava će se vršiti preko poslovnih banaka sa kojima Zavod za zapošljavanje Crne Gore ima zaključen Ugovor o komisionom plasmanu kredita.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA DODJELU KREDITA

3.8 Dodjela kredita će se vršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

 • reference podnosioca zahtjeva;
 • kvalitet biznis ideje;
 • izvoz ili supstitucija uvoza;
 • ulaganje u oblasti prioriteta privrednog razvoja Crne Gore;
 • kvalitet obezbjeđenja kredita;
 • pod jednakim uslovima pri odobravanju kredita prioritet će se davati programima koji se realizuju u manje razvijenim područjima Crne Gore.

3.9 Podnosioci zahtjeva za kredit moraju raspolagati sa sopstvenim učešćem od najmanje 30% od ukupne predračunske vrijednosti projekta. Sopstveno učešće može biti iskazano u vidu stvari, prava i novca.

3.10 Podnosioce zahtjeva za kredit će obilaziti komisija Zavoda za zapošljavanje, koja će na osnovu neposrednog uvida na terenu, ocjenjivati opravdanost finansiranja biznis ideja na osnovu definisanih kriterijuma.

 • Odluku o dodjeli kredita donosi Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

III OPŠTE ODREDBE

 • Danom zaključenja Ugovora o kreditu nezaposlena lica obuhvaćena Ugovorom gube status nezaposlenog lica.
 • Lica koja budu kreditno podržana su obavezna da se registruju kao pravna lica, preduzetnici ili individualni poljoprivredni proizvođači (u Registru poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) i da izvrše zapošljavanje, u skladu sa Odlukom o dodjeli kredita i Ugovorom o kreditu, utvrđenog broja radnika. Broj zaposlenih u novootvorenim radnim mjestima ne može se smanjiti prije isteka roka povraćaja sredstava.
 • Za vrijeme korišćenja kredita komisije Zavoda za zapošljavanje će, za projekte van poljoprivrede, vršiti provjeru namjenske upotrebe odobrenih sredstava, dinamike realizacije biznis plana, registracije i zapošljavanja predviđenog broja radnika.

4.4. Provjeru namjenske upotrebe sredstava za poljoprivredne proizvođače izvršiće stručne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, čiji izvještaj će biti osnova za dobijanje bespovratne podrške do 30% odobrenih sredstava korisniku kredita iz oblasti poljoprivrede u skladu sa uslovima iz Agrobudžeta.

4.5 Pomoć u izradi Mini biznis plana i Biznis plana, iz tačaka 1.4. i 2.2. pružaće besplatno projekt menadžeri koje je licencirao Zavod za zapošljavanje dok će pomoć pri izradi Biznis plana individualnog poljoprivrednog proizvođača besplatno pružati Služba za selekciju stoke i Savjetodavna služba u poljoprivredi.

 • Za sve dodatne informacije podnosioci zahtjeva se mogu obratiti ovlašćenim licima u organizacionim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u mjestu boravka.
 • Konkurs je kontinuiranog karaktera.


POSTUPAK REALIZACIJE – NEZAPOSLENA LICA

Da bi se nezaposlena lica uključila u Inovirani program samozapošljavanja neophodno je da u razgovoru sa svojim savjetnikom za evidenciju i posredovanje u organizacionoj jedinici Zavoda iskažu interesovanje za dobijanje kreditnih sredstava. Takva nezaposlena lica, za koja je procijenio da imaju stvarnu želju za bavljenje biznisom, posjeduju znanje, imaju mogućnost opstanka na tržištu i ispunjavaju preduslove za uključivanje u Inovirani program samozapošljavanja, savjetnik za evidenciju i posredovanje upućuje na praćenje seminara namijenjenih edukaciji preduzetnika.

Edukacija preduzetnika se obavlja kroz realizaciju 2 seminara. Prvi seminar je namijenjen podsticanju samozapošljavanju i traje 2 dana, a drugi ima za cilj da pruži osnovna znanja iz oblasti preduzetništva i traje 1 dan.

Seminar za podsticanje samozapošljavanja

Ovaj seminar ima za cilj, prije svega, selekciju lica koja imaju predispozicije za uspješno bavljenje biznisom, kao i razmjenu iskustava i ideja sa drugim učesnicima, motivisanje lica koja se dvoume oko bavljenja biznisom, upoznavanje sa preduzetničkim načinom razmišljanja, upoznavanje sa procesom pokretanja sopstvenog biznisa, … Seminaru prisustvuje, pored savjetnika za evidenciju i posredovanje (trenera) odnosno savjetnika za profesionalnu orjentaciju i savjetnik za kreditiranje.

Seminar za podsticanje preduzetništva je tzv. “radioničarskog tipa” i izvodi se kroz realizaciju sljedećih radionica:

 • Upoznavanje i hobi
 • Preduzetnik
 • Rizik
 • Biznis plan I
 • Biznis plan II – marketing
 • Pogled naprijed.

Seminar – Pružanje elementarnih znanja iz preduzetništva

predavanje tabla

Edukacija potencijalnih preduzetnika se sprovodi iz sledećih oblasti:

 • Prava i obaveza po osnovu Inoviranog programa samozapošljavanja;
 • Kako registrovati djelatnost;
 • Računovodstvo – osnovni pojmovi;
 • Radni odnosi;
 • Poslovni ugovori;
 • Izrada i ocjena biznis plana kao sredstvo provjere valjanosti biznis ideje;
 • Osnovne pretpostavke za uspješan start malog biznisa.

Za potrebe ove edukacije Zavod za zapošljavanje Crne Gore je izdao “Priručnik za preduzetnike – Inovirani program samozapošljavanja” u kojem je sadržan materijal na osnovu kojeg se izvodi obuka u okviru ovog seminara.

Po završetku seminara, viši savjetnici za kredite, profesionalnu orjentaciju, evidenciju i posredovanje timski razmatraju sve kandidate u skladu sa definisanim kriterijumima.

Kao rezultat Seminara i ocjene stručnog tima, lica za koja se smatra da imaju predispozicije za uspješno bavljenje biznisom, upućuju se kod savjetnika za kreditiranje u cilju konsultacija i dobijanja potrebnih formulara za podnošenje zahtjeva za kredit.

Dokumentacija neophodna da bi lice konkurisalo za kredit je u potpunosti pojednostavljena. Složenost potrebne dokumentacije zavisi od iznosa sredstava koja se traže, odnosno, od predviđenog broja zaposlenih lica.

U cilju obezbjeđenja kvalitetne projektne dokumentacije, olakšanja rada i pojednostavljenja aktivnosti potencijalnih korisnika kredita Zavod za zapošljavanje je sklopio Ugovor o izdavanju licence sa oko 140 lica – projekt menadžera, sa područja čitave Crne Gore, koja posjeduju stručne kvalifikacije i reference iz oblasti izrade i ocjene biznis planova. Projekt menadžeri mogu biti pravna i fizička lica.

Ugovorom je precizirano da je obaveza Zavoda da konsultantu isplati nadoknadu u visini od 1% vrijednosti odobrenog kredita. Uslov da bi projekt menadžer naplatio predviđenu proviziju je da dostavi izjavu od korisnika kredita da nije naplatio izradu biznis plana.

Obaveza projekt menadžera je da izradu i ocjenu biznis planova vrši kvalitetno, u skladu sa postojećom metodologijom i utvrđenim standardima.

Regionalne komisije imaju zadatak da utvrde tačnost navedenih informacija od strane podnosilaca zahtjeva za kredit i da daju svoju ocjenu o opravdanosti ulaganja u realizaciju navedene biznis ideje. One, uvidom na terenu, podnijete zahtjeve za kredit ocjenjuju i prave rang liste u skladu sa njihovim kvalitetom.

Centralna služba Zavoda za zapošljavanje služi kao spona između rada regionalnih komisija i Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Ona materijal dobijen od regionalnih komisija objedinjuje, obrađuje, unificira i prosleđuje Upravnom odboru.

Pozitivno ocijenjene zahtjeve od regionalnih komisija razmatra Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i donosi odluku za koje projekte će biti dodijeljena kreditna sredstva. Kriterijumi na osnovu kojih Upravni odbor donosi odluku o dodjeli kredita, u skladu sa konkursom, su sledeći:

 • reference podnosioca zahtjeva
 • djelatnost
 • broj zaposlenih
 • kvalitet obezbjeđenja kredita
 • ulaganje u oblasti prioriteta privrednog razvoja Crne Gore
 • da ulaganje garantuje rentabilnost kroz neposredno angažovanje nezaposlenih lica, kao i da se njime mijenja ili dopunjuje privredna struktura Crne Gore

Pod jednakim uslovima pri odobravanju kredita, prioritet će se davati programima koji se realizuju na nerazvijenim područjima Crne Gore u skladu sa regionalnim razvojem Crne Gore, kao i licima koja po prvi put traže posao.

Realizacija odobrenih kredita se vrši posredstvom poslovnih banaka sa kojima Zavod za zapošljavanje ima zaključen ugovor o komisionu.

Komisionim ugovorom između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i navedenih banaka precizirane su međusobne obaveze. U skladu sa ugovorom, banka ima obavezu da izvrši kreditni plasman sredstava, kao i da izvrši naplatu kreditnih sredstava po predviđenim uslovima i za to prima utvrđenu nadoknadu.

MALA PREDUZEĆA I PREDUZETNICI i kreditna podrška Zavoda?

Proširite biznis uz pomoć kredita

Ukoliko ste pravno lice sa statusom malog preduzeća ili preduzetnik (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima) i planirate proširenje kapaciteta u prostornom, tehničkom i kadrovskom smislu nedostajuća novčana sredstva možete potražiti u okviru Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori.

Zavod za zapošljavanje već duži niz godina, kroz kreditnu podršku, stimuliše razvoj malih i srednjih preduzeća. Povoljni uslovi za dodjelu kredita opredijelili su veliki broj preduzetnika da iskoriste šansu, te da uz pomoć kredita obezbijede uspješno poslovanje i dodatno angažovanje radne snage.

S obzirom da Zavod u Vama vidi partnera, kreirali smo niz stimulativnih mjera i programa. Uz pomoć kredita stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva, po najpovoljnijim uslovima dobijate šansu da proširite biznis, a time i pružite mogućnost nezaposlenima da dođu do zaposlenja.

KONKURS

ZA DODJELU KREDITA

INOVIRANI PROGRAM ZA KONTINUIRANO STIMULISANJE ZAPOŠLJAVANJA I PREDUZETNIŠTVA U CRNOJ GORI

I USLOVI ZA DODJELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA MALA PREDUZEĆA SA SVOJSTVOM PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKE

 • Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica sa svojstvom malog preduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;

2.2 Mala preduzeća sa svojstvom pravnog lica i preduzetnici su obavezni da organizacionoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u opštini u kojoj se realizuje projekat, podnesu:

 • Zahtjev za dodjelu kredita;
 • Biznis plan (metodologija i tehnologija izrade Biznis plana su definisane i dostupne podnosiocu zahtjeva u organizacionoj jedinici Zavoda za zapošljavanje u mjestu stalnog boravka);
 • Dokaz o registraciji privrednog društva;
 • Uvjerenje o izvršenim poreskim obavezama;
 • Završni račun;
 • Dokaz o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora u kome se obavlja djelatnost;
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i ostalih uslova za obavljanje djelatnosti;
 • Ostalu dokumentaciju propisanu od strane Zavoda za zapošljavanje.

2.3 Garancija za povraćaj kredita:

a). Preduzetnici moraju raspolagati garancijom za povraćaj sredstava:

– za kreditna sredstva do 5.000 € – dva kreditno sposobna lica – žiranta čija zarada nije manja od minimalne zarade u državi;

– za kreditna sredstva iznad 5.000 € – dva kreditno sposobna žiranta čija zarada nije manja od minimalne zarade u državi i fiducijarno pravo prenosa svojine na davaoca kredita čija je vrijednost najmanje u dvostrukom iznosu odobrenog kredita.

b). Pravna lica sa statusom malog preduzeća moraju raspolagati garancijom za povraćaj sredstava:

 • fiducijarno pravo prenosa svojine na davaoca kredita čija je vrijednost najmanje u dvostrukom iznosu odobrenog kredita;
 • mjenična ovlašćenja (izdaje poslovna banka).

II Uslovi KREDITIRANJA

 • Iznos odobrenog kredita po novozaposlenom radniku je do 5.000 €;
 • Krediti se odobravaju za otvaranje najviše 3 radna mjesta, dakle, maksimalni iznos kredita je 15.000 €;
 • Grace period je godinu dana od dana prenosa sredstava na žiro-račun korisnika kredita;
 • Krediti se vraćaju u polugodišnjim anuitetima;
 • Rok povraćaja sredstava je:
 • tri godine za nezaposlena lica u polugodišnjim anuitetima (3+1),
 • dvije godine za mala preduzeća i preduzetnike (2+1);
  • Kamatna stopa na godišnjem nivou je:
 • 3% za projekte čiji su nosioci žene,
 • 3% za projekte koji se realizuju u opštinama: Pljevlja, Žabljak, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Rožaje, Plav, Nikšić, Šavnik, Plužine, Kolašin i Cetinje,
 • 4% za projekte koji se realizuju u opštinama: Podgorica, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar, Budva i Ulcinj;
  • Za vrijeme grace perioda kamata se pripisuje glavnom dugu.

Isplata kreditnih sredstava će se vršiti preko poslovnih banaka sa kojima Zavod za zapošljavanje Crne Gore ima zaključen ugovor.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA DODJELU KREDITA

3.8 Dodjela kredita će se vršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

 • reference podnosioca zahtjeva;
 • kvalitet biznis ideje;
 • izvoz ili supstitucija uvoza;
 • ulaganje u oblasti prioriteta privrednog razvoja Crne Gore;
 • kvalitet obezbjeđenja kredita;
 • pod jednakim uslovima pri odobravanju kredita prioritet će se davati programima koji se realizuju u manje razvijenim područjima Crne Gore.

3.9 Podnosioci zahtjeva za kredit moraju raspolagati sa sopstvenim učešćem od najmanje 30% od ukupne predračunske vrijednosti projekta. Sopstveno učešće može biti iskazano u vidu stvari, prava i novca.

3.10 Podnosioce zahtjeva za kredit će obilaziti komisija Zavoda za zapošljavanje, koja će na osnovu neposrednog uvida na terenu, ocjenjivati opravdanost finansiranja biznis ideja na osnovu definisanih kriterijuma.

 • Odluku o dodjeli kredita donosi Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

IV – OPŠTE ODREDBE

 • Danom zaključenja Ugovora o kreditu nezaposlena lica obuhvaćena Ugovorom gube status nezaposlenog lica.
 • Lica koja budu kreditno podržana su obavezna da se registruju kao pravna lica, preduzetnici ili individualni poljoprivredni proizvođači (u Registru poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) i da izvrše zapošljavanje, u skladu sa Odlukom o dodjeli kredita i Ugovorom o kreditu, utvrđenog broja radnika. Broj zaposlenih u novootvorenim radnim mjestima ne može se smanjiti prije isteka roka povraćaja sredstava.
 • Za vrijeme korišćenja kredita komisije Zavoda za zapošljavanje će, za projekte van poljoprivrede, vršiti provjeru namjenske upotrebe odobrenih sredstava, dinamike realizacije biznis plana, registracije i zapošljavanja predviđenog broja radnika.

4.4. Provjeru namjenske upotrebe sredstava za poljoprivredne proizvođače izvršiće stručne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, čiji izvještaj će biti osnova za dobijanje bespovratne podrške do 30% odobrenih sredstava korisniku kredita iz oblasti poljoprivrede u skladu sa uslovima iz Agrobudžeta.

4.5 Pomoć u izradi Mini biznis plana i Biznis plana, iz tačaka 1.4. i 2.2. pružaće besplatno projekt menadžeri koje je licencirao Zavod za zapošljavanje dok će pomoć pri izradi Biznis plana individualnog poljoprivrednog proizvođača besplatno pružati Služba za selekciju stoke i Savjetodavna služba u poljoprivredi.

 • Za sve dodatne informacije podnosioci zahtjeva se mogu obratiti ovlašćenim licima u organizacionim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u mjestu boravka.
 • Konkurs je kontinuiranog karaktera.

Ukoliko ste zainteresovani za dobijanje kreditnih sredstava treba da podnesete zahtjev za kredit sa pratećom dokumentacijom područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje u svojim opštinama.

Dokumentacija neophodna da bi lice kokurisalo za kredit je u potpunosti pojednostavljena. Složenost potrebne dokumentacije zavisi od iznosa sredstava koja se traže, odnosno, od predviđenog broja zaposlenih lica.

U cilju obezbjeđenja kvalitetne projektne dokumentacije, olakšanja rada i pojednostavljenja aktivnosti potencijalnih korisnika kredita Zavod za zapošljavanje je sklopio Ugovor o izdavanju licence sa oko 140 lica – projekt menadžera, sa područja čitave Crne Gore, koja posjeduju stručne kvalifikacije i reference iz oblasti izrade i ocjene biznis planova. Projekt menadžeri mogu biti pravna i fizička lica. Ugovorom je precizirano da je obaveza Zavoda da konsultantu isplati nadoknadu u visini od 1% vrijednosti odobrenog kredita. Uslov da bi projekt menadžer naplatio predviđenu proviziju je da dostavi izjavu od korisnika kredita da nije naplatio izradu biznis plana.

Obaveza projekt menadžera je da izradu i ocjenu biznis planova vrši kvalitetno, u skladu sa postojećom metodologijom i utvrđenim standardima.

Regionalne komisije imaju zadatak da utvrde tačnost navedenih informacija od strane podnosilaca zahtjeva za kredit i da daju svoju ocjenu o opravdanosti ulaganja u realizaciju navedene biznis ideje. One, uvidom na terenu, podnijete zahtjeve za kredit ocjenjuju i prave rang liste u skladu sa njihovim kvalitetom.

Centralna služba Zavoda za zapošljavanje služi kao spona između rada regionalnih i Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Ona materijal dobijen od regionalnih komisija objedinjuje, obrađuje, unificira i prosleđuje Upravnom odboru.

Pozitivno ocijenjene zahtjeve od regionalnih komisija razmatra Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i donosi odluku za koje projekte će biti dodijeljena kreditna sredstva. Kriterijumi na osnovu kojih Upravni odbor donosi odluku o dodjeli kredita, u skladu sa konkursom, su sledeći:

 • reference podnosioca zahtjeva
 • djelatnost
 • broj zaposlenih
 • kvalitet obezbjeđenja kredita
 • ulaganje u oblasti prioriteta privrednog razvoja Crne Gore
 • da ulaganje garantuje rentabilnost kroz neposredno angažovanje nezaposlenih lica, kao i da se njime mijenja ili dopunjuje privredna struktura Crne Gore

Pod jednakim uslovima pri odobravanju kredita, prioritet će se davati programima koji se realizuju na nerazvijenim područjima Crne Gore u skladu sa regionalnim razvojem Crne Gore, kao i licima koja po prvi put traže posao.

Realizacija odobrenih kredita  vrši se posredstvom poslovnih banaka sa kojim Zavod ima zaključen ugovor o komisionu.

Komisionim ugovorom između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i poslovnih banaka precizirane su međusobne obaveze. U skladu sa ugovorom, banka ima obavezu da izvrši kreditni plasman sredstava kao i da izvrši naplatu kreditnih sredstava po predviđenim uslovima i za to prima utvrđenu nadoknadu.

Nedostatak znanja iz oblasti preduzetništva negativno utiče na uspješnost u bavljenju biznisom, a samim tim negativno utiče i na ispunjavanje Vaših preuzetih obaveza. U cilju sticanja novih znanja i proširivanja postojećih znanja iz oblasti preduzetništva Zavod za zapošljavanje je izdao “Priručnik za preduzetnike” u kome je dat osnovni pregled znanja iz onih oblasti koje su značajne za Vaše uspješno vođenje biznisa:

 • prava i obaveza po osnovu Inoviranog programa samozapošljavanja,
 • registracija djelatnost,
 • osnovni pojmovi o računovodstvu
 • radni odnosi;
 • poslovni ugovori;
 • izrada i ocjena biznis plana kao sredstvo provjere valjanosti biznis ideje,
 • osnovne pretpostavke za uspješno poslovanje.

Zavod za zapošljavanje, posredstvom regionalnih komisija vrši kontrolu namjenske upotrebe odobrenih kredita. Regionalne komisije redovno obilaze korisnike kredita, kontinuirano prate stanje projekata i imaju uvid u sve promjene vezane za namjensko korišćenje sredstava. Svi korisnici kredita su, pored obaveze da izvrše povraćaj odobrenog kredita u skladu sa amortizacionim planom, dužni da izvrše sledeće obaveze:

 • realizuju poslovnu ideju u skladu sa biznis planom,
 • registruju preduzeće (ukoliko nije bilo registrovano u fazi konkurisanja za kredit),
 • otvore predviđeni broj novih radnih mjesta u dinamici predviđenoj ugovorom o kreditu.

Korisnici kredita mogu kredit realizovati namjenski, nenamjenski ili se mogu nalaziti u fazi realizacije.

Ukoliko korisnik kredita ispuni navedene obaveze smatra se da je namjenski upotrijebio kreditna sredstva. U slučaju da nije ispunio bar jednu od navedenih obaveza kreditna sredstva su nenamjenski realizovana.

Korisnici kredita uvijek imaju na raspolaganju objektivno dovoljno vremena da ispune svoje obaveze.

Protiv korisnika kredita koji nenamjenski upotrijebe sredstva pokreće se sudski postupak i oni imaju obavezu da izvrše povraćaj cjelokupnih odobrenih sredstava, uvećanih za redovnu i zateznu kamatnu stopu.

Sredstvo obezbjeđenja koje se koristi je jemstvo, odnosno dva kreditno sposobna žiranta čija plata nije manja od minimalne zarade u državi. Obezbjeđenje kredita putem jemstva je često i najefikasnije. Ukoliko dužnik ne ispuni obaveze predviđene Ugovorom o kreditu, jemac se obavezuje da će ispuniti dospjele obaveze dužnika.

Ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine se zaključuje sa korisnikom kredita istovremeno sa zaključenjem Ugovora o kreditu i predstavlja neophodan uslov za korišćenje kreditnih sredstava. Korisnik kredita je obavezan dati “pod fiduciju” nekretninu čija vrijednost nije ispod dvostruke vrijednosti odobrenog kredita.

Ugovor o fiducijarnom prenosu svojine zaključuje se kod nadležnog notara.Uredbom Vlade troškovi koji proizilaze iz upisa nekretnine u Registar nadležnog katastra se ne naplaćuju. Nekretnina koja je opterećena fiducijom knjiži se na Zavod za zapošljavanje i korisniku kredita se vraća nakon ispunjenja svih njegovih obaveza definisanih Ugovorom o kreditu.
Naplata kredita vrši se aktiviranjem mjenica žiranata, a ukoliko se na ovaj način ne može izvršiti, pristupa se oglašavanju javne prodaje nekretnine po osnovu Ugovora o fiducijarnom prenosu prava svojine.

Sva sredstva koja se naplate po osnovu povraćaja kredita se reinvestiraju u druge projekte u okviru Inoviranog programa samozapošljavanja.

Kontakt osobe:

– Područna jedinica Podgorica-Biljana Mašulović 020/406-825
biljana.masulovic@zzzcg.me
– Područna jedinica Bar-Tanja Bajraktarović 030/302-280
tanja.bajraktarovic@zzzcg.me
– Područna jedinica Herceg Novi-Željka Vukotić 031/350-590
zeljka.vukotic@zzzcg.me
– Područna jedinica Nikšić-Rajka Radonjić 040/214-161
rajka.radonjic@zzzcg.me
– Područna jedinica Bijelo Polje-Rada Raičević 050/430-070
rada.raicevic@zzzcg.me
– Područna jedinica Berane-Branko Šćekić 068/299-074
branko.scekic@zzzcg.me
– Područna jedinica Pljevlja-Nada Beljkaš 052/356-313
nada.beljkas@zzzcg.me


Zavod može sprovoditi i druge mjere aktivne politike zapošljavanja u zavisnosti od potreba tržišta rada i identifikovanih potreba određenih grupa nezaposlenih lica. Mjere se sprovode kroz programe aktivne politike zapošljavanja usmjerene ka povećanju zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti.

Programi aktivne politike zapošljavanja realizuju se u saradnji sa organizatorima obrazovanja i poslodavcima. Programi su namijenjeni uslovno zapošljivim licima iz evidencije nezaposlenih lica. To su lica koja su izložena riziku na tržištu rada, jer je njihovo zapošljavanje zbog određenih razloga, odnosno okolnosti na tržištu rada otežano. Cilj je da se poveća zapošljivost i doprinese zapošljavanju ovih lica.

Zavod pojedine programe aktivne politike zapošljavanja, realizuje u saradnji sa poslodavcima i za zaposlena lica za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena. Ovim programima nastoji se održati postojeća zaposlenost, odnosno spriječiti povećanje nezaposlenosti.