Projekti

U Sektoru za projekte vrše se poslovi Zavoda koji se odnose na: pripremu i sprovođenje međunarodnih projekata; saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama Zavoda u pripremi projektnih prijedloga, monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti; saradnju sa drugim državnim i međunarodnim institucijama u pripremi projektnih aktivnosti, izradi projektne dokumentacije i sprovođenju projekata; saradnju sa relevantnim institucijama u cilju ostvarivanja efikasnog planiranja, implementacije i praćenja programa pomoći EU; ostvarivanje saradnje sa nadležnim vladinim, nevladinim i razvojnim institucijama, kao i važnijim privrednim subjektima na praćenju programa pomoći iz EU fondova; kontinuirano učešće u programiranju podrške iz EU fondova, oblast tržišta rada i zapošljavanja zajedno sa relevantnim institucijama za programiranje, praćenje i finansiranje uz podršku EU; proces pregovaranja sa relevantnim institucijama za EU integracije i proširenje u vezi sa podrškom tržištu rada i zapošljavanju; održavanje međunarodnih odnosa, pregovaranje i sklapanje sporazuma o saradnji iz djelokruga rada Sektora.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je, kao jedan od 8 partnera iz 8 zemalja, učestvovao u sprovođenju projekta Angažovanje radnika: jačanje administrativne saradnje i pristupa informacijama – EEPOW, koji se odnosi na istraživanje radne snage u zemljama kandidatima i njihovu pripremu za lakšu mobilnost u zemlje članice EU. Ovaj projekat, koji je doprinio većoj koheziji i solidarnosti između zemalja članica EU i zemalja-kandidata za ulazak u EU na Zapadnom Balkanu, započeo je u januaru 2018. godine a završen u decembru 2019. godine. Projektni konzorcijum činili su: Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanje – Koordinator projekta (Austrija), Istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umjetnosti (Slovenija), Centar za stručno osposobljavanje (Italija), Centar za socijalna istraživanja u Halu (Njemačka), Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije (Srbija), Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Crna Gora), Evropski pokret u Albaniji (Albanija) i PUBLIC (Bivša jugoslovenska republika Makedonija).

Zaključak projekta je, da bi adresirale identifikovane potrebe, zemlje kandidati moraju dovršiti zakonodavni okvir i uspostaviti protokole međuinstitucionalne saradnje, dodijeliti mandate nadležnim organima i izgraditi svoje kapacitete o angažovanju radnika, kao i obezbijediti aktivnije uključivanje socijalnih partnera.

U okviru pripremnih aktivnosti za pokretanje Poziva za dostavljanje projektnih predloga, Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji sa operativnim strukturama navedenih zemalja (Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU) i Ministarstvom za evropske i spoljne poslove Srbije i Ministarstvom finansija Srbije – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU)), organizovao je Info dan/Forum za traženje partnera, kao dio IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Srbija (2014-2020). Predstavnici Sektora za projekte su, u saradnji sa NVO „SEDA“ iz Novog Pazara pripremili projektnu ideju i konkurisali na Poziv za projekte raspisan krajem 2019. godine. Rezultati evaluacionog procesa u prvoj polovini 2020. godine nisu objavljeni, te se rezultat očekuje do kraja 2020. godine.

U 2020. godini nastavljeno je sprovođenje Programa grantova za samozapošljavanje (Ugovor o direktnom grantu, CFCU/MNE/086), koji sprovodi Zavod, a kojim koordiniraju Ministarstvo finansija (CFCU) i Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore. Ugovor između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ugovaračke institucije (Ministarstva finansija – CFCU) i Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori potpisan je 02.09.2019. godine, vrijednost projekta je 3,5 miliona eura, a njegovo trajanje je 3 godine. Tehničku pomoć na Programu grantova za samozapošljavanje pruža projekat Tehničke pomoći za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada (CFCU/MNE/083), koji sprovodi konzorcijum Wyg International B.V. predvođen ekspertom iz Slovenije.

Program grantova za samozapošljavanje

Predstavnici Sektora za projekte su u 2019. godini učestvovali u izradi projektne ideje kojom su konkurisali na trećem pozivu za projekte u okviru Interreg – Danube Transnational Programme u saradnji sa njemačkom agencijom za zaštitu životne sredine ‘UBA’, kao vodećim partnerom.

Generalno, ideja projekta je da se unaprijede alternativni vidovi obrazovanja i unapređenja vještina kao sto su fablabs/makerspaces/open workshops, i da se poboljša njihova saradnja sa zvaničnim agencijama za zapošljavanje, agencijama za osposobljavanje nezaposlenih i ostalim agencijama za pomoć pri zapošljavanju. Kroz ovaj pristup očekuje se takođe i unapređenje kapaciteta pojedinaca za socijalne inovacije – identifikaciju i poboljšanje rješavanja problema u okruženju (reciklaža otpada i njegovo ponovno korišćenje, integracija starih osoba, održivost tradicionalnih tehnika, itd.). Ideja je da se testiraju/pilotiraju neke od fablab tehnika iz sjevernoevropskih zemalja (Njemačke, Švajcarske, Mađarske) u južnoevropskim zemljama (Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori), posebno u ruralnim regijama. Između ostalog fokus je i na integraciji migranata i ostalih marginalnih grupa (npr. Roma), dugoročno nezaposlenih, održivom korišćenju lokalnih resursa, primjeni cirkularne ekonomije, i principa ponovnog korišćenja/recikliranja i zero waste principa.

Predstavnici Zavoda su u toku 2020. godine održavali redovnu komunikaciju sa institucijama članicama partnerstva sa kojima je prijavljen projekat, uključujući istraživanje dodatnih mogućnosti za ostvarivanje partnerstva, dok rezultati evaluacionog procesa u prvoj polovini 2020. godine još uvijek nisu bili poznati.

Na poziv institucije APPK (Agencija za promociju zapošljavanja Kosova), sa kojom Zavod već ima ustanovljene partnerske odnose na projektima prekogranične saradnje, prihvaćen je poziv za učešće u apliciranju na Programu EAC/S54/2019 Druga pilotska šema mobilnosti u stručnom obrazovanju i osposobljavanju za Zapadni Balkan (Second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans). Predstavnici Sektora za projekte su popunili neophodnu prijavnu dokumentaciju za Zavod, obezbijedili dodatnog partnera iz Crne Gore u oblasti obrazovanja i osposobljavanja odraslih i pružili mu tehničku i stručnu podršku za prijavljivanje, obavili neophodnu koordinaciju sa vodećim partnerom – ENAIP NET iz Italije, i dali svoj doprinos u kreiranju aplikacije za projekat.

Planirani cilj ovog projekta je unapređenje i modernizacija sistema stručnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Zapadnog Balkana – promovisanje aktivnosti mobilnosti sa ciljem unapređenja vještina i kompetencija nastavnika u stručnom obrazovanju i osposobljavanju, učenika i menadžera i budućih zanimanja mladih učenika. U prijavi su učestvovali partneri iz oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja mladih i odraslih, kao i institucije tržišta rada iz privatnog i javnog sektora iz EU+, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova. Rezultati evaluacionog procesa na nivou Programa biće poznati u novembru 2020. godine.

Sektor za projekte iskazao je interesovanje Zavoda za učešće u prijavljivanju na poziv Evropskog programa za međunarodni regionalni razvoj POR FESR 2020, za prijem projekata na temu inovacija u oblasti tržišta rada i poslovnih subjekata. Poziv za učešće u partnerstvu Zavodu je stigao od predstavnika italijanske Regije Basilikata (AGENZIA DI SVILUPPO – CCIAA di Chieti Pescara).

Nosilac projekta je Viši Institut za Obrazovanje – Ministarstva za obrazovanje Republike Italije, a u projektu su jos i zavodi za zapošljavanje BiH, Univerzitet u Mostaru i Institut za istraživanje tržišta rada i radne snage Francuske. Zavod je prepoznat kao institucija iz Crne Gore koja se bavi zapošljavanjem, načinima organizacije rada i inovacijama u ovoj oblasti, i pozvan da učestvuje budući da posjeduje sve institucionalne i kadrovske preduslove da pruži doprinos u funkciji strategije razvoja.

Projekt pod nazivom Dozvolite da se predstavim (LET me introduce myself) predviđa definisanje modela izrade životopisa (CV) u video formatu koji će omogućavati firmama i strukturama koje traže radnu snagu da kroz takav način istraživanja učine efikasnijim i bržim njihovu potragu za novom radnom snagom, a kandidatima da integrišu svoj CV sa novim instrumentima na tržištu rada. Glavni cilj projekta je poboljšati aktivnosti i efikasnost u pogledu tražnje za poslovnim prilikama i ponude za posao, dakle pružiti pojedincima u potrazi za poslom jedan novi instrument za adekvatno predstavljanje njihovih iskustava i vještina, bilo formalnih  ili neformalnih, kao i obezbijediti firmama  koje traže osoblje i strukturama koje se bave posredovanjem instrumente,  kako bi proces izbora osoblja bio brži i efikasniji.

Rok za dostavljanje predloga projekata od strane konzorcijuma i partnerstava, najavljen za maj 2020. godine, usljed mjera vezanih za borbu protiv širenja virusa korona, odložen je za drugu polovinu 2020. godine.

Sektor za projekte učestvovao je u podnošenju prijave i projektne dokumentacije u okviru poziva „Razvoj kapaciteta u oblasti mladih“ (Capacity building in the field of youth), programa Erasmus+ (Key Action 2) koji ima za cilj da doprinese poboljšanju socio-ekonomske situacije mladih, stvarajući mogućnost za smanjenjem nezaposlenosti mladih ljudi, promovišući pristup aktivnog traženja posla i samozapošljavanja i jačanja sposobnosti mladih ljudi pripremajući ih za tržište rada. Projekat je prijavljen 03.02.2020. godine a rezultati evaluacionog procesa biće poznati u toku 2020. godine.

Vodeći aplikant za ovaj projekat je Univerzitet Donja Gorica. Projekat će pružiti mladim ljudima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica mogućnost da kroz zajedničke radionice, obuke, škole sa svojim vršnjacima iz Crne Gore kao i iz zemalja Evropske Unije, steknu iskustvo prilikom tranzicije iz obrazovnog sistema na tržište rada. U saradnji sa partnerima, Univerzitet će kroz ovaj projekat i kroz sistem neformalnog obrazovanja osposobiti mlade ljude koji tek treba da steknu iskustvo na tržištu rada, i na taj način im značajnu smanjiti dužinu prelaza iz škole i fakulteta na posao. Ovim projektom predviđene su aktivnosti pohađanja ljetnjih škola, radionica za obuku trenera, info dana, kao i prenošenja i razmjene mišljenja mladih srednjoškolaca sa njihovim vršnjacima, kako iz Crne Gore, tako i iz zemalja EU, kako bi omladinske politike tih razvijenih zemalja mogli da iskoriste na crnogorskom tržištu i u krajnjem doprinesu poboljšanju omladinskih politika u Crnoj Gori.

U drugoj polovini 2018. godine započeto je, i u prvoj polovini 2019. godine nastavljeno planiranje sektorske IPA podrške Crnoj Gori za oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, pod nazivom IPA 2020. U svrhu ovog planiranja obrazovana je Radna grupa za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike čiji su članovi zaposleni Sektora za izradu projekata EU i finansijsko upravljanje i kontrolu. Oni su učestvovali u radu Radne grupe koja je, uz pomoć eksperata iz Tehničke pomoći, u dosadašnjem radu definisala osnovne ciljeve i indikatore iz ove tri oblasti koji su osnov za izradu Akcionog dokumenta za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike (IPA 2020). U oblasti zapošljavanja Akcioni dokument će se fokusirati na unapređenje zapošljavanja ljudskih resursa i smanjenje nesklada između ponude koju proizvodi svijet obrazovanja i potreba tržišta rada, uz poseban naglasak na povećanje mobilnosti radne snage, aktivaciju i sprovođenje aktivnih mjera za tržište rada. U toku 2019. godine predstavnici Zavoda (prethodnog Sektora za izradu projekata EU, prethodnog Sektora za statistiku, plan i analizu, Odsjeka za EURES, prethodnog Sektora za informacioni sistem) učestvovali su u nizu sastanaka na međuinstitucionalnom nivou sa ciljem unapređenja Akcionog dokumenta, u skladu sa komentarima Evropske Komisije, pri čemu je u konsultativnom procesu učestvovala i kancelarija Međunarodne organizacije rada u Podgorici. Inovativan pristup ovog Akcionog dokumenta karakteriše sinergija i isprepletenost intervencija iz sve tri oblasti (zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike), pri čemu se nastoje planirati ishodi koji će obezbijediti istovremeno rezultate i poboljšanje situacije u sva tri sektora.

U  okviru pripremnih aktivnosti za pokretanje drugog Poziva za dostavljanje predloga, Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji sa Operativnim strukturama Crne Gore i Kosova (Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU) i Ministarstva za lokalnu upravu Republike Kosova), organizovao je informativnu radionicu na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“, kao dio IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo (2014-2020). Predstavnici Sektora su prisustvovali i Info danu za traženje partnera, koji je uslijedio nakon radionice. Cilj obuke bio je razvoj kapaciteta potencijalnih aplikanata za pripremu projektnih predloga, dok je Info dan poslužio za susrete među potencijalnim partnerima, razmjenu projektnih ideja, umrežavanje i kreiranje partnerstava za prijavljivanje na Poziv. Predstavnici Sektora su, u saradnji sa APPK iz Prištine, pripremili projektnu ideju kojom su i konkurisali na raspisanom Pozivu za projekte u 2019. godini. Međutim, prijavljena projektna ideja nije odabrana za sprovođenje u evaluacijskom procesu sprovedenom za ovaj Poziv. 

U okviru pripremnih aktivnosti za pokretanje Poziva za dostavljanje projektnih predloga, Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji sa operativnim strukturama obije zemlje (Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU) i Ministarstvom za evropske i spoljne poslove Republike Albanije), organizovao je Info dan/Forum za traženje partnera, kao dio IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija (2014-2020). Predstavnici Sektora za izradu projekata EU i finansijsko upravljanje i kontrolu prisustvovali su Info danu/Forumu za traženje partnera koji je održan u Skadru. Ovaj događaj sastojao se od dvije sesije. Tokom prve, učesnici su informisani o Programu prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija (2014-2020), principima prekograničnog partnerstva i ukupnom sadržaju aplikativnog paketa. Tokom druge sesije učesnici su kroz tematske radionice predstavili svoje institucije, projektno iskustvo i projektne ideje. Predstavnici Sektora su, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje iz Skadra, kao i partnerom Educo line iz Podgorice, pripremili projektnu ideju i konkurisali na Poziv za projekte raspisan početkom 2019.godine. Prijavljeni projektni predlog, međutim, nije odabran za sprovođenje u evaluacijskom procesu sprovedenom za ovaj Poziv.

U okviru pripremnih aktivnosti za pokretanje Poziva za dostavljanje projektnih predloga, Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji sa operativnim strukturama navedenih zemalja (Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU) i Ministarstvom za evropske i spoljne poslove Srbije i Ministarstvom finansija Srbije – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU)), organizovao je Info dan/Forum za traženje partnera, kao dio IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Srbija (2014-2020). Predstavnici Sektora za projekte su, u saradnji sa NVO „SEDA“ iz Novog Pazara pripremili projektnu ideju i konkurisali na Poziv za projekte raspisan krajem 2019. godine.

Predstavnici Sektora su učestvovali u pripremi i predaji projektne ideje na Konkursu za program grantova za samozapošljavanje (Ugovor o direktnom grantu) raspisanom od strane Ministarstva finansija (CFCU) Crne Gore. Projekat je odobren u vrijednosti od 3,5 miliona eura i trajaće 3 godine. Ugovor između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ugovaračke institucije (Ministarstva finansija – CFCU) i Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori potpisan je 02.09.2019. godine. Uspostavljen je Upravni odbor za Program grantova za samozapošljavanje, koji obuhvata predstavnike Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva finansija – CFCU, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Kancelarije za EU integracije i Delegacije EU u Crnoj Gori. Između Ugovaračke institucije – Ministarstva finansija (CFCU), Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje potpisan je dokument pod nazivom Sporazum za sprovođenje „Programa podrške samozapošljavanju“ u okviru Direktnog granta Zavodu za zapošljavanje, kojim se definišu obaveze svih ugovornih strana uključenih u sprovođenje Programa.

U saradnji sa ekspertima sa projekta Tehničke pomoći za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada, kreirane su Smjernice za podnosioce predloga projekata i Operativni priručnik za korisnike bespovratnih sredstava za sprovođenje projekata samozapošljavanja, zajedno sa dodatnom dokumentacijom: dokumentima za popunjavanje i dokumentima za informisanje. U okviru formiranja Projektnog tima, u svim područnim jedinicama imenovani su koordinatori za samozapošljavanje, sa jasno definisanom nadležnošću u pogledu pojedinačnih opština. Pored koordinatora, u svakoj PJ uspostavljen je tim sa zadatkom obezbjeđenja motivacije, pružanja informativne i savjetodavne pomoći, odnosno sprovođenja informaciono-motivacionih radionica. Za potrebe Programa grantova za samozapošljavanje Zavod je obezbijedio elektronsku platformu za prikupljanje svih informacija relevantnih za sprovođenje Programa i ustanovio Tehnički sekretarijat na centralnom nivou, radi svakodnevnog upravljanja Pozivom, administriranje Poziva, pružanja pomoći Centralnoj komisiji u tehničkim pitanjima, kao i pripreme izvještaja i tehničke dokumentacije za sastanke Centralne komisije.

Prvi od 3 javna poziva za podnošenje predloga projekata od strane nezaposlenih (Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje – Poziv 2019) objavljen je 14.10.2019. godine, i bio je otvoren do 27.11.2019. godine, pri čemu je definisan ukupan indikativni iznos koji je na raspolaganju u okviru prvog Poziva – 1.138.000 €. Bespovratna sredstva ponuđena u okviru ovog Poziva definisana su u rasponu od 3.000 € do 7.500 € po pojedinačnom projektu – biznis ideji, a kriterijumi prihvatljivosti odnose se na podnosioce predloga projekata (prioritetne ciljne grupe su mladi do 35 godina, žene i dugoročno nezaposleni), aktivnosti za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva i vrste troškova koji se mogu uzeti u obzir prilikom određivanja iznosa bespovratnih sredstava. Kao krajnji rok za završetak aktivnosti projekta definisan je 31.12.2020. godine. Glavni cilj Programa grantova za samozapošljavanje je da pruži priliku registrovanim nezaposlenim osobama da započnu biznis. Zavod planira raspisivanje još dva javna poziva za podnošenje predloga projekata (u 2020. i 2021. godini), sa ciljem da se obuhvati bar 400 nezaposlenih osoba sa evidencije na cijeloj teritoriji zemlje, fokusirajući se na grupe kao što su osobe starosti do 35 godina, žene, dugotrajno nezaposleni i tražioci posla koji imaju kapacitet da se samostalno upuste u privrednu aktivnost.

Predstavnici Sektora su prisustvovali i prvom sastanku Sektorskog nadglednog odbora za programe i projekte koji se iz pretpristupnih sredstava EU realizuju u okviru sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, a koji je održan je 19.06.2019. godine u Podgorici.  Pored predstavnika Sektora, Odboru su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva rada i socijalnog staranja, resornih ministarstava uključenih u sprovođenje Programa, predstavnici vladinog i civilnog sektora, socijalni partneri i ostali relevantni subjekti u oblasti razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori. 

Tokom sastanka dat je presjek trenutnog stanja u realizaciji projekata u okviru pomenutog Programa, koje se odnose na unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti, unapređenje socijalne inkluzije i sistema socijalne i dječje zaštite, te unapređenje sistema obrazovanja.

Ovim sastankom se nastavila i dobra praksa uspostavljena kroz prethodni Operativni program za razvoj ljudskih resursa. Novi Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu je znatno ambiciozniji u odnosu na prethodni, kako po sredstvima koja su izdvojena za njegovu realizaciju (18.000.000 €) što je tri puta veći iznos, tako i po predviđanjima da će u okviru ovog Programa biti realizovana minimum 22 projekta, za šeme za bespovratna sredstva, usluge, nabavke, pa čak i manju infrastrukturu. 

Sastanak Sektorskog nadglednog odbora će se održavati dva puta godišnje u cilju praćenja realizacije Programa Crne Gore i EU za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz predpristupnih fondova EU.

Predstavnici Sektora su učestvovali i u izradi projektne ideje kojom su konkurisali na trećem pozivu za projekte u okviru Interreg – Danube Transnational Programme u saradnji sa njemačkom agencijom za zaštitu životne sredine ‘UBA’, kao vodećim partnerom.

Generalno, ideja projekta je da se unaprijede alternativni vidovi obrazovanja i unapređenja vještina kao sto su fablabs/makerspaces/open workshops, i da se poboljša njihova saradnja sa zvaničnim agencijama za zapošljavanje, agencijama za osposobljavanje nezaposlenih i ostalim agencijama za pomoć pri zapošljavanju.  

Kroz ovaj pristup očekuje se takođe i unapređenje kapaciteta pojedinaca za socijalne inovacije – identifikaciju i poboljšanje rješavanja problema u okruženju (reciklaža otpada i njegovo ponovno korišćenje, integracija starih osoba, održivost tradicionalnih tehnika, itd.)

Ideja je da se testiraju/pilotiraju neke od fablab tehnika iz sjevernoevropskih zemalja (Njemačke, Švajcarske, Mađarske) u južnoevropskim zemljama (Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori), posebno u ruralnim regijama.

Između ostalog fokus je i na integraciji migranata i ostalih marginalnih grupa (npr. Roma), dugoročno nezaposlenih, održivom korišćenju lokalnih resursa, primjeni cirkularne ekonomije, i principa ponovnog korišćenja/recikliranja i zero waste principa.

U okviru ove grant šeme sproveden je i krajem 2017. završen jednogodišnji projekat „Računovodstvo za bolju budućnost“, koji su u partnerstvu sproveli Zavod i Institut računovođa i revizora Crne Gore. Nakon što je Zavod početkom 2018. godine dostavio set izvještaja o ovom projektu Ugovaračkoj instituciji (Ministarstvu finansija Crne Gore – CFCU), projekat je odobren i zaključen u operativnom i finansijskom dijelu. Podsjećanja radi, projekat je obuhvatio osposobljavanje lica sa evidencije nezaposlenih za zanimanje Računovodstveni tehničar u skladu sa javno važećim programom obrazovanja i osposobljavanja, pri čemu je gotovo 50% polaznika na kraju projekta našlo zaposlenje u novoosnovanim biznis jedinicama i na otvorenom tržištu rada.

U okviru ove grant šeme sproveden je i u februaru 2017. godine završen jednogodišnji projekat “Korak bliže do zapošljavanja” koji se odnosi na RE populaciju i koji je sproveden u partnerstvu sa organizatorom obuke i osposobljavanja „ZOPT“. Kandidati su se u 4 opštine (Podgorica, Bijelo Polje, Brane i Tivat) obučavali za zanimanja sobara/ice, baštovana/ke, frizera/ke, pomoćnog kuvara/ice i rukovaoca građevinskim mašinama. Na projektu je obučeno 57 pripadnika RE populacije, 55 je sertifikovano, a zaposleno 8. Završni izvještaj je predat i odobren od strane Ministarstva finansija – CFCU te je izvršena i finalna uplata po ovom projektu.

Projekat Trans2Work završen je 15.10.2018. godine, a Koordinatoru projekta poslati su narativni i finansijski izvještaj, kao i prateća dokumentacija. Revizija projekta je u toku i u prvoj polovini 2019. godine projekat će biti i zvanično zaključen. Implementacija ovog trogodišnjeg projekta započela je 15. oktobra 2015. i u njemu je Zavod učestvovao kao jedan od članova konzorcijuma. Konzorcijum se sastojao od 22 člana, a u njegovom sastavu su bili državni i privatni univerziteti, nevladine organizacije osoba sa invaliditetom, javne i privatne službe za zapošljavanje, i biznis asocijacije. U Crnoj Gori su, pored Zavoda za zapošljavanje, partneri bili još i Univerzitet Crne Gore – Fakultet za pomorstvo Kotor, Univerzitet Donja Gorica i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Koordinator projekta je Univerzitet Makedonija u Solunu, Grčka. Projekat je finansiran kroz ERASMUS+ program Evropske Unije.

U okviru planiranih aktivnosti, Zavod je u 2018. godini učestvovao u sljedećem:

  • Radionica sa poslodavcima „Zapošljavanje mladih sa invaliditetom – od obrazovanja do tržišta rada“, koja je održana u organizaciji UMHCG u Rektoratu Univerziteta Crne Gore 1. marta 2018. godine, na kojoj su predstavnici Zavoda predstavili internet platformu za povezivanje poslodavaca i studenata, i učestvovali u animaciji poslodavaca;
  • Predstavljanje projekta „Trans2Work“ i okrugli sto sa poslodavcima na Sajmu zapošljavanja u organizaciji Zavoda, održanog 22. marta 2018. godine na Jadranskom sajmu u Budvi. Događaju su prisustvovali poslodavci, posjetioci sajma, zaposleni Zavoda i predstavnici Fakulteta za pomorstvo Kotor. Poslodavci kojima je događaj namijenjen prvenstveno su bili iz oblasti turizma, ugostiteljstva, keteringa i proizvodnje hrane i pića.
  • Sastanak partnera, članova konzorcijuma na projektu “Trans2Work”, održan u Banja Luci u periodu 29-30. marta 2018. godine. Organizator ovog sastanka bio je Univerzitet u Banjoj Luci. Na sastanku, čiji je osnovni cilj bio upravljanje projektom, obrađeni su radni paketi i očekivani rezultati i proizvodi projekta u prethodnom periodu, dok su predstavnici Zavoda prezentovali svoj rad u prethodnim mjesecima projekta.
  • Sastanak partnera, članova konzorcijuma na projektu „Trans2Work“, održan je u Solunu u periodu 09-10. maja 2018. godine, u organizaciji Koordinatora, Univerziteta Makedonija u Solunu, Grčka. Sastanak se sastojao iz dva dijela. Prvi dio ticao se upravljanja projektom, gdje su obrađeni radni paketi i očekivani rezultati i proizvodi projekta u prethodnom periodu, sa posebnim fokusom na finansijskom izvještavanju i pripremi dokumentacije za revizorski izvještaj. Drugi dan sastanka bio je posvećen VI Panhelenskom simpozijumu iz oblasti razvojne psihologije. U dijelu simpozijuma povezanim sa Trans2Work projektom, predstavnici dva univerziteta iz konzorcijuma prezentovali su radove iz ove oblasti, dok su predstavnici Zavoda, kao i ostali partneri, podijelili sopstvena iskustva sa publikom i učesnicima.
  • Finalni sastanak partnera, članova konzorcijuma na projektu „Trans2Work“, održan je u Vrnjačkoj Banji u periodu 04-06. septembra 2018. godine, u organizaciji Univerziteta u Kragujevcu, pri čemu je sastanak održan na Fakultetu za menadžment u turizmu u Vrnjačkoj Banji. Ovo je bio završni sastanak na kojem je sumiran trogodišnji projekat i partnerima data uputstva u vezi sa finalnim narativnim i finansijskim izvještavanjem, pratećom dokumentacijom i zahtjevima revizije.
  • Višemjesečno animiranja poslodavaca za uključivanje u program mobilnosti studenata sa invaliditetom obavljeno kroz kontaktiranje i pozivanje poslodavaca, uz angažovanje svih područnih jedinica, pri čemu je Zavod promovisao internet platformu i putem svoje internet stranice;
  • Program mobilnosti studenata: potpisivanje ugovora sa Univerzitetom u Kragujevcu o prijemu na radnu praksu jednog studenta sa invaliditetom sa Univerziteta u Kragujevcu (posredstvom mentorstva Fakulteta za pomorstvo Kotor). Studentkinja je započela dvomjesečnu radnu praksu u Sektoru za izradu projekata EU i finansijsko upravljanje i kontrolu 15. juna 2018. godine;
  • Završna konferencija projekta održana je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore 03.10.2018. godine u organizaciji Univerziteta Crne Gore – Fakulteta za pomorstvo iz Kotora, i na njoj je predstavnik Zavoda pred partnerima iz zemlje i inostranstva dao presjek trogodišnjih projektnih aktivnosti iz perspektive doprinosa projekta zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Projekat iz Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo “Zajednička akcija za održivo zapošljavanje”, koji je trajao od februara 2015. godine do avgusta 2017. godine završen je, sa svim uspješno sprovedenim aktivnostima. Sprovodili su ga Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Agencija za promociju zapošljavanja Kosova, sa partnerima NVO “Natura” (Kolašin) i NVO “Jeta” (Peć).

Podsjećanja radi, kroz ovaj projekat su se između službi za zapošljavanje ojačala saradnja, razmjenila iskustva i unaprijedili efikasnost i kvalitet usluga zapošljavanja radi boljeg zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u prekograničnoj regiji. Kroz projekat je obuku prošlo 60 nezaposlenih – 30 u Crnoj Gori i 30 na Kosovu. Oni su kroz teorijski i praktičan rad na zemljištu naučili kako se pravilno prikupljaju, uzgajaju, skladište i na tržištu plasiraju ljekovito bilje i šumski plodovi. U praktičnom dijelu, aktivnosti su obuhvatile pilotiranje obuke za prikupljanje, proizvodnju, obradu i tržišni plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova za 60 nezaposlenih, stvaranje uslova, osnaživanje i samozapošljavanje 20 osposobljenih (10 u Crnoj Gori i 10 na Kosovu), kao i dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje u oblasti prikupljanja, uzgoja i obrade ljekovitog bilja i šumskih plodova za 10 kandidata na Kosovu, odnosno pružanje materijalne podrške iz projekta za samozapošljavanje u oblasti prikupljanja, uzgoja i obrade ljekovitog bilja i šumskih plodova za 10 kandidata u Crnoj Gori.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u toku 2017. godine, kao jedan od 8 partnera iz 8 zemalja, učestvovao u izradi gore navedenog projektnog prijedloga, koji se odnosi na istraživanje radne snage u zemljama kandidatima, njihovu pripremu za lakšu mobilnost u zemlje članice EU. Ovaj projekat, koji je doprinio većoj koheziji i solidarnosti između zemalja članica EU i zemalja-kandidata za ulazak u EU u zapadnom Balkanu, ocijenjen je pozitivno i njegova implementacija započela je u januaru 2018. godine. Projektni konzorcijum čine: Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanje – Koordinator projekta (Austrija), Istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umjetnosti (Slovenija), Centra za stručno osposobljavanje (Italija), Centra za socijalna istraživanja u Halu (Njemačka), Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije (Srbija), Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Crna Gora), Evropski pokret u Albaniji (Albanija) i PUBLIC (Bivša jugoslovenska republika Makedonija).

Početni sastanak konzorcijuma održan je u periodu 27-28. februara 2018. godine u Beču, Austrija, na kojem su predstavnici projektnog tima iz Zavoda učestvovali u kreiranju plana rada za cjelokupan projekat, u skladu sa svrhom projekta, koja se sastoji u proaktivnom pristupu pitanju angažovanja radnika u pretpristupnom periodu putem pružanja pomoći istočnoevropskim zemljama, naročito zemljama kandidatima Albaniji, BJRM, Crnoj Gori i Srbiji u sprovođenju Direktive o angažovanju radnika (96/71/EK).

Zavod je 08. maja 2018. godine u Podgorici organizovao prvu projektom predviđenu radionicu na temu angažovanja radne snage u Istočnoj Evropi. Kroz okupljanje glavnih zainteresovanih strana uključenih u ovu temu, na radionici su obrađene sljedeće teme: pravne i političke implikacije, uključujući socijalna prava i prava po osnovu rada; razmjenu informacija među institucijama/organizacijama; tržišta vještina i radne snage; i zdravlje i zaštita na radu. Radionici su prisustvovali predstavnici Koordinatora i konzorcijuma, kao i ključnih aktera iz Crne Gore.

Do kraja 2018. su urađene sve radionice predviđene projektom, te se nakon prve godine implementacije očekuje poziv za prvi presjek dosadašnjih rezultata projekta.

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje su, zajedno sa predstavnicima Operativne strukture za programiranje EU fondova iz Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, održali niz sastanaka u vezi sa detaljnijim definisanjem specifičnih aktivnosti i davanjem inputa za izradu operativnih identifikacionih obrazaca za Akciju 4.6.1. Zaposleni Sektora za izradu projekata EU su takođe učestvovali u radu na nizu sastanaka i obuka koji su okupljali predstavnike relevantnih tijela (Operativne strukture Ministarstva rada i socijalnog staranja, CFCU, Nacionalnog fonda, kancelarije NIPAC-a, Ministarstva evropskih poslova, itd.) u raznim fazama pregovaračkog procesa vezanog za dodjelu EU sredstava državi Crnoj Gori u oblasti tržišta rada i zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike.

Pored toga, održan je niz sastanaka sa predstavnicima DEU u Podgorici, gdje su zaposleni Sektora za izradu projekata EU i finansijsko upravljanje i kontrolu, Sektora za statistiku, plan i analizu, i Službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke pružili informacije, prezentirali iskustvo i statistiku Zavoda u srodnoj oblasti dodjele kredita za samozapošljavanje, i generalno dali temeljan doprinos razradi aktivnosti „Grantova za samozapošljavanje“, koja predviđa dodjelu grantova individualnim nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda radi pokretanja sopstvenog biznisa i otvaranja novih radnih mjesta. U junu 2018. godine Evropska Komisija je donijela odluku o dodjeli direktnog granta Zavodu za akciju „Grantovi za samozapošljavanje“ u trogodišnjem trajanju. Ova aktivnost obuhvatiće dodjelu minimum 400 grantova pojedinačnim nezaposlenima sa evidencije Zavoda u toku 3 godine, a očekuje se da će do realizacije prvog od 3 poziva doći u prvom dijelu 2019. godine. Zavod je započeo pripreme osoblja u centralnoj službi i područnim jedinicama za administraciju i sprovođenje ovog programa. Predstavnici Zavoda pohađali su niz radionica na kojima su, zajedno sa predstavnicima sektorskih operativnih struktura i nacionalnih tijela za programiranje i ugovaranje EU pomoći i finansiranje iz sredstava EU, uz pomoć stranih eksperata razrađivane procedure ugovaranja i implementacije u okviru IPA II programa. Ove radionice su bile posebno korisne u dijelu informacija koje se odnose na podjelu odgovornosti jedinica za implementaciju projekata i korisničkih institucija.

Za potrebe razvoja Programa grantova za samozapošljavanje (iz Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (2015-2017) – IPA II program), za zaposlene Zavoda su organizovani posebni sastanci sa stranim ekspertom radi što boljeg planiranja Ugovora o direktnom grantu, koji je kao procedura sasvim nov, kako za Zavod, tako i za ostale nacionalne institucije uključene u njegovo ugovaranje i sprovođenje. U skladu sa procedurom sprovođenja Ugovora o direktnom grantu,  početkom 2019. godine Ugovaračka institucija uputiće Zavodu poziv za dostavljanje predloga projekta za „Grantove za samozapošljavanje“.

U drugoj polovini 2018. godine započeto je planiranje sektorske IPA podrške Crnoj Gori za oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, pod nazivom IPA 2020. U svrhu ovog planiranja obrazovana je Radna grupa za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike čiji su članovi zaposleni Sektora za izradu projekata EU i finansijsko upravljanje i kontrolu. Oni su učestvovali u radu Radne grupe koja je, uz pomoć eksperata iz Tehničke pomoći, u dosadašnjem radu definisala osnovne ciljeve i indikatore iz ove tri oblasti koji su osnov za izradu Akcionog dokumenta za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike (IPA 2020). U oblasti zapošljavanja Akcioni dokument će se fokusirati na unapređenje zapošljavanja ljudskih resursa i smanjenje nesklada između ponude koju proizvodi svijet obrazovanja i potreba tržišta rada, uz poseban naglasak na povećanje mobilnosti radne snage, aktivaciju i sprovođenje aktivnih mjera za tržište rada. Inovativan pristup ovog Akcionog dokumenta karakteriše sinergija i isprepletenost intervencija iz sve tri oblasti (zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike), pri čemu se nastoje planirati ishodi koji će obezbijediti istovremeno rezultate i poboljšanje situacije u sva tri sektora.

U  okviru pripremnih aktivnosti za pokretanje drugog Poziva za dostavljanje predloga, Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji sa Operativnim strukturama Crne Gore i Kosova (Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU) i Ministarstva za lokalnu upravu Republike Kosova), organizovao je trodnevnu radionicu (30. oktobar – 1. novembar 2018.g.) na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“, kao dio IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo (2014-2020). Predstavnici Sektora pohađali su u Beranama radionicu, kao i Info dan za traženje partnera (2. novembar 2018.g.), koji je uslijedio odmah nakon radionice. Cilj obuke bio je razvoj kapaciteta potencijalnih aplikanata za pripremu projektnih predloga, dok je Info dan poslužio za susrete među potencijalnim partnerima, razmjenu projektnih ideja, umrežavanje i kreiranje partnerstava za prijavljivanje na Poziv.

U okviru pripremnih aktivnosti za pokretanje drugog Poziva za dostavljanje projektnih predloga, Zajednički tehnički sekretarijat, u saradnji sa Operativnim strukturama obje zemlje (Kancelarijom za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvom finansija Crne Gore – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava pomoći EU (CFCU) i Ministarstvom za evropske i spoljne poslove Republike Albanije), organizovao je Info dan/Forum za traženje partnera, kao dio IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija (2014-2020). Predstavnici Sektora za izradu projekata EU i finansijsko upravljanje i kontrolu prisustvovali su Info danu/Forumu za traženje partnera koji je održan 6. novembra 2018. u Skadru. Ovaj događaj sastojao se od dvije sesije. Tokom prve, učesnici su informisani o Programu prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija (2014-2020), principima prekograničnog partnerstva i ukupnom sadržaju aplikativnog paketa. Tokom druge sesije učesnici su kroz tematske radionice predstavili svoje institucije, projektno iskustvo i projektne ideje.