Program grantova za samozapošljavanje

Zavod za zapošljavanje Crne Gore realizuje 3,5 miliona eura vrijedan projekat “Program grantova za samozapošljavanje”, koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU.

Direktna podrška je dio od 18 miliona eura vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji se finansira iz pretpristupnih fonodva (IPA).

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Evropska komisija, preko prvog direktnog granta, uspješno pomažu buduće preduzetnike u našoj državi, zbog čega im iskazujemo posebnu zahvalnost.

Ovaj Program i sve pojedinačne aktivnosti u njegovim okvirima su državni projekat i rezultat dobre saradnje, posvećenosti i zajedničkog rada naše administracije i Vlade sa EK i DEU.

Program grantova za zapošljavanje sprovodi Zavod za zapošljavanje u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja.

Ko može da se prijavi

Da bi se smatrao prihvatljivim za dodjelu bespovratnih sredstava, podnosilac prijedloga projekta mora:

-da bude nezaposleno lice neprekidno registrovano na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, najmanje četiri mjeseca prije objave Poziva za dostavljanje prijedloga projekta;

-da bude direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektnih aktivnosti, a ne da djeluje kao posrednik;

-mora posjedovati iskustvo i sposobnost da demonstrira kapacitete za upravljanje poslovnom idejom za koju podnosi prijedlog projekta;

-da ima kvalitetnu biznis ideju za samozapošljavanje (kvalitetan biznis plan)

-da uspješno završi obuku predviđenu projektom „Program grantova za samozapošljavanje”

Kako se prijaviti

Korak 1. Nezaposleno lice iskazuje interes za Poziv kod svog savjetnika za posredovanje u zapošljavanju (savjetodavca), koji ga nakon davanja osnovnih informacija, upućuje kod koordinatora za samozapošljavanje.

Korak 2. Nezaposlena lica dobijaju dodatne informacije, tokom savjetovanja od strane koordinatora za samozapošljavanje, i dalje se upućuju na radionice u trajanju od tri dana.

Korak 3. Nezaposleno lice prisustvuje trodnevnoj radionici na kojoj će dobiti detaljne informacije o: uslovima za predaju projektnog prijedloga, pisanju biznis plana, smjernicama za uspješan start biznisa, troškovima poslovanja i slično, kao i mogućnost da prezentuje svoju biznis ideju.

Trodnevne radionice biće organizovane u područnim jedinicama ZZZCG, u periodu od 19.04.2020. do 21.05.2021.godine. Datumi i lokacije biće objavljeni na web stranici ZZZCG i na oglasnoj tabli područnih jedinica.

Korak 4. Nezaposleno lice dobija potvrdu o završenoj radionici.

Za koje se biznis ideje ne dodjeljuju grantovi

Prijedlozi projekata mogu uključiti biznis ideju u svim sektorima i granama, osim:

-organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih djelatnosti;

-proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;

-proizvodnja pića sa visokim sadržajem alkohola i žestokih pića;

-proizvodnja duvanskih proizvoda;

-proizvodnja i distribucija oružja;

-proizvodnja korišćenjem tehnologije koje zagađuju životnu okolinu (kao što su vazduh, voda, zemljište i druga zagađenja);

-proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim i

-aktivnosti finansiranja političkih partija i religioznih organizacija.

Do 31. maja 2021. do 15 časova, otvoren je treći Javni poziv Zavoda za zapošljavanje za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3.000 do 7.500 eura. Pravo da apliciraju za ova sredstva imaju sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje četiri mjeseca u kontinuitetu na dan objavljivanja poziva (16.04.2021. godine).

Treći Javni poziv sadrži sve informacije, visinu iznosa sredstava, dužinu trajanja poziva, kao i uslove učešća. Sadrži i informacije o dokumentaciji koja se prilaže, uz zahtjev za učešće u programu, o pravima i obavezama korisnika kao i rokovima za podnošenje zahtjeva. Potrebna dokumentacija može se preuzeti na linku: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Sva pitanja vezana za poziv mogu se uputiti najkasnije do 25.05.2021. godine na e-mail adresu: 

poziv.samozaposljavanje2021@zzzcg.me, a odgovori će se dobiti najkasnije do 28.05.2021. godine i biće objavljeni na internet stranici ZZZCG: https://www.zzzcg.me/

Prednost

Prednost kod dodjele bespovratnih sredstava imaju ciljne grupe nezaposlenih lica, koje su opredijeljene u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020 i akcionim planovima kao prioritetne ciljne grupe, a to su:

 • mladi do 35 godina, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica najmanje 4 mjeseca u kontinuitetu, na dan objavljivanja Poziva;
 • žene, koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica najmanje 4 mjeseca u kontinuitetu, na dan objavljivanja Poziva i
 • dugoročno nezaposleni odnosno lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica duže od 12 mjeseci u kontinuitetu, na dan objavljivanja Poziva.

Radionice

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje”, u okviru kojeg se pokreće Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, upravo je osmišljen kako bi se prevazišao finansijski jaz sa kojim su suočena lica bez dovoljnih finansijskih resursa, te će u svim područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje biti organizovane trodnevne radionice na kojima će se nezaposlena lica detaljno upoznati sa uslovima i načinom dodjele bespovratnih sredstava kao i dobiti detaljne instrukcije za izradu biznis plana koji je glavni ključ za dodjelu bespovratnih sredstava. Radionice će biti održane u periodu od 19.04.2021. do 21.05.2021. godine.

Po dobijanju Potvrde o pohadjanju trodnevne radionice nezaposleno lice dostavlja Prijedlog projekta.

Nezaposleno lice dostavlja Prijedlog projekta lično kod koordinatora za samozapošljavanje u Područnoj jedinici ili Birou u opštini u kojoj ima prebivalište, a koji se sastoji od:

1. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava: DODATAK A;

2. Biznis plan: DODATAK B i

3. Prateće dokumentacije: 

 • Izjava Podnosioca prijedloga projekta o prihvatanju uslova Poziva i tačnosti podataka iznijetih u biznis planu (DODATAK C);
 • Izjava Podnosioca prjedloga projekta o samozapošljavanju i registrovanju biznisa (DODATAK D)
 • Saglasnost Podnosioca prijedloga projekta da ZZZCG može tražiti i dobiti
  informacije o podnosiovu zahtjeva iz Kreditnog registra Centralne banke (RKR) (Dodatak E);
 • Kontrolna lista za Podnosioca prijedloga projekta (DODATAK F)

Podnosilac prijave ne može da preda više od jednog prijedloga projekta. Takodje, mora registrovati sjedište ili poslovnu jedinicu poslovnog subjekta na teritoriji Crne Gore.

Prijedlog projekta se predaje na na crnogorskom jeziku.

Prijedlog projekta (Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava, Biznis plan i prateća dokumentacija) mora se predati u jednom (1) originalu i jednoj (1) kopiji (papirna verzija), kao i na USB memoriji (fleška), skenirano u PDF formatu. Skenira se original dokumentacija sa potpisima.

Krajnji rok za predaju kompletnih prijedloga projekta koordinatorima za bespovratna sredstva iz Poziva u Područnim jedinicama je 31.05.2021. godine do 15.00 h.

Sve prijave koje stignu nakon krajnjeg roka biće automatski odbačene čak, iako je kašnjenje prouzrokovalo neko treće lice.

Trajanje projekta je 10 mjeseci. Krajnji rok za završetak aktivnosti projekta je 30.08.2022.godine.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje sadrži sve detaljne informacije o:

 • visini finansijskih sredstava koja dodjeljuje Zavod;
 • dužini trajanja poziva;
 • pravilima i uslovima za dostavljanje prijedloga projekata;
 • načinu prijavljivanja i procedurama koje je potrebno slijediti;
 • dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu;
 • pravima i obavezama korisnika;
 • rokovima za podnošenje zahtjeva.

POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje i SMJERNICE za podnosioce prijedloga projekata možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak A) – Poziv 2021 možete preuzeti ovdje.

BIZNIS PLAN za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak B) – Poziv 2021 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak C) – Poziv 2021 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak D)- Poziv 2021 možete preuzeti ovdje.

SAGLASNOST podnosioca prijedloga projekta za pristup podacima iz kreditnog registra (Dodatak E) – Poziv 2021 možete preuzeti ovdje.

KONTROLNA LISTA podnosioca prijedloga projekta (Dodatak F) – Poziv 2021 možete preuzeti ovdje.

PRIRUČNIK za preduzetnike (Dodatak G) možete preuzeti ovdje.

UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak H) možete preuzeti ovdje.

OPERATIVNI PRIRUČNIK za korisnike bespovratnih sredstava za sprovođenje projekata samozapošljavanja možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Narativni izvještaj o napretku – Dodatak 1) možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Finansijski izvještaj – Dodatak 2) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu troška (Dodatak 3) možete preuzeti ovdje.

UPUTSTVO ZA KORISNIKE – INFORMISANJE I VIDLJIVOST – u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak 4) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV ZA ISPLATU ( Dodatak 5) možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENJE o izmjeni manjeg značaja (Dodatak 6) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu ugovora (Dodatak 7) možete preuzeti ovdje.

IZMJENA TROŠKA uz prijedlog za izmjenu ugovora (Dodatak 8) možete preuzeti ovdje.

OBRASCE za postupak javnih nabavki možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1- Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obrazac 2- Izvještaj o odabiru

Obrazac 3 – Obavještenje neuspješnom ponuđaču

Sve detaljne informacije za zainteresovane podnosioce prijedloga projekata dostupne su u područnim jedinicama i biroima rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i na internet stranici  www.zzzcg.me

Vijesti, Među 53.000 nezaposlenih i producent koji je pokrenuo sopstveni biznis

RTCG, ZZZCG dodijelio bespovratna sredstva za početak biznisa iz fondova EU, gost Irena Perić

EMISIJA PUTOKAZZZ, 03.11.2021. godine

Portal Dnevne, 29.10.2021. godine, Još 159 nezaposlenih dobilo bespovratna sredstva za zapošljavanje i otpočinjanje biznisa

Portal Biznis CG, 29.10.2021. godine, Danas dodjela bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Standard.co.me, 29.10.2021. godine, Dodijeljeni novi grantovi za samozapošljavanje za 159 nezaposlenih

Mina, 29.10.2021. godine, Još 159 nezaposlenih dobilo bespovratna evropska sredstva za otpočinjanje biznisa

Portal Pobjeda, 29.10.2021. godine, Dodijeljeni novi grantovi za samozapošljavanje za 159 nezaposlenih

Antena M, 29.10.2021. godine, Od tri do sedam i po hiljada za 159 nezaposlenih iz fondova EU

Portal RTCG, 29.10.2021. godine, Bespovratna sredstva za samozapošljavanje dobilo 159 nezaposlenih

Vijesti, 29.10.2021. godine, Još 159 nezaposlenih dobilo bespovratna evropska sredstva za zapošljavanje i otpočinjanje biznisa

Analitika, 29.10.2021. godine, Dodijeljeni novi grantovi za samozapošljavanje za 159 nezaposlenih

CDM, 29.10.2021. godine, Značajna podrška Evropske unije za samozapošljavanje u Crnoj Gori

RTCG, ZZZCG potpisao ugovore sa 159 korisnika grantova za samozapošljavanje

TV Vijesti, Dodijeliće 1,2 miliona eura za zapošljavanje teže zapošljivih osoba

Prva TV, ZZZCG potpisao ugovore sa 159 dobitnika bespovratnih finansijskih sredstava

Gradska TV, Još 15 nezaposlenih dobilo bespovratna sredstva od EU

TV Adria, bespovratna sredstva za zapošljavanje dobilo 159 osoba sa evidencije ZZZCG

PRVA TV, Za manje od dvije godine 466 sa ZZZCG postali preduzetnici

RTCG, Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada

VD direktora ZZZ Goran Folić učestvovao na konferenciji povodom završetka projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada”

Rezultati podnosioca prijedloga projekata u trećem pozivu u okviru programa grantova za samozapošljavanje

EMISIJA PUTOKAZZZ, 09.06.2021. godine

Pobjeda, 3 jun 2021. godine, Predato oko hiljadu zahtjeva

RTCG, gošća Svetlana Krgović

TV Vijesti, Boje jutra – Svetlana Krgović, bespovratna sredstva za samozapošljavanje

EMISIJA PUTOKAZZZ, 26.05.2021. godine

RTCG, Bjelopoljka zahvaljujući podršci ZZZCG razvila biznis, u toku novi poziv za dodjelu bespovratne pomoći

Portal RTCG, Bespovratna pomoć za još 160 nezaposlenih

Pobjeda, 20. maj 2021. godine, Do 31. maja rok za podnošenje prijedloga projekta

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE, Jelena Kujović, Fitness centar “Power House”

Antena M, 19.05.2021. Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

Portal RTCG, 19.05.2021. godine, Jelenin biznis: Fitnes centar

Portal Aktuelno, 19.05.2021. godine, Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE, Mladen Vuković u Tivtu otvorio piljaru preko projekta za samozapošljavanje

Portal Analitika, 12. maj, Piljara Mladena Vukovića: Autentična pića i svježi domaći proizvodi na jednom mjestu

Portal RTCG, 12. maj, Mladenova piljara za ljubitelje domaćih proizvoda

Antena M 12. maj, Od ideje do biznisa: Pogledajte uspješnu priču Mladena Vukovića iz Tivta

EMISIJA PUTOKAZZZ, 05.05.2021. godine

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE, Zorica Garčević – Radionica za torte

Portal Pobjeda, 05. maj, Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

CDM, 05. maj, Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

RTCG, 05. maj, Zoričin biznis: Francuske torte bez margarina sa malo šećera

Antena M, 05. maj, Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

Mladi Nikšića, 05. maj, Zorica Garčević i njene “Francuske torte”

Pobjeda, 29. april 2021. godine, Zadivljujuće rukotvorine za ljubitelje posebnosti

Pobjeda, 29. april 2021. godine, Više od 1.300 lica zainteresovano za pokretanje sopstvenog biznisa

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE, Ljiljana Irić, “Vodomont” Pljevlja

RTCG, 28. april 2021. godine, Ljiljanina uspješna biznis priča

Portal Analitika, 28.04.2021. godine, Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

EMISIJA PUTOKAZZZ, 21.04.2021. godine

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE, Mala filmska kuća

Standard.co.me, 21. april 2021. godine Od ideje do biznisa: “Mala filmska kuća” Branislava Koćala

Portal Analitika, 21. april 2021. godine, Mala filmska kuća

Portal RTCG, 21. april 2021. godine, “Mala filmska kuća” Branislava Koćala

Antena M, 21. april 2021. godine, Uspješna priča samozapošljavanja: Mala filmska kuća Nikšićanina

Portal Pobjeda, 21. april 2021. godine, “Mala filmska kuća” Branislava Koćala – Pobjeda

Plan trodnevnih radionica za treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

RTCG, Objavljen treći javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (VIDEO)

TV VIJESTI, ZZZCG objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava (VIDEO)

TV Prva ZZZCG objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava (VIDEO)

TV Nova M, Nezaposleni sa ZZZCG u prilici da dobiju bespovratnu finansijsku pomoć (VIDEO)

TV7 Objavljen treći javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (VIDEO)

(VIDEO) ZZZ objavio treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje iz fondova EU

Portal Analitika, 16. april 2021. godine, Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

in4s.net, 16. april 2021. godine, Objavljen treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje iz fondova EU

CDM, 16. april 2021. godine, Objavljen treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje iz fondova EU

Mina, 16. april 2021. godine, Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Portal Pobjeda, 16. april 2021. godine, Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Portal gradski.me, 16. april 2021. godine, Bespovratnim sredstvima za samozapošljavanje do razvoja preduzeća

pvinformer.me, 16. april 2021. godine, Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Standard, 16. april 2021. godine, Objavljen treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje iz fondova EU

bankar.me, 16. april 2021. godine, Objavljen treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje iz fondova EU

Portal RTCG, 16. april 2021. godine, Treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

radiojadran.com, 16. april 2021. godine, Do 31. maja rok za prijavu korisnika grantova za samozapošljavanje

Pobjeda, 15. april 2021., Prilika za nezaposlene da dobiju od tri do 7,5 hiljada eura

TV A1 ZZZCG u petak objavljuje 3. Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE – Olivera Vesković iz Bara otvorila igraonicu uz pomoć ZZZCG

Antena M, 14.04.2021. godine, Od ideje do biznisa: Pogledajte priču Olivere Vesković iz Bara

portal Aktuelno.me, 14.04.2021. Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

CDM, 14.04. 2021. Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

portal Pobjeda, VIDEO: Od ideje do biznisa: „Čarobni grad“ raj za najmlađe

Treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU biće objavljen 16. aprila

CDM, 07. april 2021. godine, Jasna Banjević na Bioču formirala plantažu ljekovitog bilja

Portal RTCG, 07. april 2021. godine, Jasna na Bioču formirala plantažu ljekovitog bilja

Portal Pobjeda, 07. april 2021. godine, Podgoričanka na Bioču napravila plantažu ljekovitog bilja

Antena M, 07. april 2021. godine, Uspješne priče preduzetnika iz CG: Podgoričanka Jasna Banjević pokrenula svoj biznis

TV7, Jasna Banjević formirala plantažu ljekovitog bilja

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE – Jasna Banjević formirala je na Bioču plantažu ljekovitog bilja

Pobjeda, 01. april 2021., Podrška preduzetništvu i novim malim biznisima

Portal Aktuelno, 31. mart 2021., Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

Portal Analitka, 31. mart 2021., Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

Portal Pobjeda, 31.mart 2021., Bojica art: Uspješna preduzetnička priča

Antena M, 31. mart 2021., Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

CDM, 31. mart 2021., Od ideje do biznisa: Uspješne priče preduzetnika iz Crne Gore

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE – Nikšićanka Bojana Perović otvorila svoju radionicu “Bojica art”

TV Prva, JUTRO – Nova šansa za početnike sa dobrom idejom

TV Nikšić – promocija novog sajta, 29. mart 2021.

Tv7, Od danas u funkciji novi sajt čiji je cilj smanjenje stope nezaposlenosti

RTCG, sajt www.zatvojbiznis.me

Standard.co.me, 25. mart 2021., Pokrenut novi sajt: Podrška preduzetništvu i malim biznisima

MINA Business, 25. mart 2021., Pokrenut novi sajt za podršku preduzetništvu i malim biznisima

Portal Pobjeda, 25 mart 2021., Pokrenut novi www.zatvojbiznis.me

Portal RTCG, 25 mart 2021., Sve o grantovima na novom sajtu www.zatvojbiznis.me

komorafizioterapeuta.me, 25. mart 2021., ZZZCG: Podrška preduzetništvu i malim biznisima: Pokrenut novi sajt www.zatvojbiznis.me

CDM, 25. mart 2021., Sve o grantovima na novom sajtu www.zatvojbiznis.me

Antena M, 25. mart 2021., Pokrenut novi sajt: Podrška preduzetništvu i malim biznisima

Portal volimdanilovgrad.me, 12. mart 2021. godine, Intervju, Sandra Živković Dragojević: “Volite sebe i svoje tijelo, jer srećna i voljena žena je i zdrava.”

TV Vijesti, USPJEŠNE PRIČE – Nikšićanka Bojana Perović otvorila svoju radionicu “Bojica art”

Do 31. jula 2020. do 15 časova, otvoren je drugi Javni poziv Zavoda za zapošljavanje za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3.000 do 7.500 eura. Grant ukupne vrijednosti 3,5 miliona eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljen za više od 400 korisnika grantova za samozapošljavanje.

Drugi Javni poziv sadrži sve informacije, visinu iznosa sredstava, dužinu trajanja poziva, kao i uslove učešća. Sadrži i informacije o dokumentaciji koja se prilaže, uz zahtjev za učešće u programu, o pravima i obavezama korisnika kao i rokovima za podnošenje zahtjeva. Potrebna dokumentacija može se preuzeti na linku : Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Sva pitanja vezana za poziv mogu se uputiti najkasnije do 17. 07.2020. na e-mail adresu: poziv.samozaposljavanje2020@zzzcg.me. a odgovor će se dobiti najkasnije za sedam dana i biće objavljeni na internet stranici ZZZCG:https://www.zzzcg.me/

Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić  pozvao je sve nezaposlene, koji su na evidenciji najmanje četiri mjeseca, a voljni su da pokrenu svoj biznis, da se informišu u biroima rada širom Crne Gore, kao i na sajtu Zavoda.

Prednost

Prednost kod dodjele bespovratnih sredstava imaće nezaposleni mlađi od 35 godina, žene i dugoročno nezaposleni, odnosno lica koja se nalaze na evidenciji duže od 12 mjeseci.

-Novac koji nudi Zavod za zapošljavanje nije dar – to je bespovratna podrška za pokretanje novog posla. Podrška koja sa sobom nosi veliku odgovornost u sprovođenju, izvještavanju i održivosti – istakao je direktor Mustafić, na konferenciji za novinare, koju je organizovao Zavod, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Osim finansijske podrške Zavod će, dodao je, kao servis blizak građanima, kandidatima obezbijediti obuku i savjetovanje prilikom prijavljivanja i u toku implementacije.

Radionice

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje”, u okviru kojeg se pokreće Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, upravo je osmišljen kako bi se prevazišao finansijski jaz sa kojim su suočena lica bez dovoljnih finansijskih resursa, te će u svim područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje širom Crne Gore biti organizovane trodnevne radionice na kojima će se nezaposlena lica detaljno upoznati sa uslovima i načinom dodjele bespovratnih sredstava kao i dobiti detaljne instrukcije za izradu biznis plana koji je glavni ključ za dodjelu bespovratnih sredstava. Radionice će biti održane u periodu od 15.06.2020. do 17.07.2020.

Po dobijanju potvrde da je završio trodnevnu radionicu nezaposleno lice dostavlja Prijedlog projekta lično kod koordinatora za samozapošljavanje u područnoj jedinici ili birou rada u opštini u kojoj ima prebivalište.

Podnosilac prijave ne može da preda više od jednog prijedloga projekta. Mora registrovati sjedište ili poslovnu jedinicu poslovnog subjekta na teritoriji Crne Gore i prijedlog mora predati na crnogorskom jeziku. Takođe,  svu traženu dokumentaciju u otvorenoj koverti predaje isključivo lično koordinatoru za samozapošjavanje pripadajuće područne jedinice ili biroa rada. Na koverti moraju da budu naznačeni ime, prezime i adresa podnosioca prijedloga projekta.

Trajanje projekta je 10 mjeseci. Krajnji rok za završetak aktivnosti projekta je 31.10.2021.godine.

poster 2020

Ko može da se prijavi

Da bi se smatrao prihvatljivim za dodjelu bespovratnih sredstava, podnosilac prijedloga projekta mora: da bude nezaposleno lice neprekidno registrovano na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, najmanje četiri mjeseca prije objave Poziva za dostavljanje prijedloga projekta;

-da bude direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektnih aktivnosti, a ne da djeluje kao posrednik;

-mora posjedovati iskustvo i sposobnost da demonstrira kapacitete za upravljanje poslovnom idejom za koju podnosi prijedlog projekta;

-da ima kvalitetnu biznis ideju za samozapošljavanje (kvalitetan biznis plan)

-da uspješno završi obuku predviđenu projektom „Program grantova za samozapošljavanje”

Kako se prijaviti

Korak 1. Nezaposleno lice iskazuje interes za Poziv kod svog savjetnika za posredovanje u zapošljavanju (savjetodavca), koji ga nakon davanja osnovnih informacija,upućuje kod koordinatora za samozapošljavanje.

Korak 2. Nezaposlena lica dobijaju dodatne informacije, tokom savjetovanja od strane koordinatora za samozapošljavanje,i dalje se upućuju radionice u trajanju od tri dana.

Korak 3. Nezaposleno lice prisustvuje trodnevnoj radionici na kojoj će dobiti detaljne informacije o: uslovima za predaju projektnog prijedloga, pisanju biznis plana, smjernicama za uspješan start biznisa, troškovima poslovanja i slično, kao i mogućnost da prezentuje svoju biznis ideju.

Trodnevne radionice biće organizovane u područnim jedinicama ZZZCG, u periodu od 15.06.2020. do 17.07.2020.godine. Datumi i lokacije biće objavljeni na web stranici ZZZCG i na oglasnoj tabli područnih jedinica.

Korak 4. Nezaposleno lice dobija potvrdu o završenoj radionici.

Za koje se biznis ideje ne dodjeljuju grantovi

Prijedlozi projekata mogu uključiti biznis ideju u svim sektorima i granama, osim:

-organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih djelatnosti;

-proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;

-proizvodnja pića sa visokim sadržajem alkohola i žestokih pića;

-proizvodnja duvanskih proizvoda;

-proizvodnja i distribucija oružja;

-proizvodnja korišćenjem tehnologije koje zagađuju životnu okolinu (kao što su vazduh, voda, zemljište i druga zagađenja);

-proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim i

-aktivnosti finansiranja političkih partija i religioznih organizacija.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje sadrži sve detaljne informacije o:

 • visini finansijskih sredstava koja dodjeljuje Zavod;
 • dužini trajanja poziva;
 • pravilima i uslovima za dostavljanje prijedloga projekata;
 • načinu prijavljivanja i procedurama koje je potrebno slijediti;
 • dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu;
 • pravima i obavezama korisnika;
 • rokovima za podnošenje zahtjeva.

POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje i SMJERNICE za podnosioce prijedloga projekata možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak A) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

BIZNIS PLAN za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak B) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak C) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak D)- Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

SAGLASNOST podnosioca prijedloga projekta za pristup podacima iz kreditnog registra (Dodatak E) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

KONTROLNA LISTA podnosioca prijedloga projekta (Dodatak F) – Poziv 2020 možete preuzeti ovdje.

PRIRUČNIK za preduzetnike (Dodatak G) možete preuzeti ovdje.

UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak H) možete preuzeti ovdje.

OPERATIVNI PRIRUČNIK za korisnike bespovratnih sredstava za sprovođenje projekata samozapošljavanja možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Narativni izvještaj o napretku – Dodatak 1) možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Finansijski izvještaj – Dodatak 2) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu troška (Dodatak 3) možete preuzeti ovdje.

UPUTSTVO ZA KORISNIKE – INFORMISANJE I VIDLJIVOST – u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak 4) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV ZA ISPLATU ( Dodatak 5) možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENJE o izmjeni manjeg značaja (Dodatak 6) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu ugovora (Dodatak 7) možete preuzeti ovdje.

IZMJENA TROŠKA uz prijedlog za izmjenu ugovora (Dodatak 8) možete preuzeti ovdje.

OBRASCE za postupak javnih nabavki možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1- Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obrazac 2- Izvještaj o odabiru

Obrazac 3 – Obavještenje neuspješnom ponuđaču

Sve detaljne informacije za zainteresovane podnosioce prijedloga projekata dostupne su u područnim jedinicama i biroima rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i na internet stranici  www.zzzcg.me

Do 27. novembra 2019. do 15 časova, otvoren je Javni poziv Zavoda za zapošljavanje za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3.000 do 7.500 eura. Grant ukupne vrijednosti 3,5 miliona eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljen za više od 400 korisnika grantova za samozapošljavanje, odnosno godišnje, po pozivu, između 130 i 140.

Javni poziv sadrži sve informacije, visinu iznosa sredstava, dužinu trajanja poziva, kao i uslove učešća. Sadrži i informacije o dokumentaciji koja se prilaže, uz zahtjev za učešće u programu, o pravima i obavezama korisnika kao i rokovima za podnošenje zahtjeva. Potrebna dokumentacija može se preuzeti na linku : Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Sva pitanja vezana za poziv mogu se uputiti najkasnije do 13. novembra na e-mail adresu: poziv.samozaposljavanje2019@zzzcg.me. a odgovor će se dobiti najkasnije za sedam dana i biće objavljeni na internet stranici ZZZCG:https://www.zzzcg.me/

Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić  pozvao je sve nezaposlene, koji su na evidenciji najmanje šest mjeseci, a voljni su da pokrenu svoj biznis, da se informišu u biroima rada širom Crne Gore, kao i na sajtu Zavoda.

Prednost

Prednost kod dodjele bespovratnih sredstava imaće nezaposleni mlađi od 35 godina, žene i dugoročno nezaposleni, odnosno lica koja se nalaze na evidenciji duže od 12 mjeseci.

-Novac koji nudi Zavod za zapošljavanje nije dar – to je bespovratna podrška za pokretanje novog posla. Podrška koja sa sobom nosi veliku odgovornost u sprovođenju, izvještavanju i održivosti – istakao je direktor Mustafić, na konferenciji za novinare, koju je organizovao Zavod, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Osim finansijske podrške Zavod će, dodao je, kao servis blizak građanima, kandidatima obezbijediti obuku i savjetovanje prilikom prijavljivanja i u toku implementacije.

-Zbog regionalnog zaostajanja i veće stope nezaposlenosti na sjeveru, i kroz ovaj projekat, nastojaćemo da podstičemo zapošljavanje i u manje razvijenim sredinama. Program grantova za samozapošljavanje biće važan činilac u privrednoj aktivnosti i pospješivanju ukupnog ambijenta za razvoj malog biznisa, a time i ukupnog stanja u crnogorskoj privredi – poručio je Mustafić.

EU fondovi

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, objašnjavajući da je prvi poziv Zavoda vrijedan 1,2 miliona eura, najavio je da će se u tri godine trajanja projekta za samozapošljavanje raspodijeliti ukupno 3,5 miliona eura. Drugi poziv je planiran za 2020. godini, a treći za 2021.

-Ova sredstva su obezbjeđena iz pretpristupnih fondova Evropske unije, kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Program je nastavak uspješne saradnje Evropske komisije i Vlade Crne Gore u oblasti socijalne politike, politika zapošljavanja i obrazovanja – pojasnio je Purišić. On je kazao da Vlada Crne Gore posvećeno realizuje mjere i programe aktivne politike zapošljavanja, usmjerene ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti.

Kao rezultat, u proteklih nekoliko godina, ministar je naveo značajno smanjenje stope nezaposlenosti. Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi, stopa je smanjena sa 17,7 odsto, koliko je bila u 2016. godini, na 15,2% u 2018. godini, odnosno na 14,3 odsto, koliko je bila u drugom kvartalu 2019.

Mjere

Mjere za samozapošljavanje koje će se realizovati kroz ovaj poziv, kako je kazao, omogućiće učesnicima sticanje potrebnih znanja za prijavljivanje na slične pozive, sticanje vještina za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa, egzistenciju za sebe i svoju porodicu i u konačnom, doprinos zajednici kroz novouspostavljene biznise.

-Iskustvo je pokazalo da učesnici u pripremnim mjerama za samozapošljavanje imaju veću mogućnost zaposlenja i održivosti tog zaposlenja. Nova radna mjesta koja će se otvoriti kroz ovaj program od posebne su važnosti za naše građane u opštinama sa najvećom stopom nezaposlenosti – istakao je ministar.

Inače, mladi u Crnoj Gori suočeni su sa specifičnim izazovima u pokretanju sopstvenog biznisa: nedostatak vještina za preduzetnički rad, neadekvatno obrazovanje, nedostatak radnog iskustva, nedostatak finansijskih sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa, nedostatak društvenih mreža i kontakata i neadekvatan preduzetnički eko-sistem orijentisan prema mladima.

Radionice

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje”, u okviru kojeg se pokreće Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, upravo je osmišljen kako bi se prevazišao finansijski jaz sa kojim su suočena lica bez dovoljnih finansijskih resursa, te će u svim područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje širom Crne Gore biti organizovana obuka u sljedećim oblastima: vještine za biznis, upravljanje, planiranje u biznisu, komunikacija u biznisu, elektronsko poslovanje, finansije, zakonodavni okvir, i pravila korišćenja sredstava EU. Radionice biće održane u periodu od 21. oktobra do 8. novembra.

Po dobijanju potvrde da je završio trodnevnu radionicu nezaposleno lice dostavlja Prijedlog projekta lično kod koordinatora za samozapošljavanje u područnoj jedinici ili birou rada u opštini u kojoj ima prebivalište.

Podnosilac prijave ne može da preda više od jednog prijedloga projekta. Mora registrovati sjedište ili poslovnu jedinicu poslovnog subjekta na teritoriji Crne Gore i prijedlog mora predati na crnogorskom jeziku. Takođe,  svu traženu dokumentaciju u otvorenoj koverti predaje isključivo lično koordinatoru za samozapošjavanje pripadajuće područne jedinice ili biroa rada. Na koverti moraju da budu naznačeni ime, prezime i adresa podnosioca prijedloga projekta.

Trajanje projekta ne može da bude kraće od šest mjeseci, niti duže od 10 mjeseci. Krajnji rok za završetak aktivnosti projekta je 31.12.2020.godine.

Screenshot_20191016_145221

Ko može da se prijavi

Da bi se smatrao prihvatljivim za dodjelu bespovratnih sredstava, podnosilac prijedloga projekta mora: da bude nezaposleno lice neprekidno registrovano na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, najmanje šest mjeseci prije objave Poziva za dostavljanje prijedloga projekta;

-da bude direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektnih aktivnosti, a ne da djeluje kao posrednik;

-mora posjedovati iskustvo i sposobnost da demonstrira kapacitete za upravljanje poslovnom idejom za koju podnosi prijedlog projekta;

-da ima kvalitetnu biznis ideju za samozapošljavanje (kvalitetan biznis plan)

-da uspješno završi obuku predviđenu projektom „Program grantova za samozapošljavanje”

Kako se prijaviti

Korak 1. Nezaposleno lice iskazuje interes za Poziv kod svog savjetnika za posredovanje u zapošljavanju (savjetodavca), koji ga nakon davanja osnovnih informacija,upućuje kod koordinatora za samozapošljavanje.

Korak 2. Nezaposlena lica dobijaju dodatne informacije, tokom savjetovanja od strane koordinatora za samozapošljavanje,i dalje se upućuju na informativno-motivacionu radionicu u trajanju od tri dana.

Korak 3. Nezaposleno lice prisustvuje trodnevnoj informativno-motivacionoj radionici na kojoj će dobiti detaljne informacije o: uslovima za predaju projektnog prijedloga, pisanju biznis plana, smjernicama za uspješan start biznisa, troškovima poslovanja i slično, kao i mogućnost da prezentuje svoju biznis ideju.

Informativno – motivacione radionice biće organizovane u područnim jedinicama ZZZCG, u periodu od 21.10.2019. do 08.11.2019.godine. Datumi i lokacije biće objavljeni na web stranici ZZZCG i na oglasnoj tabli područnih jedinica.

Korak 4. Nezaposleno lice dobija potvrdu o završenoj radionici.

Za koje se biznis ideje ne dodjeljuju grantovi

Prijedlozi projekata mogu uključiti biznis ideju u svim sektorima i granama, osim:

-organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih djelatnosti;

-proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;

-proizvodnja pića sa visokim sadržajem alkohola i žestokih pića;

-proizvodnja duvanskih proizvoda;

-proizvodnja i distribucija oružja;

-proizvodnja korišćenjem tehnologije koje zagađuju životnu okolinu (kao što su vazduh, voda, zemljište i druga zagađenja);

-proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim i

-aktivnosti finansiranja političkih partija i religioznih organizacija.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje sadrži sve detaljne informacije o:

 • visini finansijskih sredstava koja dodjeljuje Zavod;
 • dužini trajanja poziva;
 • pravilima i uslovima za dostavljanje prijedloga projekata;
 • načinu prijavljivanja i procedurama koje je potrebno slijediti;
 • dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu;
 • pravima i obavezama korisnika;
 • rokovima za podnošenje zahtjeva.

POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje i SMJERNICE za podnosioce prijedloga projekata možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak A) – Poziv 2019 možete preuzeti ovdje.

BIZNIS PLAN za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak B) – Poziv 2019 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak C) – Poziv 2019 možete preuzeti ovdje.

IZJAVA podnosioca prijedloga projekta/obaveza  (Dodatak D)- Poziv 2019 možete preuzeti ovdje.

SAGLASNOST podnosioca prijedloga projekta za pristup podacima iz kreditnog registra (Dodatak E) – Poziv 2019 možete preuzeti ovdje.

KONTROLNA LISTA podnosioca prijedloga projekta (Dodatak F) – Poziv 2019 možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI DODATKA F

PRIRUČNIK za preduzetnike (Dodatak G) možete preuzeti ovdje.

UGOVOR o dodjeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Dodatak H) možete preuzeti ovdje.

OPERATIVNI PRIRUČNIK za korisnike bespovratnih sredstava za sprovođenje projekata samozapošljavanja možete preuzeti  ovdje.

OPERATIVNI PRIRUČNIK Verzija 2.0. za korisnike bespovratnih sredstava za sprovođenje projekata samozapošljavanja možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Narativni izvještaj o napretku Verzija 2.0. – Dodatak 1) možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠTAJ o napretku/završni izvještaj (Finansijski izvještaj Verzija 2.0. – Dodatak 2) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu troška (Verzija 2.0. – Dodatak 3) možete preuzeti ovdje.

UPUTSTVO ZA KORISNIKE – INFORMISANJE I VIDLJIVOST – u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Verzija 2.0. – Dodatak 4) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV ZA ISPLATU Verzija 2.0. – Dodatak 5) možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENJE o izmjeni manjeg značaja (Verzija 2.0. – Dodatak 6) možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV za izmjenu ugovora (Verzija 2.0. –Dodatak 7) možete preuzeti ovdje.

Izmjena troška uz predlog za izmjenu ugovora (Dodatak 8) možete preuzeti ovdje.

OBRASCE za postupak javnih nabavki možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1- Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obrazac 2- Izvještaj o odabiru

Obrazac 3 – Obavještenje neuspješnom ponuđaču

Sve detaljne informacije za zainteresovane podnosioce prijedloga projekata dostupne su u područnim jedinicama i biroima rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i na internet stranici  www.zzzcg.me