U fokusu dugotrajno nezaposleni građani

09/11/2017

Dnevne novine, 09.11.2017. godine

Delegacija Zavoda za zapošljavanje, u sastavu direktor Suljo Mustafić, pomoćnik direktora za Sektor za izradu EU projekata i finansijsko upravljanje i kontrolu mr David Perčobić i samostalna savjetnica Aleksandra Mugoša, učestvuje na dvodnevnoj godišnjoj direktorskoj i stručnoj konferenciji Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope (CPEsSeC), koja se održava 8. i 9. novembra u Budimpešti.

Predstavnici država članica razmjenjuju iskustva na temu dugotrajne nezaposlenosti, kao jednog od najvećih problema na tržištu rada.

Direktor Mustafić je održao prezentaciju, u kojoj je istakao strateško upravljanje Zavodom, izradu operativnih procesa: tehnologije rada, Knjige procedura, uputstava, uvođenje standarda…

“Programi aktivne politike zapošljavanja prilagođeni su stepenu zapošljivosti nezaposlenih lica”, istakao je Mustafić.

Sa posebnim naglaskom na posredovanje u zapošljavanju, Mustafić je predstavio vrste usluga koje Zavod pruža neposredno, uslovno i teže zaposlivim.

Govoreći o indikatorima uspješnosti, direktor je naveo da su tokom prošle i ove godine uspješno realizovani međunarodni projekti vrijednosti od oko 4,5 miliona eura. Kroz programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 1.811 osoba iz evidencije Zavoda i ostvarena saradnja sa 404 poslodavca. Zaposleno je, dodao je Mustafić, 312 lica sa invaliditetom, a subvencije koristi 196 poslodavaca. U stručnom dijelu konferencije Perčobić je govorio o kretanjima na crnogorskom tržištu rada.

U Crnoj Gori, po podacima od 30. oktobra, registrovano je 50.137 nezaposlenih. Od toga broja više od polovine su žene (28.966). Stopa nezaposlenosti iznosi 21,61 %. Na evidenciji ZZZ nalazi se 7.447 visokoskolaca. Među njima su 2.203 visokoškolca bez radnog iskustva.

Realno je očekivati trend rasta broja mladih sa diplomom fakulteta, zbog ključivanja u program stručnog osposobljavanja.

Nezaposlenost mladih, naglasio je Perčobić, nije osobenost samo crnogorskog tržišta rada, već je to izražen problem i kod mnogo razvijenijih zemalja. Evidentan je rast broja novoprijavljenih, onih bez radnog staža i onih koji dolaze iz sistema obrazovanja. Do 24 godine starosti, bez posla je 6.300 osoba. Na evidenciji se nalazi 18.300 nezaposlenih u dobi između 25 i 40 godina, polovina nezaposlenih stariji su od 40 godina (25.613). Do jedne godine na zaposlenje čeka oko 24.500 osoba, od jedne do tri godinje 17.024, a duže od tri godine njih 8.600. Perčobić je kazao da je broj nezaposlenih krajem 2010. godine iznosio oko 32.000 i na tom nivou kretao se sve do jula 2015. odnosno do donosenja dopuna Zakona o socijalnoj i djecjoj zaštiti.

“Pored ekonomskog ambijenta i nedostatka većih investicija, koje bi otvarale nova radna mjesta, na rast nezaposlenosti uticala je primjena sistemskih zakona koji su se negativno odrazili na tržište rada” istakao je Perčobić i dodao da su među nezaposlenima i radnici iz sive ekonomije, oni rade na crno bez formalno-pravnog su statusa.

Prema istraživanju Ipsosa iz 2016. godine, neformalno zapošljavanje u Crnoj Gori je na nivou od 32,7 %. Zavod, po riječima Perčobića, realizuje mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na aktivno traženje zaposlenja, razvoj preduzetništva, cjeloživotno učenje, obrazovanje odraslih, zapošljavanje teže zapošljivih grupa građana, prije svega lica sa invaliditetom, Roma, žrtava nasilja, djece bez roditeljskog staranja, samohranih roditelja…

U radu konferencija učestvuju i predstavnici Međunarodne organizacije rada, Svjetske banke, kao i Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje (WAPES). Obzirom da su pet država članica CPESSEC-a ujedno i države članice EU, iskustva u rješavanju problema dugotrajne nezaposlenosti biće dragocjena za javne službe za zapošljavanje država koje su u raznim fazama pristupa Evropskoj uniji. Zavod za zapošljavanje Crne Gore jedan je od osnivača i članova CPESSEC-a. Centar je osnovan u Beogradu 31. maja 2007.godine potpisivanjem Smjernica o radu Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope.

Bukureštanski proces

CPESSEC je jedna od tekovina “Bukureštanskog procesa”, inicijative koja je realizovana u okviru Pakta Stabilnosti za Jugoistočnu Evropu u oblasti zapošljavanja, nezaposlenosti i razvoja tržišta rada. Crna Gora je aktivno učestvovala u Bukureštanskom procesu, čije su glavne smjernice djelovanja iskazane u dokumentima “Bukureštanska deklaracija” (potpisana 31.oktobra 2003.), “Zaključci iz Sofije” (21.oktobra 2005.) i “Zaključci iz Crne Gore”; (26. oktobra 2007.). Crna Gora je potpisnica ovih dokumenata.

Polazeći od sličnosti privrednih struktura, kretanja na tržištu rada i potrebe da se poboljša stanje na tržištima rada, neophodnosti da se suzbijaju nezaposlenost i siva ekonomija, te podstaknute željom da se prodube i ojačaju odnosi između javnih službi za zapošljavanje u razmjeni iskustava u primjeni politika zaopošljavanja, devet država Jugoistočne Evrope je potpisalo Smjernice o radu CPESSEC-a. Potpisnice sporazuma su: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Agencija za zapošljavanje Bugarske, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za zapošljavanje Makedonije, Nacionalna služba za zapošljavanje Rumunije, Zavod Republike Slovenije ze zapošljavanje, Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije i Turska organizacija za zapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje Mađarske je, na sopstveni zahtjev, 2013. godine na konferenciji u Baru, postala deseta članica CPESSEC-a.

Članak možete preuzeti ovdje.