Dok tražite posao


Kako Vam možemo pomoći dok tražite posao?


Zavod kontinuirano vrši pripremu nezaposlenih lica za uključivanje na tržište rada kroz aktivnosti individualnog i grupnog informisanja, motivisanja i savjetovanja.

Informisanje

Prava i pravovremena informacija su pola puta do rješenja problema.

Upravo to je razlog da posjetite Zavod za zapošljavanje i dobijete uslugu informisanja u skladu sa Vašim potrebama.

U tu svrhu, u skladu sa tehnologijom rada, organizuju se  informativni razgovori za sva novoprijavljena lica sa evidencije Zavoda gdje se ukazuje na važnost Vaše aktivne uloge u traženju zaposlenja, prezentuju se statistički podaci o karakteristikama tržišta rada, potražnji za pojedinim zanimanjima i stanju u evidenciji Zavoda. Takođe se ukazuje na potrebu za sticanjem novih znanja radi očuvanja radne kondicije i lakšeg uključivanja na tržište rada.

Usluge informisanja možete dobiti na nekoliko načina, na Vama je da odaberete :

  • Samoinformisanje, pregledom oglasne table, brošura, publikacija, internet sajta, medija, sajma zapošljavanja, informatora, plakata, letaka…
  • Individualno informisanje koje se vrši neposredno u birou rada Zavoda, putem telefona, e- maila.
  • Grupno informisanje, koje se izvodi neposredno za veći broj korisnika.

Ukoliko Vam informacije koje se nalaze na našem sajtu, medijima ili u Klubu za traženje posla nijesu dovoljne, budite slobodni da u našim prostorijama zatražite stručnu pomoć.

Savjetovanje

Savjetovanje je stručni tretman koji je usmjeren na prepoznavanje individualnih potreba i u skladu sa njim se kroz izradu plana zapošljavanja vrši usmjeravanje u dogovorene aktivnosti.

Svako nezaposleno lice koje se prijavi Zavodu dobija svog savjetnika za posredovanje u zapošljavanju, koji ga vodi i podržava kroz čitav proces pripreme za zapošljavanje. To je Vaš lični savjetnik koji prikuplja i evidentira podatke na osnovu kojih Vam pomaže da dobijete informacije potrebne za odlučivanje i razumijevanje posledica pojedinih profesionalnih odluka.

Savjetovanje je proces usmjeren na pojedinca koji Vam pomaže u sagledavanju trenutne situacije razmatranjem Vaših kompetencija, mogućnosti daljeg profesionalnog usavršavanja, kao i stanja na tržištu rada. Proces savjetovanja Vam omogućava realno sagledavanje sopstvene pozicije na tržištu rada.

Savjetovanje  je podrška u definisanju i izradi individualnog plana zapošljavanja i ima za cilj razvoj svijesti o sebi u promjenjivom svijetu rada, kao i sposobnosti za preuzimanje odgovornosti za sopstvenu karijeru i lični rast i razvoj.

Ako savjetnik procijeni da su prepreke, odnosno ograničenja takva da zahtijevaju uključivanje drugih savjetnika, oni u tom slučaju postaju dio tima koji pruža dalju podršku u otklanjanju prepreka u zapošljavanju. Na ovaj način Vam pomažemo da donesete najbolju profesionalnu odluku, ali odgovornost za njenu realizaciju je samo Vaša.