Konkurs za realizaciju programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca”

23/04/2024

Na osnovu člana 44 stav 3 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19) Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisuje Konkurs za realizaciju Programa »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« za 2024. godinu

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor korisnika sredstava – izvođača programa za realizaciju Programa »Osposobljavanje za rad kod poslodavca«. Program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” možete preuzeti ovdje.

Realizacija Programa treba da doprinese povećanju zapošljivosti i zaposlenosti  za 416 nezaposlenih lica koja su prijavljena u evidenciji Zavoda za zapošljavanje najkraće četiri mjeseca prije objavljivanja ovog konkursa, a kojima je nedostatak znanja, vještina i kompetencija za obavljanje poslova određenih zanimanja prepreka u zapošljavanju (u daljem tekstu: učesnik).

Program će se sprovoditi u saradnji sa poslodavcima, u trajanju od šest mjeseci, na način utvrđen Programom (Poglavlje I, tačka 1.4).

Realizacijom programa učesnici će, u realnom radnom okruženju,  steći znanja, vještine, lične, socijalne i metodološke kompetencije potrebne za samostalno obavljanje poslova određenog radnog mjesta, a poslodavci obezbijediti potrebnu radnu snagu.

Uslovi konkursa

Poslodavac u zahtjevu za realizaciju programa može iskazati potrebu za osposobljavanjem lica za različita radna mjesta, ali za ograničen ukupan broj učesnika programa.

Broj učesnika programa zavisi od broja zaposlenih lica, odnosno prijavljenih na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa posebnim zakonom, na puno radno vrijeme od 40 časova nedeljno, u mjesecu koji prethodi objavi javnog konkursa.

Poslodavac može za:

 • jedno do dvoje prijavljenih lica na obavezno socijalno osiguranje, podnijeti zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja samo jednog lica;
 • tri do pet prijavljenih lica na obavezno socijalno osiguranje, podnijeti zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja najviše dva lica;
 • šest do 50 prijavljenih lica na obavezno socijalno osiguranje, podnijeti zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja najviše pet lica;
 • više od 50 prijavljenih lica na obavezno socijalno osiguranje, podnijeti zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja najviše 10 lica.

Da bi se zahtjev za realizaciju programa smatrao opravdanim/osnovanim, a time i podnosilac odnosnog zahtjeva prihvatljivim za izvođača programa, treba da ispunjava uslove utvrđene Programom (Poglavlje II, tačka 2.1).

Ispunjenost uslova cijeniće Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija će u postupku obrade zahtjeva ostvariti uvid u podnijete zahtjeve, izaći na teren i ostvariti neposredan uvid u prostorne, tehničke i kadrovske kapacitete podnosioca zahtjeva za realizaciju programa i prije primjene kriterijuma izbora utvrditi da li su odnosni zahtjevi administrativno usaglašeni i opravdani/osnovani.

Komisija neće ocjenjivati:

 • administrativno neusaglašene zahtjeve (podnijeti nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva, zahtjevi koji nijesu podnijeti na propisanom obrascu, ručno pisani zahtjevi i nepotpuni zahtjevi);
 • neopravdane/neosnovane zahtjeve (zahtjevi podnijeti od strane poslodavaca koji ne ispunjavaju utvrđene uslove za izvođača programa).

Kriterijumi izbora

Zahtjeve za realizaciju programa ocjenjivaće Komisija primjenom sljedećih kriterijuma izbora korisnika sredstava – izvođača programa: »Značaj programa«, »Djelotvornost programa« i »Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa«, utvrđenih Programom (Poglavlje II, tačka 2.2.).

Komisija će na osnovu navedenih kriterijuma izbora ocjeniti administrativno usaglašene i opravdane/osnovane zahtjeve, a zatim utvrditi bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Evaluacioni obrazac možete preuzeti ovdje.

Komisija može, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika programa.

Izbor korisnika sredstava – izvođača programa, izvršiće se na osnovu bodovne liste učesnika javnog konkursa, a u okviru raspoloživih sredstava za finansiranje programa.

Odluku o izboru korisnika sredstava za realizaciju programa, donijeće Upravni odbor Zavoda, na predlog direktora Zavoda.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti Zavoda i izabranih korisnika sredstava – izvođača programa urediće se ugovorom.

Nacrt ugovora o realizaciji programa možete preuzeti ovdje.

Operativni priručnik koji čini sastavni dio ugovora možete preuzeti ovdje.

Obrasci koji su sastavni dio priručnika možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1 Izvještaj o napretku OZRKP

Obrazac 2 Završni izvještaj OZRKP

Obrazac 3 Zahtjev za isplatu OZRKP

Obrazac 4 Evidencija prisustva i aktivnosti OZRKP

Obrazac 5 Zahtjev za izmjenu OZRKP

Izbor učesnika izvršiće izvođači programa iz kategorije nezaposlenih lica koja pripadaju ciljnoj grupi programa i koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u program.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva zafinansiranje Programa iznose 946.000,00 €, od kojih se 80% opredijeljuje za finansiranje programa osposobljavanja izvođačima iz privatnog sektora i 20% za finansiranje programa osposobljavanja izvođačima iz javnog sektora.

Komisija zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja administrativno usaglašenih i opravdanih zahtjeva za realizaciju programa kod izvođača iz privatnog sektora preusmjeri raspoloživa sredstva za realizaciju programa izvođačima iz javnog sektora i obrnuto.

Zavod će finansijski podržati realizaciju programa u trajanju od četiri mjeseca.

Učešće Zavoda u finansiranju programa, zavisi od broja učesnika i na mjesečnom nivou iznosi 568,07 €, po učesniku. 

Minimalna finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa na nivou jednog izvođača je 2.272,28 €, a maksimalna 22.722,80 €.

Finansijsko učešće izvođača u realizaciji programa, u trajanju od dva mjeseca, na nivou mjesečnog učešća Zavoda po učesniku programa, iznosi 1.136,14 €. 

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje Programa kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv. de minimis pomoć. Pomoć dodijeljena jednom korisniku, tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine, koja ne prelazi  300.000,00 €  smatra se de minimis pomoći, shodno Pravilniku o izmjeni Pravilnika o listi pravila državne pomoći (“Sl.list CG”, broj 26/24).

Način, mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, sa pratećim prilozima (1, 2, 3 i 4 ), podnosi se na  propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na adresi http://www.zzzcg.me. Zahtjevi dostavljeni na nekom drugom obrascu i ručno pisani zahtjevi neće se razmatrati.

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa “”Osposobljavanje za rad kod poslodavca” možete preuzeti ovdje.

Prilozi:

 • Prilog 1 –  Izjava podnosioca zahtjeva, možete je preuzeti ovdje.
 • Prilog 2 –  Izjava za pomoći male vrijednosti (de minimis pomoći) – ovjerena od strane notara, možete je preuzeti ovdje.
 • Prilog 3 –  Saglasnost podnosioca zahtjeva, možete je preuzeti ovdje.
 • Prilog 4 –  Finansijski identifikacioni obrazac, možete ga preuzeti ovdje.

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2023. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja („Sl. list CG”, broj 145/21) i o broju zaposlenih lica prijavljenih na obavezno socijalno osiguranje, na  puno  radno vrijeme, u mjesecu koji prethodi objavi ovog konkursa – original ili kopija originala;
 • CV mentora.

Podnosilac zahtjeva koji planira realizaciju programa u više opština, podnosi posebno zahtjev za svaku od opština realizacije.

Zahtjev za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, sa pratećim prilozima i sa zahtjevanom dokumentacijom, podnosi se u dva primjerka, u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica.

Na koverti treba navesti:

 • Naziv i adresu primaoca zahtjeva, tj. Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa;
 • Pun naziv i adresu podnosioca zahtjeva;
 • Broj  konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Konkurs za realizaciju Programa otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15.05.2024. godine. Zahtjevi koji se lično predaju mogu se dostaviti Zavodu do 15h.

Informacije

Sve potrebne informacije o uslovima i načinu podnošenja zahtjeva za realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca mogu se dobiti u područnoj jedinici biroa rada podnosioca zahtjeva i na e-mail adresi radkodposlodavca@zzzcg.me,  tokom trajanja konkursa.