Delegacija ZZZCG na konferenciji Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Evrope (CPESSEC) u Skoplju

09/12/2022

21. Menadžerska konferencija Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope, pod nazivom YOUTH GUARANTEE: MAKING IT HAPPEN, na kojoj je učestvovala delegacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore održana je 6. i 7. decembra, u Skoplju. Domaćin ovogodišnjeg predsjedavanja bila Agencija za zapošljavanje Sjeverne Makedonije.

Centar javnih službi za zapošljavanje/CPESSEC je regionalna organizacija za razmjenu informacija i iskustava u pružanju usluga poslodavcima i nezaposlenim licima i jačanju kapaciteta javnih službi za zapošljavanje. Centar okuplja predstavnike, stručnjake za oblast tržišta rada javnih službi za zapošljavanje, a članice su Crna Gora, Slovenija,  Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Mađarska, Rumunija i Turska. Organizacija djeluje po načelu rotirajućeg predsjedavanja, tako da predsjedavanje CPESSEC-om naredne godine preuzima Crna Gora.

Prvog dana skupa održana je konferencija direktora javnih službi zapošljavanja, članica CPESSEC-a, na temu Garancija za mlade. Cilj ovog programa je   osigurati nesmetan prelaz mladih iz škole na posao, omogućiti integraciju na tržištu rada te osigurati da nijedna mlada osoba ne bude izostavljena. Drugog dana je održana Stručna konferencija pod nazivom „Podrška zapošljavanju mladih i vještine za budućnost”.  Fokus ove konferencije je da svaka država članica treba da uspostavi i sprovodi program Garancija za mlade koji podrazumijeva da svaka država ima obavezu da uspostavi šemu koja podrazumijeva saradnju različitih aktera, od poslodavaca i predstavnika biznis sektora, preko nacionalnih službi za zapošljavanje, do omladinskih organizacija civilnog društva. Jedino je kroz zajedničku saradnju moguće da program Garancija za mlade funkcioniše na najbolji mogući način, a što je još važnije jedino na taj način se postižu rezultate koji to dokazuju. Evropska unija pruža podršku politikama i aktivnostima uzajamnog učenja, kako bi pomogla državama u stvaranju infrastrukture i mjera za pojačanu Garanciju za mlade.

U ime Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, prvog dana konferencije je govorio v.d. direktora gospodin Gzim Hajdinaga, koji je istakao da je nezaposlenost mladih  jedan od ključnih problema crnogorskog trżišta rada i sa sobom nosi brojne negativne implikacije koje se manifestuju na ekonomskom i društvenom planu. Visoka nezaposlenost ovu ciljnu grupu potencijalno izlaže riziku od marginalizacije, socijalne isključenosti i siromaštva, te je za ukupan prosperitet crnogorskog društva od suštinskog značaja da strategije i programske politike u svim sferama razvoja budu posvećene mladima. Zato se u julu 2021. godine Crna Gora  na ministarskom sastanku, zajedno sa zemljama Zapadnog Balkana, obavezala na uvodenje Garancija za mlade. Najznačajniji akteri na nacionalnom i međunarodnom nivou već su iskazali svoju posvećenost procesu. Iz tog razloga, Crna Gora u procesu uvodenja Garancija za mlade dobija važnu strukturnu, finansijsku i tehničku pomoć od  Evropske Komisije i njenih institucija i agencija, kao i Medunarodne organizacije rada. U ovom trenutku, u Crnoj Gori se radi na  izradi plana za implementaciju Garancije za mlade, a cjelokupnim procesom koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja .

Drugog dana konferencije govorilo se o podršci mladima pri zapošljavanju i vještinama za budućnost. Predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, gospodin  Aleksandar Rakočević je istakao da, iako indikatori tržišta rada Crne Core pokazuju pozitivan trend kada je u pitanju populacija mladih, pandemija COVID-19 se negativno odrazila na sve aspekte u društvu pa i na zapošljavanje mladih. Njene negativne efekte posebno osjeća upravo ova populacija, za koju su indikatori tržišta rada procentualno najviše pogođeni. Imajući u vidu karakteristìke mladih, u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju, oni pripadaju posebno osjetljivoj grupi nezaposlenih lica. U cilju smanjenja nezaposlenosti, odnosno povećanja zaposlenosti, u Zavodu se sprovode mjere aktivne politike zapošljavanja, a mladi starosti do 30 godina učestvuju u ukupnom broju učesnika programa aktivne politike zapošljavanja, sa približno 50%.

Rakočević je takođe istakao da je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, već pripremio ili odradio brojne  mjere aktivne politike zapošljavanja, a u toku su aktivnosti za unapređenje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje za realizaciju programa Garancija za mlade izradom novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta radi kadrovskog jačanja institucije kao i poslovi na digitalnoj transformaciji kompletnog rada institucije.

U delegaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je bio i predsjednik Upravnog odbora Zavoda, gospodin Dejan Vojvodić. Konferencija je bila prilika i za niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima javnih službi zapošljavanja, razmjenu iskustava o brojnim temama, kao i dogovor o tematskim posjetama predstavnika službi Republike Sjeverne Makedonije, Turske, Slovenije i Srbije.

Konferenciji su prisustvovali i na temu unapređenja pozicija mladih govorili i ministarka rada i socijalne politike Sjeverne Makedonije Jovana Trenčevska, predstavnici Delegacije Evropske unije u Skoplju, MK UNDP-a, Međunarodne organizacije rada, Ministarstva prosvjete i nauke, Evropske fondacije za obuku/ETF, Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje/WAPES-a i Nacionalnog savjeta za mlade.