Konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za zapošljavanje”

29/03/2024

Na osnovu člana 44 stav 3 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19) Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisuje Konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za zapošljavanje”

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izbor korisnika sredstava – izvođača programa za realizaciju Programa »Podsticaji za zapošljavanje«. Program “Podsticaji za zapošljavanje” možete preuzeti ovdje.

Realizacija Programa treba da doprinese povećanju zaposlenosti 22 nezaposlena lica koja su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod) najkraće 12 mjeseci  i/ili lica sa ili bez završene osnovne škole i/ili lica sa 50 i više godina života i/ili korisnici materijalnog obezbjeđenja i/ili pripadnici RE populacije (u daljem tekstu: učesnici).

Program se realizuje kroz finansijski podsticaj za:

 • zapošljavanje, u najkraćem trajanju od 12 mjeseci,  nezaposlenih lica sa izrazitim poteškoćama u pronalaženju posla, koja usled nedovoljne i neadekvatne ponude radnih mjesta za koja posjeduju tražena znanja, vještine i kompetencije pripadaju kategoriji dugoročno nezaposlenih lica i drugih teže zapošljivih lica;
 • otvaranje novih radnih mjesta ili obezbjeđenje nedostajuće radne snage za obavljanje poslova radnih mjesta koja mogu biti održiva i nakon završetka subvencije u trajanju od osam mjeseci, a koju poslodavac može ostvariti za isto nezaposleno lice, samo po jednom osnovu za istivremenski period.

Uslovi konkursa

Javni konkurs biće otvoren do potrošnje finansijskih sredstava opredjeljenih za sprovođenje ovog Programa, a najkasnije do 30.09.2024. godine.

Podnosilac zahtjeva za realizaciju programa može da podnese zahtjev najviše za dva učesnika koji odgovaraju ciljnoj grupi programa (Poglavlje I, tačka 1.5). Takođe, podnosilac zahtjeva može realizovati program najviše u dvije opštine, za po jednog učesnika i tada podnosi zahtjeve za svaku od opština realizacije programa, posebno.

Da bi se zahtjev za realizaciju programa smatrao opravdanim/osnovanim, a time i podnosilac odnosnog zahtjevaprihvatljivim za izvođača programa, treba da ispunjava uslove utvrđene Programom (Poglavlje II, tačka 2.1).

Ispunjenost uslova cijeniće Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija). Komisija će mjesečno obrađivati i ocjenjivati zahtjeve za realizaciju programa, primjenom uslova i kriterijuma izbora utvrđenih programom.

Komisijaće u postupku obrade zahtjeva ostvariti uvid u podnijete zahtjeve i prije primjene kriterijuma izbora utvrditi da li su administrativno usaglašenii da li su opravdani/osnovani.

Komisija neće ocjenjivati:

 • administrativno neusaglašene zahtjeve (zahtjevi koji nijesu podnijeti na propisanom obrascu, ručno pisani zahtjevi i nepotpuni zahtjevi);
 • neopravdane/neosnovane zahtjeve (zahtjevi podnijeti od strane poslodavaca koji ne ispunjavaju utvrđene uslove za izvođača programa).

Kriterijumi izbora

Zahtjeve za realizaciju Programa ocjenjivaće Komisija primjenom osnovnog kriterijuma izbora »Značaj programa«. U slučaju kada su zahtjevana sredstva podnosilaca administrativno usaglašenih i opravdanih zahtjeva veća od raspoloživih sredstava za izbor korisnika sredstva za realizaciju programa – izvođača, primjenjivaće se pored osnovnog i dodatni kriterijumi izbora.(Poglavlje II, tačka 2.2).

Dodatni kriterijumi izbora su : »Djelotvornost programa« i »Konkurentnost i razvijenost opštine sprovođenja programa«.

Na osnovu navedenih kriterijuma izbora Komisija će utvrditi bodovnu listu učesnika javnog konkursa.

Evaluacioni obrazac možete preuzeti ovdje.

Komisija može, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, izvršiti korekciju broja i strukture učesnika programa.

Izbor korisnika sredstava – izvođača programa, vrši se mjesečno, a u okviru raspoloživih sredstava za finansiranje programa.

Odluku o izboru korisnika sredstava za realizaciju programa, donijeće Upravni odbor Zavoda, na predlog direktora Zavoda.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti Zavoda i izabranih korisnika sredstava – izvođača programa urediće se ugovorom.

Nacrt ugovora o realizaciji programa možete preuzeti ovdje.

Operativni priručnik koji čini sastavni dio ugovora možete preuzeti ovdje.

Obrasci koji su sastavni dio priručnika možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1 Izvještaj o napretku PZZ

Obrazac 2 Završni izvještaj PZZ

Obrazac 3 Zahtjev za isplatu PZZ

Obrazac 4 Evidencija prisustva PZZ

Obrazac 5 Zahtjev za izmjenu PZZ

Izbor učesnika izvršiće izvođači programa iz kategorije nezaposlenih lica koja pripadaju ciljnoj grupi Programa i koja je Zavod prethodno pripremio za uključivanje u Program.

Finansiranje programa

Raspoloživa sredstva za finansiranje Programa iznose 100,000,00 €.

Program će se realizovati u najkraćem trajanju od 12 mjeseci, od kojih osam mjeseci uz  finansijsku podršku Zavoda, za najviše dva učesnika kod jednog izvođača programa. Izvođač programa je u obavezi da finansijski učestvuje u realizaciji programa za preostala četiri mjeseca, u iznosu koji ne može biti manji od  mjesečnog učešća Zavoda po učesniku programa.

Finansijska podrška Zavoda u realizaciji programa na mjesečnom nivou iznosi do 568,07 € po učesniku programa.

Učešće Zavoda u finansiranju pograma za vrijeme njegovog trajanja ne može prelaziti iznos od 4.544,56 € po učesniku programa.

Zavod dodjeljuje sredstva za finansiranje Programa kao državnu pomoć male vrijednosti, tzv. de minimispomoć. Pomoć dodijeljena jednom korisniku, tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine, koja ne prelazi  300.000,00 € smatra se de minimispomoći, shodno Pravilniku o izmjeni Pravilnika o listi pravila državne pomoći (“Sl.list CG”, broj 26/24).

Način, mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva

Zahtjev za realizaciju programa sa pratećim prilozima (1, 2, 3 i 4), podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na adresi http://www.zzzcg.me

Obrazac zahtjeva za realizaciju programa “Podsticaji za zapošljavanje” možete preuzeti ovdje.

Prilozi:

 • Izjava podnosioca zahtjeva (Prilog 1), možete preuzeti ovdje.
 • Izjava za pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći (Prilog 2) – ovjeren od strane notara, možete je preuzeti ovdje.
 • Saglasnost podnosioca zahtjeva (Prilog 3), možete je preuzeti ovdje.
 • Finansijski identifikacioni obrazac (Prilog 4), možete ga preuzeti ovdje.

Uz zahtjev je neophodno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu podnosioca zahtjeva u registar nadležnog organa – original ili kopija originala;
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahtjeva izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2023. godine, odnosno da podnosilac zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja („Sl.list CG”,broj 145/21)- original ili kopija originala.

Podnosilac zahjeva koji planira realizaciju programa u dvije opštine, podnosi posebno zahtjev za svaku od opština realizacije.

Zahtjev za realizaciju programa sa pratećim prilozima i sa zahtjevanom dokumentacijom, podnosi se u dva primjerka,u zapečaćenoj koverti. Šalje se kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu Bulevar revolucije br. 5, 81000 Podgorica.

Na koverti treba navesti:

 • Naziv i adresu primaoca zahtjeva, tj. Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste učesnika javnog konkursa;
 • Pun naziv i adresu podnosioca zahtjeva;
 • Broj konkursa na koji se zahtjev podnosi.

Konkurs za realizaciju Programa otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me i oglasnim tablama biroa rada, do potrošnje sredstava za realizaciju ovog Programa, a najkasnije do 30.09.2024. godine.

Informacije

Informacije o raspoloživim sredstvimaza realizaciju Programa biće dostupne na sajtu Zavoda – http://www.zzzcg.me, ažuriraće se mjesečno, počev od drugog mjeseca objave konkursa, pa do potrošnje sredstava za realizaciju ovog Programa, odnosno do okončanja postupka po zahtjevima koji su zaprimljeni u posljednjem mjesecu trajanja konkursa.

Sve potrebne informacije o uslovima i načinu podnošenja zahtjeva za realizaciju programa mogu se dobiti u područnoj jedinici biroa rada podnosioca zahtjeva i na e-mail adresi subvencioniranozaposljavanje@zzzcg.me,  tokom trajanja konkursa.