Nezaposlenost u blagom porastu

04/04/2020

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na dan 1.4.2020. godine se nalazilo 35.540 nezaposlenih lica, od čega je  20.571 žena. U odnosu na 01.04.2019. godine, kada je na evidenciji bilo 38.218 nezaposlenih lica (22.021 žena), došlo je do smanjenjea nezaposlenosti  za 7,5 odsto.  

U odnosu na 01.03.2020. godine, kada na evidenciji nezaposlenih bilo 35.419 nezaposlenih lica, broj nezaposlenih se povećao za 121 lice ili za 0,34 odsto.

Na dan uvođenja mjera za suzbijanje epidemije novog korona virusa (14. 03.2020. godine) na evidenciji Zavoda je bilo registrovano 35.429 nezaposlenih lica ( 20.516 žena ), tako da je došlo do blagog povećanja nezaposlenosti za 111 lica ili 0,31 odsto, što je u skladu sa očekivanjima.

Prema podacima koje Zavod za zapošljavanje dobija od Poreske uprave, u periodu 14.3-1.4.2020. godine, nije zabilježen značajniji priliv nezaposlenih lica zbog otpuštanja radnika po osnovu prestanka radnog odnosa kod poslodavca. Taj broj nije veći ni u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Pandemija virusa korona imaće negativan uticaj na gotovo sve svjetske ekonomije. U tom smislu realna su očekivanja da će, u narednom periodu, i na tržištu rada Crne Gore doći do povećanja nezaposlenosti, čiji će obim zavisiti od dužine trajanja pandemije.

Zavod za zapošljavanje radi na pripremi pravovremenog vida podrške poslodavcima kako bi spriječio otpuštanja radnika odnosno pokušao sačuvati radna mjesta i postojeće ljudske resurse kod poslodavaca. Na ovaj korak smo se odlučili imajući u vidu da je poslodavcima zabranjeno pružanje određenih usluga, odnosno obavljanje određenih djelatnosti, shodno Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanja i sprječavanje prenošenja virusa korona.

Pored toga, Zavod će realizacijom programa aktivne politike zapošljavanja, od kojih je dio programa već prošao sve potrebne procedure, odmah po prestanku privremenih mjera Vlade Crne Gore, pružiti podršku nezaposlenim licima. Time će se podići nivo njihove zapošljivosti što će uticati na brže uključivanje nezaposlenih lica na tržište rada.

Podsjećamo da je Zavod, u skladu sa preporukama Vlade Crne Gore za sprovođenje privremenih mjera za sprečavanje infekcije izazvane novim virusom korona, a u cilju zaštite korisnika prava iz Zakona o posredovanju pri zapošljvanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, poslodavaca, korisnika usluga i svojih zaposlenih, donio set privremenih mjera.

Između ostalog napominjemo da nezaposlene osobe NIJESU u obavezi da dolaze u biroe rada u toku trajanja privremenih mjera, zbog ličnog javljanja shodno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. O novom datumu javljanja nezaposleni će biti obaviješteni putem telefona.

Ukoliko dođe do prestanka radnog odnosa nezaposlena lica se na evidenciju ZZZ mogu prijaviti putem VANREDNIH e-mejl adresa, koje su otvorene za potrebe rada i komunikacije sa SVIM strankama u vrijeme trajanja privremenih mjera:

Putem vanrednih e-mailova potrebno je dostavljati i izvještaje o Stručnom osposoljavanju osoba sa stečenim visokim obrazovanjem.

Informacije u vezi sa Programom grantova za samozapošljavanje mogu se dobiti putem e-maila: poziv.samozaposljavanje2019@zzzcg.me. Takođe, planirano i više puta najavljeno objavljivanje drugog Javnog poziva “Programa grantova za samozapošljavanje” za 30. mart 2020. godine, odgađa se do prestanka privremenih mjera.

Podsjećamo takođe da je Zavod, dok traju privremene mjere, prekinuo rad prvostepenih komisija za profesionalnu rehabilitaciju.

Svi zahtjevi sa pratećom dokumentacijom, među kojima je i zahtjev za isplatu subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji se podnose Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, u toku trajanja pivremenih mjera mogu se podnijeti putem e-maila: vanredno.fondzapr@zzzcg.me .

Ponovo apelujemo na sve poslodavce, koji među zaposlenima imaju OSI, da im u toku trajanja privremenih mjera omoguće rad od kuće. Ova preporuka se daje u cilju zaštite zdravlja ovih lica s obzirom da se radi o ranjivoj kategoriji stanovništva.

Takođe, zamrznuti su rokovi za predaju zahtjeva za novčanu naknadu i za ostvarivanje prava shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, dok traju privremene mjere. Svi zahtjevi koji se predaju nakon prestanka privremenih mjera, a trebalo je da budu predati u ovom periodu, smatraće se podnesenim u zakonskom roku. Zato još jednom pozivamo sve korisnike naših usluga da privremeno odlože predaju svih zahtjeva za ostvarivanje drugih prava shodno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, osim ako se radi o hitnim slučajevima.