Novi pristup u posredovanju pri zapošljavanju

20/04/2018

Posredovanje u zapošljavanju je usluga Zavoda koja daje mogućnost da se na jednostavan i brz način povežu ponuda i tražnje na tržištu rada. Na osnovu zahtjeva poslodavaca za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, u biroima rada se organizuju aktivnosti regrutacije, predselekcije i selekcije, kojima se vrši izbor kandidata koji mogu zadovoljiti iskazane potrebe poslodavaca.

1A1Luštica_Bay_Zivot

Ove godine, a u susret novom zakonskom rješenju, radimo intenzivnije sa poslodavcima. Akcenat smo stavili na obilazak poslodavaca sa ciljem da identifikujemo njihove kadrovske potrebe, ponudimo im usluge posredovanja i predstavimo programe koje realizujemo i aktuelne subvencije.

Sa obilaskom smo počeli 1. aprila, a ciljna grupa su nam, prije svega, poslodavci koji su u protekloj godini zapošljavali najviše stranaca, ali i ostali poslodavci koji su nam se obraćali ili nisu za uslugu posredovanja. Dakle, cilj nam je da obiđemo što više poslodavaca iz više razloga: da prikupimo njihove kadrovske potrebe (na osnovu čega ćemo planirati programe obuke), da im ponudimo posredovanje.

Mogren_620x0-s

Pri tom promovišemo i  programe koje realizujemo (program za osposobljavanje za samostalan rad, program za osposobljavanje za rad kod poslodavca, javni radovi, krediti za stimulisanje otvaranja novih radnih mjesta…),
Poslodavce nformišemo i o benefitima koje dobijaju ukoliko zaposle lica sa invaliditetom (bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom, kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom, subvencije zarade lica sa invaliditetom) i animiramo ih u njihovom zapošljavanju,
Takođe, poslodavce informišemo o subvencijama, koje nudi Vladina Uredba o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica.

Posredovanje pri sezonskom zapošljavanju

Zavod za zapošljavanje Crne Gore preduzima sve mjere i aktivnosti u cilju unapređenja procesa i rezultata posredovanja u sezonskom zapošljavanju domaće radne snage. To podrazumijeva, prije svega, blagovremenu i kontinuiranu komunikaciju na relaciji Zavod – poslodavac i Zavod – lice zainteresovano za rad na sezonskim poslovima, kao i na intenzivnoj međusobnoj razmjeni informacija zaposlenih zaduženih za sezonsko zapošljavanje u svim opštinama u Crnoj Gori.Naravno da je puno faktora koji, i pored dobre selekcije, mogu uticati na to da li će se poslodavac odlučiti za predloženog kandidata, međutim smatramo da će uz jedan sistemski, sveobuhvatan pristup problemu sezonskog zapošljavanja, povjerenje poslodavaca u mogućnosti, znanja i vještine domaće radne snage rasti, a isto tako da će i interesovanje za sezonskim radom biti povećano.

hotel recepcija-s

Ove godine krenuli smo ranije u obilazak poslodavaca iz primorskih opština, 1. marta. Plan nam je da za dva mjeseca obiđemo njih 500 sa ciljem da im ponudimo domaću radnu snagu i, kroz programske benefite i subvencije, animiramo ih na zapošljavanje iste.
Takođe, ove godine za poslodavce koji su nam se obratili sa potražnjom velikog broja radnika organizujemo selekcije kandidata u područnim jedinicama iz sjevernog i centralnog regiona. Ovo su tzv. mini sajmovi zapošljavanja gdje ciljano poslodavcima organizujemo neposredan kontakt sa nezaposlenim licima u njihovim sredinama, što je svakako još jedna povoljnost i za poslodavce i za nezaposlene.

U ponudi mladi – đaci i studenti

Ove godine će naši savjetnici za profesionalnu orijentaciju obići će srednje škole i fakultete širom Crne Gore i promovisati sezonsko zapošljavanje i sve prednosti koje ono nosi u cilju stvaranja radnih navika, suočavanja sa tržištem rada, upoznavanja poslodavaca… Na našim štandovima će mladi moći da dobiju sve informacije o postupku prijavljivanja. Ove godine smo iskreirali elektronsku prijavu jer je to alat koji mladi najradije koriste. Prijavljivaće se on-line na platformi koja je postavljena na sajtu Zavoda.
mr Sonja Ivanović, načelnica Odsjeka za rad sa poslodavcim