Obuka zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore

26/07/2016

Prepoznajući svoju ulogu i značaj na tržištu rada Crne Gore, Zavod za zapošljavanje nastoji da pravovremeno reaguje i da kontinuirano unapređuje kvalitet usluga koje pruža klijentima. Osnaživaljem svojih ljudskih resursa kroz razne programe obrazovanja, zasnovane na potrebama i promjenama tržišta rada, zahtjevima poslodavaca, specificnih grupa klijenata i pojedinaca, Zavod se izgrađuje u modernu instituciju koja će djelovati na dinamičnom evropskom tržištu rada.

Upravo iz tog razloga ukazala se potreba za organizovanjem novog programa seminara za zaposlene u Zavodu. Program je podijeljen na četiri bloka i baviće se aktivnostima na izgradnji tima; refleksijom na organizacijsku kulturu vezano za modele komunikacije među zaposlenima; aktivnostima na izgradnji povjerenja među zaposlenim i važnosti iste za razvoj organizacije, kao i liderstvom u organizaciji i različitostima u načinima upravljanja.

Konkretno, ciljevi programa su motivacija i intregracija zaposlenih, poboljšanje komunikacije i timski rad, saradnja između sektora, poboljšanje kvaliteta usluga Zavoda, edukacija i informisanje zaposlenih, razvijanje i podizanje svijesti o značaju individualnih uloga u okviru sistema Zavoda, ali i sistema Zavoda u drustvu uopšte. Metod rada je baziran na principima iskustvenog učenja baziranog na samorefleksiji, s udjelom teoretskog predavanja.

Bez adekvatno osposobljenih ljudskih resursa nema efektivne organizacije i efikasnog procesa rada. S tim u vezi, namjera ovog treninga je da postavi osnove uspješnog suočavanja sa problemom dinamičnog usklađivanja potencijala organizacije sa mjenjajućim zahtjevima okruženja koji svakako zahvataju trenutno sve drzavne organe, pa i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Edukacija će biti održana u periodu 28-30. jul u Hotelu »Bianca« u Kolašinu. Trener i edukator će biti Marko Gazivoda, čiji honorar iznosi 300,00 €.


Izvještaj

Na seminaru je ucestvovalo 25 zaposlenih, pomocnici direktora, nacelnici, sefovi Podrucnih jedinica  i savjetnici .

Program je ukljucivao trening u prijepodnevnim i poslije podnevnim satima.

Kolasin 1 Kolasin 2


Nakon povezanosti i unapredjenja tima zaposleni su zadovoljni međuljudskim odnosima kao dugogodišnje kolege i prijatelji, u privatnoj režiji, bili u Bijelom Polju na manifestaciji Dani tamburaša, u okviru koje su odrzani koncerti Zorana Kalezića i Halida Bešlića.

Agenda

Ponude hotela

Predračun

Faktura