Pilot Projekat “Aktivacija žena”: Šansa za uključivanje žena sa malom djecom na tržište rada

26/07/2021

Pilot projekat “Aktivacija žena”, kojim je planirano da se unaprijedi zapošljavanje žena koje su tokom pandemije COVID 19 izgubile posao, prezentovan je u Privrednoj komori Crne Gore.

Ovaj Projekat realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u opštinama Podgorica i Bijelo Polje. Sprovođenje projekta podržao je Globalni fond za održivi razvoj UN. Projekat će se realizovati uz predviđene obuke na radnom mjestu i zapošljavanje u trajanju od 6 i 12 mjeseci.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Sanja Rabrenović kazala je da je cilj ovog Projekta uključivanje žena na tržište rada.

-Pri dizajniranju se vodilo računa i o poslodavcima jer Projekat ima za cilj da poslodavci, uz finansijsku podršku Zavoda, obezbijede kvalitetne radnike. Poslodavci će realizovati programe obuke za određena zanimanja, saglasno planovima obuke koje će pripremiti u saradnji sa Zavodom, u trajanju od tri ili šest mjeseci, zavisno od potreba nezaposlenih žena – precizirala je Rabrenović i objasnila da će Zavod, za vrijeme trajanja obuke na radnom mjestu, poslodavcu isplatiti sredstva u iznosu od 255 Eura po učesnici obuke na mjesečnom nivou.

-Ova sredstva će se isplaćivati mjesečno, unazad, a nakon podnošenja dokaza, od strane poslodavca, o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice. Raspoloživa sredstva za finansiranje pilot projekta iznose 85.600€ – istakla je ona.

Obaveza poslodavca je, prema njenim riječima, da sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od šest mjesec. Sa druge strane, sa učesnicama za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

Rabrenović je takođe izrazila nadu da će većina učesnica projekta ostati u radnom odnosu i nakon projektom predviđenog perioda. Ovo stoga, jer smatra da je ovo dobar način da poslodavci koji zaista imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika, do njih i dođu uz finansijsku i logističku podršku Zavoda.

Predstavnica Biroa rada Podgorica, Dragana Dedić istakla je da je glavni razlog pokretanja ovog projekta činjenica da se žene sa djecom predškolskog uzrasta, u odnosu na žene iz drugih kategorija, teško zapošljavaju i lako ostaju bez posla.

– Pilot projekat ima dvije ciljne grupe koje čine žene sa djecom predškolskog uzrasta koje su prethodno bile zaposlene i koje su izgubile posao odsredine marta 2020. godine zbog krize COVID-19; i žene sa djecom u predškolskom uzrastu koje su voljne da rade, ali su neaktivne jer nemaju pristup uslugama brige o djeci (nedostatak javnih ustanova, ili nedostatak resursa za plaćanje privatnih usluga čuvanja djece) – kazala je ona.

Dedić je navela da je obuka na radnom mjestu namijenjena ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nakon 15. marta 2020. godine, zato što su: izgubile posao nakon navedenog datuma, i/ili prijavljene na evidenciju nezaposlenih lica poslije tog datuma.

Ona je istakla da će za vrijeme trajanja obuke na radnom mjestu, Zavod pružiti i finansijsku podršku učesnicama programa u vidu finansijske pomoći za usluge brige o djeci u visini od 30 Eura mjesečno, po djetetu.

Dedić je kazala da je u Birou rada Podgorica organizovana predselekcija, tako da trenutno postoje 34 žene sa evidencije nezaposlenih, koje su motivisane da se uključe u projekat, a Javni poziv otvoren je za iskazivanje interesovanja poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opština Podgorica ili Bijelo Polje, i to za realizaciju obuke na radnom mjestu.

Planirana je realizacija programa obuke na radnom mjestu za 41 nezaposlenu ženu, od kojih 26 u Podgorici i 15 u Bijelom Polju.

Krajnji rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 30. jul 2021. godine u 15 h.

Potpredsjednica Privredne komore, dr Nina Drakić, tom prilikom, je kazala da je žensko preduzetništvo u Crnoj Gori svakim danom snažnije, ali da je to proces u kojem svi segmenti društva moraju dati doprinos kako bi se ostvarili svi potencijali društveno-ekonomskog napretka.

– Posljedice pandemije korona virusa su dodatno istakle izazove sa kojima se susrijeću preduzetnice, a ovim projektom je planirano da se unaprijedi zapošljavanje žena koje su tokom COVID 19 pandemije izgubile posao. Na ovaj način pruža se mogućnost za postizanje rodno ujednačenog udijela u nezaposlenosti i da se učvrsti nacionalni mehanizam za jednakost polova – istakla je Drakić.

Ines Pajović, nacionalni projektni kordinator, MOR kancelarija za Centralnu i Istočnu Evropu kazala je da prema brzoj procjeni ove kancelarije, sprovedenoj u maju 2020. godine u saradnji sa EBRD, a koja se odnosi na uticaj Covid-19 na tržište rada, trgovina na veliko i malo, kao i usluge smještaja i ponude hrane zauzimaju prvo mjesto na listi sektora sa visokim rizikom u pogledu uticaja na zapošljavanje.

–  Tada je prepoznato 36 hiljada radnih mjesta u neposrednom riziku od gubitka, a žene čine najveću zastupljenost na poslovima u ovim sektorima – navela je ona.

Pajović je kazala da je u 2019. godini stopa aktivnosti žena (15-64) u Crnoj Gori iznosilla 59,1%, u poređenju sa 73,3% kod muškaraca, dok je stopa zaposlenosti žena iznosila 49.7% (62,3% za muškarce), a stopa nezaposlenosti 15,9% (u odnosu na 15% za muškarce). Među neaktivnim ženama, više od trećine njih bilo je neaktivno zbog brige o porodici ili nekih drugih oblika njege.

– Institucionalni faktori koji utiču na učešće žena na tržištu rada povezani su sa karakteristikama države blagostanja, uključujući socijalne politike koje obezbjeđuju subvencije za brigu o djeci, roditeljsko odsustvo i fleksibilne aranžmane vezane za radno vrijeme; i institucije tržišta rada, poput zakona o zaštiti zaposlenja, poreskih šema i sistema naknada za nezaposlene – kazala je Pajović.

Dodala je i da se pokazalo da su subvencije za brigu o djeci bolji alat od dječijih dodataka, ako se želi povećanje ponude ženske radne snage.

Ona je istakla da je, uzimajući u obzir sve navedeno, MOR u saradnji sa ZZCG, a na inicijativu Ministarstva, osmislio dvije mjere aktivacije za određene kategorije. Prva mjera, o kojoj je na skupu bilo riječi, dizajnirana je kroz projekat “Ublažavanje uticaja COvid-19 na svijet rada u Crnoj Gori”, koji je finansiran od strane britanskog Fonda za dobro upravljanje .

– Realizacija Projekta je dio zajedničke akcije UN-a pod nazivom “ACTIVATE”, a koja ima za cilj da podrži uključivanje mladih žena na tržište rada kroz bolje programe i usluge aktivacije – kazala je ona.

Kako je najavljeno, u sljedećoj fazi ovog Projekta, biće objavljen javni poziv za opštine Nikšić i Berane, a do kraja godine očekuje se i poziv za opštine Bar i Tivat.