Poziv agencijama za privremeno ustupanje zaposlenih broj: 05/22-4242

08/04/2022

Predmet poziva

Izbor agencije za privremeno ustupanje zaposlenih koja će sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore zaključiti sporazum o ustupanju 90 zaposlenih u Program Podrške za zapošljavanje mladih, od kojih 60 u Program »Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih za poslove inspekcijskog nadzora«, a 30 u Program »Mladi kao podrška razvoju poljoprivrede«, u trajanju od devet mjeseci.

Program podrške za zapošljavanje mladih u 2022. godini, u okviru kojeg su Program »Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih za poslove inspekcijskog nadzora«, kao i Program »Mladi kao podrška razvoju poljoprivrede« može se preuzeti sa sajta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – http:// www.zzzcg.me .

Podnosilac prijave

Prijavu na poziv mogu podnijeti registrovane agencije za privremeno ustupanje zaposlenih sa dozvolom za rad izdatom od strane nadležnog ministarstva.

Prijava treba da sadrži:

  • podatke o podnosiocu (naziv, adresa,  PIB, žiro račun i ovlašćeno lice – zastupnik podnosioca prijave);
  • iznos agencijske provizije sa PDV-om (mjesečna zarada u neto iznosu je 450,00 €, po zaposlenom u programu), i
  • uvjerenje nadležnog organa o izvršenoj obavezi plaćanja dospjelih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje podnosioca prijave i
  • saglasnost na nacrt sporazuma o ustupanju zaposlenih koji možete preuzeti ovdje.

Prijave podnijete od strane agencija za privremeno ustupanje zaposlenih koje ne posjeduju dozvolu za rad, odnosno kojima je dozvola za rad oduzeta,  kao ni prijave uz koje nije dostavljeno uvjerenje nadležnog organa o izvršenoj obavezi plaćanja dospjelih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje podnosioca prijave i saglasnost na nacrt sporazuma o ustupanju zaposlenih, neće se razmatrati.

Kriterijum izbora

  • Iznos agencijske provizije

Ukoliko dva ili više podnosioca prijave ponude isti iznos provizije, Zavod za zapošljavanje Crne Gore će žrijebanjem izvršiti izbor najniže ponude.

Vrijeme, način i mjesto podnošenja prijave

Poziv za izbor agencije za privremeno ustupanje zaposlenih otvoren je od dana objavljivanja  u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Zavoda –   http://www.zzzcg.me, a krajnji rok za prijem prijava na poziv je 15.04.2022. godine u 15.00 h.

Prijave podnijete od strane agencija za privremeno ustupanje zaposlenih van krajnjeg roka za prijem prijava neće se razmatrati.

Prijava na poziv sa pratećom dokumentacijom šalje se u zapečaćenoj koverti, kao preporučena pošiljka ili se lično predaje na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, Podgorica, od 8.00 h do 15.00 h.

Na koverti treba naznačiti:

  • Pun naziv i adresa podnosioca prijave i
  • Broj poziva na koji se podnosi prijava sa naznakom »Ne otvaraj«.

Podnosilac prijave se obavještava o ishodu prijave, u roku od 10 dana od dana  isteka roka za prijem prijava.

Informacije

Pitanja u vezi podnošenja prijave na poziv  mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: osposobljavanje@zzzcg.me, od dana objavljivanja poziva u sredstvima javnog informisanja do dana 15.04. 2022. godine.