Poziv nezaposlenim licima za učešće u Programu podrške za zapošljavanje mladih broj: 05/22-5561

08/04/2022

I PREDMET POZIVA

Zavod za zapošljavanje Crne Gore poziva nezaposlena lica do 30 godina života sa stečenim visokim obrazovanjem koja su, do dana podnošenja prijave na poziv, najmanje dva mjeseca u evidenciji nezaposlenih lica Zavoda da uzmu učešća u Programu podrške za zapošljavanje mladih koji će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Program „Mladi kao podrška razvoju poljoprivrede“ i u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove kroz Program „Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih za poslove inspekcijskog nadzora“.

Program „Mladi kao podrška razvoju poljoprivrede“ sprovodiće se za 30 nezaposlenih lica u trajanju od devet mjeseci. Programom je predviđena dvomjesečna obuka sticanja preduzetničkih znanja i specifičnih vještina izrade projektnih aplikacija, upravljanja i implementacije projekata, organizovanja klastera i umrežavanja subjekata privređivanja iz oblasti poljoprivrede. Obuka će se sprovoditi uz mentorstvo i na radnom mjestu u direkcijama za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i stočarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprirede. Učesnici će se zaposliti u Programu na poslovima pružanja podrške direkcijama Ministarstva pri informisanju i pripremi projektnih aplikacija poljoprivrednika za dodjelu sredstava IPARD programa, u trajanju od devet mjeseci i uz mjesečnu zaradu u neto iznosu 450,00 € .

Program „Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih za poslove inspekcijskog nadzora“ sprovodiće se za 60 nezaposlenih lica u trajanju od devet mjeseci. Programom je predviđeno dvomjesečno osposobljavanje uz mentorstvo i na radnom mjestu u organu nadležnom za vršenje inspekcijskog nadzora – Upravi za inspekcijske poslove. Učesnici će se zaposliti u Programu, na poslovima pružanja tehničke i administrativne pomoći službenim licima u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora u trajanju od devet mjeseci, uz mjesečnu zaradu u neto iznosu 450,00 € .

II PODNOSIOCI PRIJAVE NA POZIV

Prijavu na poziv mogu podnijetilica koja su, do dana podnošenja prijave, najmanje dva mjeseca u evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i imaju:

  • do 30 godina života i
  • visoko obrazovanje, u obimu od najmanje 180 kredita.

III VRIJEME, NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Poziv nezaposlenim licima otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, oglasnim tablama biroa rada i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – http://www.zzzcg.me, a krajnji rok za prijem prijava na poziv je 22.04.2022. godine u 15 h.

Prijava na poziv podnosi se na obrascu (P1) koji se može preuzeti sa sajta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore http://www.zzzcg.me. Podnosilac, uz prijavu na poziv podnosi CV na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Uprave za kadrove – www.uzk.gov.me. Prijava na poziv sa CV- em podnosi se birou rada, prema mjestu prebivališta podnosioca prijave.

Prijava podnijeta po isteku krajnjeg roka za prijem i prijava podnijeta od strane lica koje ne ispunjava uslove utvrđene Programom, neće se razmatrati.

IV INFORMACIJE

Zavod će obraditi podnijete prijave i prijave podnosilaca koji pripadaju ciljnoj grupi Programa dostaviti Ministarstvu poljoprvrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprave za inspekcijske poslove koje će izvršiti izbor učesnika programa putem intervjua. Informacije o vremenu i mjestu organizovanja izbora učesnika biće dostupne na sajtu Zavod za zapošljavanje Crne Gore http://www.zzzcg.me. , najkasnije u roku od 10 dana od dana zatvaranja poziva.

Podnosioci prijava će, u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru učesnika programa, biti obaviješteni o ishodu prijava na sajtu Zavoda. 

Dodatne informacije u vezi sa pozivom zainteresovana lica mogu dobiti u birou rada prema mjestu prebivališta.