Prvo evidencija, pa uključivanje u programe

14/11/2019

Romi i Egipćani prema obrazovnom nivou, posjedovanju tržišno upotrebljivih znanja, sposobnosti i vještina, načinu na koji znanja i sposobnosti koriste, kao i socijalnom kontekstu u kojem žive, u najvećem broju, spadaju u kategoriju teže zapošljivih osoba. Njihovo zapošljavanje mahom je na određeno vrijeme, i to kroz programe javnih radova i zapošljavanje na sezonskim poslovima.

■ STRUKTURA

Na evidenciji Zavoda, prema podacima s kraja septembra, nalazi se 688 Roma i Egipćana bez zanimanja (350 je žena), 18 lica je sa drugim nivoom kvalifikacije, dok je njih 23 sa trećim i četvrtim stepenom obrazovanja.

Tokom ove godine, do 30. septembra u javne radove ukjučeno je 56 lica RE populacije, među kojima je 13 žena. Zavod za zapošljavanje pokušava da, kroz redovnu aktivnost posredovanja, što veći broj pripadnika romske i egipćanske populacije zaposliti u toku sezone, tako da je ove godine angažovano njih 105, od čega je 51 žena. Najveći broj lica romske i egipćanske populacije koji se zaposle posredstvom Zavoda su lica bez zanimanja.

“Savjetnici za posredovanje u zapošljavanju, kroz redovne aktivnosti, nezaposlene Rome i Egipćane, kroz indvidualne i grupne razgovore i informaciono-motivacione seminare, informišu o pravima i obavezama koje imaju dok se nalaze na evidenciji Zavoda, motivišu i uključuju u programe aktivne politike zapošljavanja i posreduju u njihovom zapošljavanju, po principima afirmativne akcije”, kaže savjetnica u Zavodu za zapošljavanje Nevena Šuković.

Jedan od problema sa kojim se susrijećemo u radu sa ovom populacijom je, dodaje ona, kako ih motivisati da se prijave na evidenciju i uzmu učešće u mjerama koje im se nude. Jedna od mjera za ostvarivanje cilja koji se odnosi na povećanje učešća Roma i Egipćana u programima aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa odredbama Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, je uvođenje zanimanja saradnik za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja (medijator u oblasti zapošljavanja) u sistem.

■ MEDIJATOR

“Angažovanje medijatora u oblasti zapošljavanja na terenu, treba da omogući bolju informisanost romske i egipćanske populacije o pravu na rad, o ulozi Zavoda, značaju i načinu prijavljivanja u evidenciju nezaposlenih lica. Zadaci romskog medijatora se, u skladu sa usvojenim standardom zanimanja za navedenu stručnu kvalifikaciju, odnose i na pružanje neposredne pomoći korisnicima prilikom prijavljivanja u evidenciju Zavoda, prilikom uključivanja u programe aktivne politike zapošljavanja i druge programe, podsticanje na ažurnost i redovnost prijavljivanja, pružanje neposredne pomoći u procesu traženja slobodnog radnog mjesta, zatim tokom pripreme dokumentacije za prijavljivanje na neko oglašeno slobodno radno mjesto”, objašnjava Šuković.

Saradnici u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja, koji su angažovani preko NVO “Help”, dva puta nedjeljno u Podgorici, odnosno, jednom nedjeljno u Nikšiću, dolaze u biro rada i uz podršku i pomoć mentora iz institucija upoznaju se sa tehnologijom rada sa nezaposlenim licima.

Šuković navodi da je realizacija programa aktivne politike zapošljavanja za ovu ciljnu grupu uslovljena mnogim faktorima, prije svega jezičkom barijerom i nivoom pismenosti, radom u zoni sive ekonomije…

Osim zapošljavanja kroz programe javnih radova i posredovanja prilikom sezonskog zaposlenja, nezaposlene Rome i Egipćane uključujemo u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, koji podrazumijevaju sticanje stručnih kvalifikacija i ključnih vještina potrebnih tržištu rada. Riječ je o programima koji se realizuju kroz neformalno obrazovanje kod organizatora obrazovanja odraslih, po javno važećim programima obrazovanja. Pripadnici romske i egipćanske populacije uglavnom se uključuju u programe osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije za zanimanja nižeg nivoa stručnosti (pomoćna zanimanja).